Այ­ցե­լու­թիւն Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րը

Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­Մար­տին ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս եւ իր շքա­խում­բը այ­ցե­լե­ցին ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան», ա­պա ­Ֆիք­սի «Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ու «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ վար­ժա­րան­նե­րը։ ­Վե­հա­փա­ռը ար­ժա­նա­ցաւ ջրմ ­դի­մա­ւո­րու­մի վար­ժա­րա­նի ու­սու­ցա­չա­կան կազ­մե­րուն եւ ա­շա­կեր­տու­թեան կող­մէ։ ­Ներ­կայ ե­ղան նաեւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, Ու­սում­նա­կան խոր­հուր­դի եւ Հ.Կ.­Խա­չի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։
վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը հայ եր­գե­րով, աս­մունք­նե­րով ու պա­րե­րով գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ճոխ յայ­տա­գիր մը ներ­կա­յա­ցու­ցին: ­Յայ­տա­գի­րի ա­ւար­տին, թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ­Հայ­րա­պե­տին մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցուց վար­ժա­րա­նին կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րը ու յե­տա­գայ ծրա­գիր­նե­րը:
­Վե­հա­փա­ռը բարձր գնա­հա­տեց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւնն ու ու­սուց­չաց կազ­մը՝ ի­րենց ազ­գա­նո­ւէր գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար: Ան իր խօս­քին մէջ ընդգծեց, թէ հայ դպրո­ցը նո­ւի­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն է. հե­տե­ւա­բար, գի­տակ­ցու­թեամբ պէտք է հայ դպրո­ցին մտնենք, ո­րով­հե­տեւ մեր ազ­գի ա­պա­գան կա­խեալ է հայ դպրո­ցէն: ­Հայ­րա­պե­տը հա­յա­կերտ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը վեր առ­նե­լով՝ շեշ­տեց, թէ հայ դպրո­ցը միայն ու­սում ջամ­բող հաս­տա­տու­թիւն չէ։ ­Հայ դպրո­ցը սրբա­վայր է՝ հա­յը ճշմար­տօ­րէն եւ գի­տակ­ցօ­րէն հայ դարձ­նե­լու լծո­ւած: ­Հայ դպրո­ցին մէջ հայ ա­շա­կեր­տը հա­յօ­րէն կը կազ­մա­ւո­րո­ւի: Ա­հա թէ ին­չու դաս­տիա­րա­կիչ դեր ու­նի հայ դպրո­ցը: Այս գի­տակ­ցու­թեամբ մենք պէտք է մօ­տե­նանք հայ դպրո­ցին: Ս­փիւռ­քի դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն մէջ, ջար­դե­րէն ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ կող­քին, հայ դպրո­ցը դար­ձաւ մեր գո­յու­թեան ամ­րո­ցը: Ուս­տի, ա­մէն գնով պէտք է կեն­սու­նակ ու աշ­խոյժ պա­հել հայ դպրո­ցը:

Այ­ցե­լու­թիւն կա­թո­ղի­կ եւ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն

­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի հայ կա­թո­ղի­կէ ա­ռաջ­նոր­դա­րան եւ հան­դի­պե­ցաւ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պետ ­Յով­սէփ Ծ. վրդ. ­Պէ­զա­զեա­նի հետ։ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը իր խօս­քին մէջ նախ ող­ջու­նեց հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ա­ռաջ­նոր­դը, ա­պա ան­դա­րա­դառ­նա­լով ­Յու­նաս­տա­նի հայ ե­րեք հա­մայնք­նե­րուն մի­ջեւ գո­յա­ցած գոր­ծակ­ցա­կան սերտ յա­րա­բե­րու­թեանց՝ ը­սաւ. «այս­տեղ, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ, մեր ե­րեք հա­մայնք­նե­րը ոչ միայն սո­վո­րա­կան ի­մաս­տով յա­րա­բե­րու­թիւն մշա­կած են ի­րա­րու հետ, այլ եղ­բայ­րա­կան ջերմ սի­րով ու սերտ գոր­ծակ­ցու­թեամբ կ­՚աշ­խա­տին՝ ի խնդիր գա­ղու­թի ծաղկ­ման ու հզօ­րաց­ման: ­Հե­տե­ւա­բար, կ­՚ող­ջու­նենք ե­րեք հա­մայնք­նե­րու հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն կա­տա­րած ե­կե­ղե­ցա­նո­ւէր ու ազ­գա­նո­ւէր ծա­ռա­յու­թիւ­նը»:
­Հայ­րա­պե­տը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի կեդ­րո­նը: ­Շուրջ ժամ մը տե­ւած հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի հո­գե­ւոր պետ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­գեան, ­Նո­րին Ս. Օ­ծու­թեան պար­զեց հա­մայն­քին ներ­կայ կա­ցու­թիւ­նը: ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը գնա­հա­տեց ­Վեր. ­Չո­լա­գեա­նի աշ­խոյժ ու գոր­ծօն ծա­ռա­յու­թիւ­նը հայ գա­ղու­թի կեան­քին մէջ:

