­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­Յու­նիս 2017ին, Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վանք այ­ցե­լեց ­Կիպ­րո­սի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Նի­կոս Ա­նաս­թա­սիա­տիս։ ­Նա­խա­գա­հին պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէին ­Կիպ­րո­սի ար­տա­քին գոր­ծոց, ներ­քին գոր­ծոց, տնտե­սու­թեան եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ՝ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս վե­հա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ ըն­դու­նեց ­Կիպ­րո­սի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը։ ­Նո­րին Սր­բու­թեան կող­քին ըն­դու­նե­լու­թեան ներ­կայ էին Օ­շա­կան Արք. ­Չօ­լո­յեան, ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ­Շա­հան Արք. ­Սար­գի­սեան, ­Խո­րէն Արք. ­Տող­րա­մա­ճեան եւ ­Շա­հէ Եպս. ­Փա­նո­սեան։ ­Ներ­կայ էին նաեւ պե­տա­կան եր­կու նա­խա­րար­ներ՝ Ա­ւե­տիս ­Կի­տա­նեան (զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար) եւ ­Ժան Օ­ղա­սա­փեան (կնո­ջա­կան հար­ցե­րու նա­խա­րար), եւ ե­րես­փո­խան­ներ՝ Յ. ­Բագ­րա­տու­նի, Ար­թիւր ­Նա­զա­րեան, ­Սե­պուհ ­Գալ­փա­քեան, ­Շանթ ­Չին­չի­նեան եւ ­Սերժ ­Թուր­սար­գի­սեան, ինչ­պէս նաեւ՝ Ազ­գա­յին ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ ­Տոքթ. ­Պետ­րոս ­Գա­րաճր­ճեան, ­Տիգ­րան ­Ճին­պա­շեան, ­Սու­րէն ­Սար­գի­սեան եւ ­Վի­գէն ­Գա­սա­պեան, հայ­կա­կան կու­սակ­ցու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՝ ­Մար­տի­րոս ­Ժամ­կո­չեան (Ս.Դ.Հ.Կ.), Յ. ­Բագ­րա­տու­նի (Հ.Յ.Դ.) եւ Ա­ւե­տիս ­Տա­գէ­սեան (Ռ.Ա.Կ.)։
Ող­ջու­նե­լով ­Կիպ­րո­սի նա­խա­գա­հին ներ­կա­յու­թիւ­նը` ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը ը­սաւ.- «­Պատ­մա­կան կա­պեր ու­նե­ցած են մեր եր­կու ազ­գե­րը, ե­կե­ղե­ցի­նե­րը եւ եր­կիր­նե­րը։ Այդ կա­պե­րը ա­ւե­լի շեշ­տո­ւե­ցան ­Կի­լի­կեան շրջա­նին, յատ­կա­պէս քա­ղա­քա­կան ու տնտե­սա­կան մար­զե­րէն ներս»,- յի­շե­ցուց ­Նո­րին Սր­բու­թիւ­նը։ «­Մեր եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը տնտե­սա­կան շա­հե­րու վրայ չէ հիմ­նո­ւած, այլ հա­ւա­քա­կան ար­ժէք­նե­րու, սկզբունք­նե­րու եւ ձգտում­նե­րու վրայ հիմ­նո­ւած է»,- ը­սաւ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը։ Ա­պա՝ ան յայտ­նեց, որ մենք հա­ւա­քա­կան դատ ու­նինք. ­Կիպ­րա­կան ­Դատ եւ ­Հայ ­Դատ։ «Այս եր­կու դա­տե­րը նոյն նպա­տա­կը ու­նին՝ ար­դա­րու­թիւն, եւ նո՛յն հաս­ցէն՝ ­Թուր­քիա։ ­Ցե­ղաս­պան նոյն ­Թուր­քիան մեր եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը ջար­դած է եւ ար­մա­տա­խիլ դար­ձու­ցած մեր հո­ղե­րէն։ ­Մենք պի­տի շա­րու­նա­կենք միա­սին աշ­խա­տիլ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քէն ներս, որ­պէս­զի ար­դա­րու­թիւն կա­տա­րո­ւի մեր եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն»,- շեշ­տեց ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը։ ­Նո­րին Սր­բու­թիւ­նը նաեւ ող­ջու­նեց ­Կիպ­րո­սի ու ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ զար­գա­ցող տնտե­սա­կան ու դի­ւա­նա­գի­տա­կան կա­պե­րը։ ­Հուսկ՝ ­Հայ­րա­պե­տը իր ջերմ գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց ­Կիպ­րու­սի նա­խա­գա­հին՝ կիպ­րա­հայ հա­մայն­քին նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րած յա­տուկ հո­գա­ծու­թեան հա­մար։ ­Նո­րին Սր­բու­թիւ­նը ը­սաւ, թէ ինչ­պէս իր նա­խորդ­նե­րուն, նաեւ նա­խա­գահ Ա­նաս­թա­սիա­տի­սի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան մայ­րա­վանք, ա­ւե­լի պի­տի ամ­րապն­դէ մեր ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն ու ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն պատ­մա­կան բա­րե­կա­մու­թիւ­նը։ Իր խօս­քի ա­ւար­տին՝ ­Հայ­րա­պե­տը ար­ծա­թա­պատ կող­քով «­Նա­րեկ» մը նո­ւի­րեց ­Կիպ­րո­սի նա­խա­գա­հին։ Իր կար­գին խօսք առ­նե­լով՝ նա­խա­գահ Ա­նաս­թա­սիա­տիս ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց, որ կը գտնո­ւի ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նէն ներս։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ յոյն եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն դա­րա­ւոր բա­րե­կա­մու­թեան, ինչ­պէս նաեւ՝ ­Հա­յաս­տա­նի ու ­Կիպ­րո­սի մի­ջեւ զար­գա­ցող գոր­ծակ­ցու­թեան։ ­Նա­խա­գա­հը յի­շեց իր կա­տա­րած այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան եւ նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սար­գի­սեա­նի այ­ցե­լու­թիւ­նը՝ ­Կիպ­րոս։ Պրն. նա­խա­գա­հը ող­ջու­նեց ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին կա­րե­ւոր դե­րը միջ-կրօ­նա­կան մար­զէն ներս, ինչ­պէս նաեւ Ա­րամ Ա.ի ցու­ցա­բե­րած զօ­րակ­ցու­թիւ­նը ­Կիպ­րա­կան ­Հար­ցին։ ­