Այս տա­րի եւս պահ­պա­նուե­ցաւ Ար­ցա­խեան ­Հե­րո­սա­մար­տին զո­հո­ւած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու զա­ւակ­նե­րը, ամ­րան ար­ձա­կուր­դին հա­մար, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հիւ­րա­սի­րե­լու մար­դա­սի­րա­կան գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւ­նը, որ 20 տա­րիէ ա­ւե­լի կը շա­րու­նա­կո­ւի։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ար­տա­քին գոր­ծոց եւ կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ու ­Սի­րոս-Էր­մու­փո­լիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րով՝ Ար­ցա­խեան ­Հե­րո­սա­մար­տին զո­հո­ւած հա­յոց ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու 22 ե­րե­խա­ներ, մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը Ար­ցա­խի գիւ­ղե­րէն ու 10էն 16 տա­րե­կան, հրա­ւի­րո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տան եւ այս օ­րե­րուն կը հիւ­րըն­կա­լո­ւին ­Սի­րոս կղզիին մէջ։
Ար­ցա­խա­հայ պա­տա­նի­նե­րը 21 Օ­գոս­տոս 2017ին Ա­թէնք ժա­մա­նե­ցին եւ մին­չեւ 23 Օ­գոս­տոս հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցան ­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան մէջ, որ՝ ինչ­պէս ա­մէն տա­րի՝ մեծ հո­գա­տա­րու­թիւն եւ գուր­գու­րանք կը ցու­ցա­բե­րէ մեր ե­րե­խա­նե­րուն հան­դէպ, ա­նոնց տրա­մադ­րե­լով անհ­րա­ժեշտ բո­լոր յար­մա­րու­թիւն­նե­րը՝ լաւ ժա­մա­նակ ան­ցը­նե­լու նպա­տա­կով։
23 Օ­գոս­տո­սին խում­բը ճամ­բայ ե­լաւ դէ­պի ­Սի­րոս կղզի՝ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ի­րենց պա­տաս­խա­նա­տո­ւին, ինչ­պէս նաեւ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­նե­րուն։ ­Սի­րո­սի վրայ ի­րենց կե­ցու­թեան վայ­րին մէջ, ար­ցա­խա­հայ պա­տա­նի­նե­րը բարձ­րա­ցու­ցած են Ար­ցա­խի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան պե­տա­կան դրօ­շակ­նե­րը։ Օ­րո­ւան ըն­թաց­քին ա­նոնց կը դա­սա­ւան­դո­ւին յու­նա­կան ժո­ղովր­դա­յին պա­րեր, որ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ կ’ըն­կա­լո­ւին ե­րե­խա­նե­րուն կող­մէ։ Ա­մէն ա­ռա­ւօտ եւ յետ-մի­ջօ­րէի՝ ա­նոնք ծո­վը կը վա­յե­լեն, ու­րախ եւ ան­հոգ ժա­մեր ան­ցը­նե­լով։ Կ­՚ու­նե­նան նաեւ զա­նա­զան այց-պտոյտ­ներ, կղզիի գե­ղա­տե­սիլ վայ­րե­րուն մէջ։ ­Սեպ­տեմ­բեր 4ին խում­բը պի­տի վե­րա­դառ­նայ Ա­թէնք, ուր տղոց կե­ցու­թիւ­նը ա­պա­հո­վո­ւած է դար­ձեալ ­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան մէջ, մին­չեւ ­Սեպ­տեմ­բեր 7ը, երբ նա­խա­տե­սո­ւած է ա­նոնց վե­րա­դար­ձը Ար­ցախ։
­Յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն տե­ղեակ կը պա­հենք ըն­թեր­ցող­նե­րը՝ Ար­ցա­խի մեր սի­րե­լի­նե­րուն ծրագ­րո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թեանց մա­սին։