­Ծա­նօթ է մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն, թէ «Ա­յիա ­Սո­ֆիա» տա­ճա­րը մզկի­թի վե­րա­ծե­լու թուրք պե­տու­թեան ո­րո­շու­մէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ա­ռա­ջին հա­կազ­դող­նե­րէն եւ ա­նըն­դու­նե­լի ո­րո­շու­մը դա­տա­պար­տող­նե­րէն ե­ղաւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, ո­րու յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գանգ ու­նե­ցաւ, ինչ­պէս նաեւ տա­րա­ծո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի լրա­տուա­կան մի­ջոց­նե­րէն։
Իր յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ, ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը կը նշէր, թէ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան այ­լա­մերժ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ թա­փան­ցել ա­րա­բա­կան աշ­խար­հէն մին­չեւ ա­րեւ­մուտք, մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քի լռու­թեան տակ։
­Նո­րին Սր­բու­թիւ­նը նաեւ հարց կու տար, թէ ուր էին ա­րեւմ­տեան աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան եւ կրօ­նա­կան ղե­կա­վա­րու­թիւն­նե­րը, երբ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ետք հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րը վե­րա­ծո­ւե­ցան ա­գա­րակ­նե­րու եւ հան­րա­յին վայ­րե­րու։
­Մի­ջազ­գա­յին տա­րո­ղու­թիւն ստա­ցած «Ա­յիա ­Սո­ֆիա»ի խնդի­րին առն­չու­թեամբ, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս յա­տուկ նա­մակ ու­ղար­կեց ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քի­սին, ո­րուն մէջ ­Վե­հա­փա­ռը կը դա­տա­պար­տէ ­Թուր­քիոյ ա­պօ­րէն եւ ան­բա­րոյ ո­րո­շու­մը եւ կը մատ­նան­շէ, որ Եւ­րո­պան պէտք չէ լուռ մնայ այս ա­րար­քին դի­մաց։
Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փա­ռը, իր նա­մա­կին մէջ կը վստա­հեց­նէ, թէ ­Հա­յաս­տա­նեայց ե­կե­ղե­ցին եւ հայ ժո­ղո­վուր­դը կը կանգ­նին ­Յու­նաս­տա­նի եւ բո­լոր ա­նոնց կող­քին, ո­րոնք կը դա­տա­պար­տեն ­Թուր­քիոյ ա­պօ­րի­նի քայ­լը եւ կոչ կ­՚ուղ­ղեն թրքա­կան պե­տու­թեան վե­րա­տե­սե­լու իր ո­րո­շու­մը։
­Նա­մա­կին կցո­ւած է նաեւ ­Վե­հա­փա­ռի ա­ռա­ջին յայ­տա­րա­րու­թեան անգ­լե­րէն օ­րի­նա­կը։
Ս­տո­րեւ, կը հրա­տա­րա­կենք ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տին ուղ­ղո­ւած նա­մա­կը, ո­րուն պատ­ճէ­նը ղրկուած է նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին։

­ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Անթիլիաս, Լիբանան

Εξοχότατο
Πρόεδρο της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοινοποίηση: Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια

Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ,
Θεωρούμε πως η απόφαση της Τουρκίας περί μετατροπής του ιστορικού Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό τέμενος αποτελεί παράνομη, αντιθρησκευτική, ανήθικη και απαράδεκτη πράξη. Πράξη που είναι καταδικαστέα από όλα τα έθνη, τις θρησκείες και τα κράτη.
Με την ενέργεια αυτή, η Τουρκία δείχνει για άλλη μια φορά την πάγια πρακτική της αδιαφορίας της προς αξίες και της περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου. Η διεθνής κοινότητα, κυρίως δε η ευρωπαϊκή κοινότητα, δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλή για αυτήν την πράξη της Τουρκίας.
Επισυνάπτουμε σε αυτήν την επιστολή την δήλωσή μας σχετικά με τούτη την καταδικαστέα πράξη.
Σας διαβεβαιώνουμε πως η Αρμενική Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία και ολόκληρος ο αρμενικός λαός βρίσκονται στο πλευρό σας και υποστηρίζουν όλους εκείνους που όχι μόνο καταδικάζουν αυτήν την αθέμιτη πράξη της Τουρκίας, αλλά και την καλούν να επανεξετάσει την απόφασή της.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην αποστολή σας.

Με τα πολλής της εν Χριστώ Αγάπης και Τιμής
Ο Προκαθήμενος του
Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας
Καθολικός ΑΡΑΜ Α΄