Լ.ՂՀ. պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հիւ­սի­սա­յին ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յո­ւած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կու պահ­պա­նու­թեան տե­ղա­մա­սին մէջ, ­Փետ­րո­ւար 8ին, ժա­մը մօտ 11:00ին, թշնա­միին կող­մէ զի­նա­դա­դա­րի խախտ­ման հե­տե­ւան­քով՝ մա­հա­ցու վէրք ստա­ցած է Պ.Բ. պայ­մա­նագ­րա­յին զին­ծա­ռա­յող, 1979ի ծնունդ ­Գե­ղամ ­Հեն­րի­կի ­Մա­նու­կեան: Այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նեն Լ.Ղ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի ծա­ռա­յու­թե­նէն:
­Դէպ­քի ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը պար­զե­լու հա­մար կը կա­տա­րո­ւի քննու­թիւն:
­Նոյն օ­րը հա­կա­մարտ զօր­քե­րու շփման գի­ծի մէկ այլ (­Մար­տա­կերտ) ուղ­ղու­թեամբ, ժա­մը մօտ 12:00ին, կրկին թշնա­միին կող­մէ զի­նա­դա­դա­րի խախտ­ման հե­տե­ւան­քով՝ ծանր վի­րա­ւո­րո­ւած է Պ.Բ. ժամ­կէ­տա­յին զին­ծա­ռա­յող, 1988ի ծնունդ ­Կո­րիւն ­Կա­մո­յի ­Կի­րա­կո­սեան:
­Կը կա­տա­րո­ւի քննու­թիւն:
Լ.Ղ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կը կի­սէ կորս­տեան ծանր վիշ­տը եւ իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ զո­հո­ւած զին­ծա­ռա­յո­ղի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րուն, հա­րա­զատ­նե­րուն եւ ծա­ռա­յա­կից­նե­րուն: