Ե­րեք­շաբ­թի՝ 4 ­Յու­լիս 2017ի ե­րե­կո­յեան, ­Պիք­ֆա­յա­յի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին վան­քին մէջ, Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան շար­ժու­մին պար­զած ներ­կայ կա­ցու­թեան մա­սին դա­սա­խօ­սու­թիւն մը տո­ւաւ՝ շեշ­տե­լով հա­մաք­րիս­տո­նէա­կան այս շար­ժու­մին կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, ներ­կա­յաց­նե­լով ա­նոր դի­մագ­րա­ւած ներ­կայ խնդիր­ներն ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը: ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը միա­ժա­մա­նակ իր մտա­հո­գու­թիւ­նը յայտ­նեց, որ ե­կե­ղե­ցի­ներ սկսած են ան­տար­բե­րու­թիւն ցոյց տալ ներ­կայ աշ­խար­հը տագ­նա­պեց­նող հար­ցե­րուն եւ միջ-քրիս­տո­նէա­կան այս շար­ժու­մին նկատ­մամբ:
­Հա­մալ­սա­րա­նա­կան ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րը ­Լի­բա­նան ժա­մա­նած էին ­Յոր­դա­նա­նէն, Ի­րա­քէն, ­Սու­րիա­յէն, Ե­գիպ­տո­սէն ու ­Պա­ղես­տի­նէն, մաս­նակ­ցե­լու աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան ու միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան բնոյթ ու­նե­ցող յա­տուկ դա­սըն­թաց­քի մը: ­Նոյն դա­սըն­թաց­քին, յա­նուն ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան, կը մաս­նակ­ցէին ­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հա­մալ­սա­րա­նա­կան Ու­սա­նող­նե­րու ­Միու­թեան (Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.) հո­գե­ւոր խորհր­դա­տու ­Թա­թուլ Աբղ. ­Գար­տա­նա­քեան եւ Օր. ­Մա­կա­լի ­Մա­նու­կեան, ո­րոնք ա­րա­բե­րէն եւ անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով ու­ղերձ­ներ կար­դա­ցին ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին դա­սա­խօ­սու­թե­նէն ա­ռաջ:
­Դա­սա­խօ­սու­թեան ա­ւար­տին, ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը պա­տաս­խա­նեց ի­րեն ուղ­ղո­ւած հար­ցում­նե­րուն: Ա­պա՝ շուրջ ա­ւե­լի քան քա­ռա­սուն հո­գի­նե­րէ բաղ­կա­ցած ու­սա­նող­նե­րու խում­բը շրջե­ցաւ Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին վան­քի զա­նա­զան բա­ժան­մունք­նե­րը եւ մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցաւ ընդ­հան­րա­պէս հայ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ մաս­նա­ւո­րա­բար ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան: