Հ.Հ. նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգսեան ­Յու­նո­ւար 19ին հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (Հ.Հ.Կ.) գոր­ծա­դիր մարմ­նի ­Յու­նո­ւար 18ի նիս­տին կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ­հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րո­ւած Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նի հետ:
«­Կը կար­ծեմ, որ ­Հա­յաս­տա­նի չոր­րորդ նա­խա­գա­հը պէտք է ըլ­լայ կա­յա­ցած եւ վառ անձ­նա­ւո­րու­թիւն, քա­ղա­քա­կա­նա­պէս պատ­րաս­տո­ւած եւ կո­փո­ւած պէտք է ըլ­լայ, բայց ոչ քա­ղա­քա­կա­նա­ցո­ւած: Ան պէտք է կա­րե­նայ կազ­մա­կեր­պել երկ­խօ­սու­թիւն քա­ղա­քա­կան տար­բեր ու­ժե­րու մի­ջեւ, ինչ­պէս նաեւ հա­սա­րա­կու­թեան տար­բեր խա­ւե­րու մի­ջեւ լա­րո­ւա­ծու­թիւ­նը թու­լաց­նե­լու նպա­տա­կով, ե­թէ այդ­պի­սի անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն ըլ­լայ:
Պէտք է կա­րե­նայ պա­տո­ւով ներ­կա­յաց­նել ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը ար­տերկ­րի մէջ, ճանչ­նայ սփիւռ­քը եւ ու­նա­կու­թիւն ու­նե­նայ հա­մախմ­բե­լու աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յու­թիւ­նը:
«Ե­րէկ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան Կու­սակ­ցու­թեան գոր­ծա­դիր մարմ­նին մէջ մենք անդ­րա­դար­ձած ենք այս հար­ցին, եւ ես, հա­շո­ւի առ­նե­լով ­ձեր ու­նա­կու­թիւն­նե­րը, ­ձեր ո­րա­կա­կան յատ­կա­նիշ­նե­րը, ա­ռա­ջար­կած եմ իմ գոր­ծըն­կեր­նե­րուն` ա­ռա­ջադ­րել ­ձեզ որ­պէս ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տոի­թեան չոր­րորդ նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու: ­Դուք կա­յա­ցած գիտ­նա­կան էք, վա­րած էք ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նը, ու­նիք դի­ւա­նա­գի­տա­կան մեծ փորձ եւ սա է պատ­ճա­ռը, որ մենք լուր­ջօ­րէն քննար­կած ենք ­Ձեր թեկ­նա­ծու­թիւ­նը:
«­Շատ ցան­կա­լի է, որ չոր­րորդ նա­խա­գա­հը ընտ­րո­ւի խորհրդա­րա­նա­կան լայն հա­մա­ձայ­նու­թեան պայ­ման­նե­րու մէջ: ­Հա­շուի առ­նե­լով մեր այս ցան­կու­թիւ­նը` կը կար­ծեմ, որ ­ձեր մտո­րում­նե­րու ժա­մա­նակ ճիշդ պի­տի ըլ­լայ, որ­պէս­զի հան­դի­պիք մեր հա­մա­խոհ գոր­ծըն­կե­րոջ` ­Դաշ­նակ­ցու­թեան, խորհր­դա­րա­նի մէջ ներ­կա­յա­ցո­ւած քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րուն` «­Ծա­ռու­կեան» եւ «Ելք» խմբակ­ցու­թիւն­նե­րուն եւ տե­սա­նե­լի ա­պա­գա­յին ո­րո­շում կա­յաց­նէք, ո­րով­հե­տեւ այդ ընտ­րու­թիւն­նե­րը պէտք է տե­ղի ու­նե­նան ­Մար­տի սկիզ­բը: ­Մեր ցան­կու­թիւնն է, որ այդ ընտ­րու­թիւն­նե­րը տե­ղի ու­նե­նան մէկ փու­լով, եւ ­Մար­տի սկիզ­բը մենք ար­դէն ու­նե­նանք չոր­րորդ նա­խա­գահ»,- ը­սած է ­Սերժ ­Սարգ­սեան:
Ար­մէն ­Սարգ­սեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նած է ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նին եւ ­Հան­րա­պե­տա­կան  Կու­սակ­ցու­թեան այս բարձր վստա­հու­թեան հա­մար:
