­Մարտ 14ին, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան այ­ցե­լած է Ա.Մ.Ն. ­Քոնկ­րէս:
Ա.Հ. նա­խա­գա­հի տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան գլխա­ւոր վար­չու­թեան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով` ­Քոնկ­րէ­սի մէջ նա­խա­գա­հը հան­դի­պում ու­նե­ցած է ար­տա­քին հար­ցե­րով յանձ­նա­ժո­ղո­վի խումբ մը ան­դամ­նե­րու հետ, քննար­կած՝ Ար­ցախ-­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, Ատր­պէյ­ճա­նա­կան-ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման եւ շրջա­նա­յին զար­գա­ցում­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր:
Այ­նու­հե­տեւ, ­Քոնկ­րէ­սի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած է ըն­դու­նե­լու­թիւն` նո­ւի­րո­ւած Ար­ցա­խեան ­Շար­ժու­մի 30րդ ­տա­րե­դար­ձին:
Իր խօս­քին մէջ, նա­խա­գա­հը կա­րե­ւոր հա­մա­րած է ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու օ­րէնս­դիր բարձ­րա­գոյն մար­մի­նին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած հան­դի­պում­նե­րը՝ նշե­լով, որ ա­նոնք նաեւ կը մեծցնեն մեր պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան աս­տի­ճա­նը` յա­մառ ու քրտնա­ջան աշ­խա­տանք ի­րա­կա­նաց­նե­լու, երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ա­ւե­լիով խո­րաց­նե­լու ու զար­գաց­նե­լու գոր­ծին մէջ:
«Ես լա­ւա­տես եմ` այդ­պէս ալ պէտք է ըլ­լայ, քա­նի որ Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րը մենք կը դի­տար­կենք իբ­րեւ բա­րե­կամ եր­կի­րի, պե­տու­թեան՝ որ մի­լիո­նա­ւոր հա­յե­րու հա­մար դար­ձած է երկ­րորդ հայ­րե­նիք: ­Լա­ւա­տես եմ, ո­րով­հե­տեւ մենք հոս ու­նինք հա­ւա­տա­րիմ, ազ­նիւ եւ ան­շա­հախն­դիր բա­րե­կամ­ներ, ո­րոնք ար­դէն եր­կար տա­րի­ներ մշտա­պէս Ար­ցա­խի հետ են, կ­՝ա­ջակ­ցին մեր ժո­ղո­վուր­դին, աշ­խար­հին ճշմա­րիտ տե­ղե­կու­թիւն­ներ կը ներ­կա­յաց­նեն մեր երկ­րի մա­սին: ­Մենք բարձր կը գնա­հա­տենք մեր բա­րե­կա­մա­կան կա­պե­րը` զա­նոնք հա­մա­րե­լով մեծ հարս­տու­թիւն»,- շեշ­տած է իր ե­լոյ­թին մէջ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը:
­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան նշած է, որ մեր հան­րա­պե­տու­թեան մէջ կա­րե­ւոր կը հա­մա­րեն ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րու սա­տա­րու­մը Ար­ցա­խին, եւ հոս ի­րենց ու­րոյն տե­ղը ու­նին Ա.Մ.Ն. ­Քոնկ­րէ­սի ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տունն ու ­Ծե­րա­կոյ­տը, մեր բա­րե­կամ քոնկ­րէ­սա­կան­ներն ու ծե­րա­կու­տա­կան­նե­րը:
­Նա­խա­գա­հը ար­ժե­ւո­րած է Ո­ւա­շինկ­թը­նի շօ­շա­փե­լի դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը մեր տա­րա­ծաշրջա­նին մէջ խա­ղա­ղու­թեան ու կա­յու­նու­թեան պահ­պան­ման, ատր­պէյ­ճա­նա­կան-ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ եւ ար­դա­րա­ցի կար­գա­ւոր­ման գոր­ծին մէջ:
«Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցումն ու խո­րա­ցու­մը ե­ղած են, կան եւ պի­տի մնան մեր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հիմ­նա­րար ուղ­ղու­թիւն­նե­րէն մէ­կը»,- ընդգ­ծած է ­Նա­խա­գահ ­Սա­հա­կեան:
­Նա­խա­գա­հը Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պե­տա­կան պար­գեւ­ներ յանձ­նած է Ա.Մ.Ն. խումբ մը քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րու եւ ծե­րա­կու­տա­կան­նե­րու` Ար­ցա­խին սա­տա­րե­լու եւ Ար­ցախ-Ա.Մ.Ն. յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման գոր­ծին մէջ շօ­շա­փե­լի ներդ­րում ու­նե­նա­լու հա­մար:

­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան հան­դի­պած է Ա.Մ.Ն. Հայ ­Դա­տի
Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հետ

Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան, ­Մարտ 14ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ այ­ցե­լած է Ա.Մ.Ն. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կեդ­րո­նը, հան­դի­պած կա­ռոյ­ցի ղե­կա­վար կազ­մին եւ աշ­խա­տա­կից­նե­րուն հետ: Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան գլխա­ւոր վար­չու­թեան փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով` նա­խա­գահ ­Սա­հա­կեան գնա­հա­տած է ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի աշ­խա­տան­քը ազ­գա­յին տար­բեր խնդիր­նե­րու լուծ­ման գոր­ծին մէջ` ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նե­լով Ար­ցա­խին վե­րա­բե­րող հար­ցե­րը մշտա­պէս յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան կեդ­րո­նին պա­հե­լու հա­մար:
­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան վստա­հու­թիւն յայտ­նած է, որ Ա.Մ.Ն. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին հետ սերտ փոխ-գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը մի­միայն պի­տի ամ­րապն­դուի` օ­րի­նա­կե­լի ո­րա­կե­լով կազ­մա­կեր­պու­թեան ազ­գա­նո­ւէր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:
­Նոյն օ­րը, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը հան­դի­պում ու­նե­ցած է Հ.Յ.Դ. Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէին հետ:
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննար­կո­ւած են Ար­ցա­խի ներ­քին եւ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, Ար­ցախ-Ս­փիւռք գոր­ծակ­ցու­թեան, Ա.Մ.Ն.-Ար­ցախ կա­պե­րու զար­գաց­ման ու խո­րաց­ման վե­րա­բե­րեալ տար­բեր հար­ցեր:

Պա­քու կը բո­ղո­քէ ­Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի այ­ցե­լու­թեան դէմ

Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ ­Մարտ 14ին բո­ղո­քա­գիր մը յանձ­նած է Ատր­պէյ­ճա­նի մօտ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու դես­պան ­Ռա­պըրթ ­Սե­քու­թա­յին՝ այս օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցող Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ո­ւա­շինկ­թըն այ­ցե­լու­թեան գծով։ ­Պա­քու քննա­դա­տած է յատ­կա­պէս կարգ մը քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րու հետ ­Սա­հա­կեա­նի հան­դի­պում­նե­րը՝ միա­ժա­մա­նակ կոչ ը­նե­լով Ա­մե­րի­կա­յին, որ յար­գէ մի­ջազ­գա­յին սկզբունք­նե­րը եւ վնաս չհասց­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի ինք­նիշ­խա­նու­թեան։