­Հան­դի­պում ­Յու­նաս­տա­նի ե­կե­ղեց­ւոյ պետ
Իէ­րո­նի­մոս ար­քե­պիս­կո­պո­սին հետ

Ե­րեք­շաբ­թի, 14 ­Մարտ 2023-ի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր կեդ­րո­նը, ուր ան ջեր­մօ­րէն դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի եւ հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի ար­քե­պիս­կո­պոս Իէ­րո­նի­մո­սին կող­մէ:
­Վե­հա­փառ hայ­րա­պե­տը իր խօս­քին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ հայ եւ յոյն ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մի­ջեւ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող դա­րա­ւոր, սերտ յա­րա­բե­րու­թեան ու գոր­ծակ­ցու­թեան: Ան ը­սաւ, որ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին, պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով, աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան տար­բեր մօ­տե­ցում­ներ ու մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներ բաժ­նե­ցին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը, սա­կայն հիմ­նա­կան հար­ցե­րու շուրջ մենք որ­դեգ­րե­ցինք նոյն մօ­տե­ցում­նե­րը: ­Շա­րու­նա­կե­լով իր խօս­քը՝ ­Վե­հա­փա­ռը ը­սաւ, թէ այ­սօր մենք կը գոր­ծակ­ցինք մեր հա­ւա­քա­կան ար­ժէք­նե­րուն եւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան առն­չո­ւած մեր դա­տին գծով: ­Մեր սերտ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը միայն չէ սահ­մա­նա­փա­կո­ւած ­Յու­նաս­տա­նի սահ­ման­նե­րէն ներս, այլ գո­յու­թիւն ու­նի հոն՝ ուր հայ եւ յոյն գա­ղութ­ներ կան: ­Հայ­րա­պե­տը յի­շե­լով անց­նող շա­բաթ­նե­րուն տե­ղի ու­նե­ցած շո­գե­կառ­քի ար­կա­ծը՝ իր խոր ցա­ւակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նեց արք. Իէ­րո­նի­մո­սին: Իր խօս­քի ա­ւար­տին, ­Վե­հա­փառ hայ­րա­պե­տը իր ջերմ շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց հայ հա­մայն­քին նկատ­մամբ յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ ցու­ցա­բե­րած ա­ջակ­ցու­թեան ու նա­խան­ձախնդ­րու­թեան հա­մար:
Իէ­րո­նի­մոս Ար­քե­պիս­կո­պոս, իր կար­գին, յա­տուկ կեր­պով ող­ջու­նեց ­Վե­հա­փառ hայ­րա­պե­տին ­Յու­նաս­տան այ­ցե­լու­թիւ­նը: Ան յի­շեց ­Հայ­րա­պե­տին դե­րը միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան աշ­խար­հէն ներս եւ աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան երկ­խօ­սու­թեանց զար­գաց­ման մէջ: Ար­քե­պիս­կո­պո­սը նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նեայ հա­մայնք­նե­րու դի­մագ­րա­ւած դժո­ւա­րու­թեանց եւ իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նեց շրջա­նի ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն: ­Խօ­սե­լով հայ եւ յոյն ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մա­սին՝ ան յի­շեց, որ պատ­մա­կան կա­պե­րով ամ­րապն­դո­ւած են մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը: Ար­քե­պիս­կո­պո­սը նաեւ իր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց յու­նա­հա­յու­թեան բե­րած դրա­կան մաս­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի զար­գաց­ման ու յա­ռաջ­դի­մու­թեան: Եր­կու հո­գե­ւոր պե­տե­րու պաշ­տօ­նա­կան խօս­քե­րու ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ յու­շա­նո­ւէր­նե­րու փո­խա­նա­կում: ­Կէ­սօ­րին ­Վե­հա­փա­ռը հայ­րա­պե­տը եւ իր շքա­խում­բը ճա­շի հիւ­րը ե­ղան յոյն ար­քե­պիս­կո­պո­սին։