Հան­դի­պում Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տին հետ

Հինգ­շաբ­թի, 16 Մարտ 2023-ին, շուրջ մէկ ժամ հան­դի­պում կա­յա­ցաւ Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին եւ Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Քի­րիա­քոս Մի­ցո­թա­քի­սին մի­ջեւ: Հի­նէն ծա­նօթ ըլ­լա­լով վար­չա­պե­տին, հան­դի­պու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ մտեր­միկ մթնո­լոր­տի մէջ:
Վե­հա­փա­ռը անդ­րա­դար­ձաւ չորս մար­զե­րու.- ա) Յու­նաս­տա­նի հայ գա­ղութ, բ) Լի­բա­նա­նի այժ­մու կա­ցու­թիւն՝ յատ­կա­պէս նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն, գ) Յու­նաս­տա­նի դե­րը ա­րա­բա­կան-իս­լա­մա­կան աշ­խար­հէն ներս՝ յատ­կա­պէս Մի­ջին Ա­րե­ւել­քէն ներս եւ դ) Ար­ցա­խի շրջա­փա­կում ու Հա­յաս­տա­նի դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­ներ: Իւ­րա­քան­չիւր մար­զին շուրջ Հայ­րա­պե­տին եւ վար­չա­պե­տին մի­ջեւ ե­ղան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու, տե­սա­կէտ­նե­րու եւ մտա­հո­գու­թիւն­նե­րու փո­խա­նա­կում:
Հան­դիպ­ման ա­ւար­տին, Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը վար­չա­պե­տին յանձ­նեց Ս. Գ­րի­գոր Նա­րե­կա­ցիի ա­ղօ­թա­մա­տեա­նի բնագ­րին բազ­մա­պատ­կո­ւած մէկ օ­րի­նա­կը եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան պաշ­տօ­նա­կան ցու­ցա­կը:

Յու­նաս­տա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի եւ
Լի­բա­նա­նի դես­պան­նե­րուն հետ

Չո­րեքշ­բա­թի, 15 Մար­տի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Թե­մա­կալ ա­ռաջ­նոր­դին, Ազ­գա­յին Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տին եւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տին, այ­ցե­լու­թիւն կա­տա­րե­ցին Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան Տիգ­րան Մկրտ­չեա­նին։ Հան­դի­պու­մը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ ար­ծար­ծե­լու Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան բա­րե­կա­մա­կան սերտ յա­րա­բե­րու­թիւ­նը, տա­րա­ծաշր­ջա­նի վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը եւ Ար­ցա­խի ներ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը: Այս ծի­րէն ներս Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց դես­պա­նա­տու­նե­րուն եւ Ս­փիւռ­քի թե­մա­կան ու քա­ղա­քա­կան կա­ռոյց­նե­րուն կա­րե­ւոր դե­րը՝ Ար­ցա­խի ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ւուն­քի պաշտ­պա­նու­թեան գծով: Նաեւ կա­տա­րո­ւե­ցաւ այ­ցե­լու­թիւն Լի­բա­նա­նի դես­պա­նու­թեան եւ հան­դի­պում դես­պան Ղա­տի Ալ-­Խու­րիի հետ։

Հան­դի­պում Յու­նա­հայ գա­ղու­թի կա­ռոյց­նե­րուն հետ

Չո­րեքշ­բա­թի, 15 Մար­տի ե­րե­կո­յեան ե­րե­կո­յեան, Հայ­րա­պե­տը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տաս­խա­նա­տու մար­մի­նին հետ, ա­պա յու­նա­հայ գա­ղու­թէն ներս գոր­ծող միու­թիւն­նե­րու վար­չա­կան մար­մին­նե­րուն հետ: Հան­դիպումին ըն­թաց­քին քննար­կո­ւե­ցաւ Ս­փիւռ­քի վե­րա­կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թեամբ կա­ռոյց­նե­րուն հետ գոր­ծակ­ցա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու լայն շրջա­գիծ մը: Այս ա­ռի­թով, Նո­րին Վե­հա­փա­ռը իր տե­սա­կէտ­նե­րը պար­զեց Ս­փիւռ­քի վե­րա­կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թեամբ՝ միշտ շեշ­տե­լով, որ անհ­րա­ժեշտ է Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Ս­փիւռք ե­ռա­միու­թիւ­նը պա­հել ա­ւե­լի ա­մուր:

Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի դա­սա­խօ­սու­թիւ­նը
Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ

Ե­րեք­շաբ­թի, 14 Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը հրա­պա­րա­կա­յին դա­սա­խօ­սու­թիւն մը տո­ւաւ Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նին Աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան ճիւ­ղի հա­մա­լի­րին մէջ։ Հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գա­հի եւ մեծ թի­ւով փրո­ֆէ­սոր­նե­րու, յոյն բարձ­րաս­տի­ճան ե­կե­ղե­ցա­կան­նե­րու, ու­սա­նող­նե­րու եւ բազ­մու­թեան ներ­կա­յու­թեան Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը անդ­րա­դար­ձաւ Ս. Ներ­սէս Շ­նոր­հա­լի հայ­րա­պե­տին յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ հետ ու­նե­ցած միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց վրայ: Հայ­րա­պե­տի դա­սա­խօ­սու­թիւ­նը մե­ծա­պէս գնա­հա­տո­ւե­ցաւ ա­կա­դե­մա­կան շրջա­նա­կին կող­մէ։