Ան յատ­կա­պէս ը­սած է.- «Ինչ­պէս ­դուք ը­սիք, շատ կա­րե­ւոր է, որ ո­րո­շում ըն­դու­նե­լէ ա­ռաջ ես նոյն­պէս ա­ռիթ ու­նե­նամ հան­դի­պե­լու քա­ղա­քա­կան տար­բեր ու­ժե­րուն ե՛ւ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի մէջ, ե՛ւ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն դուրս: ­Շատ կ’ու­զէի հան­դի­պիլ նաեւ հան­րու­թեան լայն շրջա­նակ­նե­րը ներ­կա­յաց­նող գի­տա­կան, մտա­ւո­րա­կան, հա­սա­րա­կա­կան, բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, գոր­ծա­րար շրջա­նակ­նե­րուն, աշ­խա­տա­ւո­րա­կան շրջա­նակ­նե­րուն: Ի հար­կէ, ան­պայ­ման կ’ու­զէի հան­դի­պիլ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան, եւ, ի հար­կէ, հան­դի­պիլ սփիւռ­քա­հա­յու­թիւ­նը ներ­կա­յաց­նող կա­ռոյց­նե­րուն, կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն կամ ան­հատ­նե­րուն եւ ատ­կէ ետք իմ ո­րո­շու­մը կա­յաց­նել: ­Բո­լոր պա­րա­գա­նե­րուն, ին­ծի հա­մար մեծ պա­տիւ է ­ձեր ա­ռա­ջար­կը, պա­րո՛ն ­Նա­խա­գահ:
«Կր­կին շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նեմ վստա­հու­թեան հա­մար: Եւ ե­թէ այս բո­լոր հան­դի­պում­նե­րէն ետք ո­րո­շումս կա­յաց­նեմ, կը փոր­ձեմ պա­տո­ւով կա­տա­րել ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը եւ ար­դա­րաց­նել այն վստա­հու­թիւ­նը, որ լսե­ցի ­ձեզ­մէ, ­ձեր կու­սա­կից ըն­կեր­նե­րուն կող­մէ եւ յու­սամ նաեւ կը լսեմ մեր միւս քա­ղա­քա­ցի­նե­րէն եւ մեր հա­յազ­գի որ­դի­նե­րէն: Ե­թէ թոյլ տաք, ին­ծի ո­րոշ ժա­մա­նակ պէտք է վերջ­նա­կան ո­րո­շում ըն­դու­նե­լու հա­մար»,- ը­սած է Ար­մէն ­Սարգ­սեան:

Ար­մէն ­Սարգ­սեան` գիտ­նա­կան, դես­պան,
վար­չա­պետ, գոր­ծա­րար

Ար­մէն ­Սարգ­սեան ծնած է 1953ի ­Յու­նիս 23ին, Ե­րե­ւան: Ա­մուս­նա­ցած է, ու­նի եր­կու որ­դի: Ու­սա­նած է Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի տե­սա­կան բնա­գի­տու­թեան եւ ու­սո­ղու­թեան բա­ժան­մուն­քը: 1976-1984 թո­ւա­կան­նե­րուն դա­սա­ւան­դած է Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան Հա­մալ­սարա­նի մէջ, հիմ­նադ­րած է Ե.Պ.Հ. տե­սա­կան բնա­գի­տու­թեան ­բա­ղադ­րիչ հա­մա­կար­գե­րու հա­մա­կարգ­չա­յին ծրագ­րա­ւոր­ման բա­ժի­նը: ­Դա­սա­ւան­դած է նաեւ ­Քեմպ­րի­ճի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, ­Լոն­տո­նի հա­մալ­սա­րա­նի Ու­սո­ղու­թեան հիմ­նար­կին մէջ: 1991-1995ին զբա­ղե­ցու­ցած է ­Միա­ցեալ ­Թա­գա­վա­րու­թեան մօտ Հ.Հ. դես­պա­նի պաշ­տօ­նը: 1995-1996ին` Եւ­րո­միու­թեան մօտ Հ.Հ. Ա­ռա­քե­լու­թեան ղե­կա­վա­րը ե­ղած է: 1996-1997ին ստանձ­նած է ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նը: 1998-1999-ին վե­րան­շա­նա­կո­ւած է ­Միա­ցեալ ­Թա­գա­ւո­րու­թեան մօտ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նի պաշ­տօ­նին: 2013ի ­Սեպ­տեմ­բե­րին Ար­մէն ­Սարգ­սեան եր­րորդ ան­գամ ստանձ­նած է ­Միա­ցեալ ­Թա­գա­ւո­րու­թեան մէջ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նի պաշ­տօ­նը:
2000 թո­ւա­կա­նէն Eurasia House International կազ­մա­կեր­պու­թեան հիմ­նա­դիր նա­խա­գահն է: 2001-2011 ­Քեմպ­րի­ճի հա­մալ­սա­րա­նի ­Ջաջ Պիզ­նես դպրո­ցին մէջ Եւ­րա­սիա­կան կեդ­րո­նի հիմ­նա­դիրն ու տնօ­րէ­նը:
Ա­մե­նա­մեայ Եւ­րա­սիա­կան լրագ­րա­կան ժո­ղո­վի (Astana) (2002), ­Քեմպ­րի­ճի հա­մալ­սա­րա­նի մէջ «­Տա­րե­կան ազ­դե­ցիկ հա­մա­ժո­ղո­վ»ի (2003) հիմ­նա­դիրն է: 2001-2013 թո­ւա­կան­նե­րուն British Petrolium, Alcatel, Telefonica ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու գլխա­ւոր խորհր­դա­տուն ե­ղած է, Bank of America Merrill Lynch-ի եւ այլ մի­ջազ­գա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու ա­ւագ խորհր­դա­տու:
­Պա­տուոյ եւ գոր­ծա­դիր պաշ­տօն­ներ կը զբա­ղեց­նէ շարք մը կա­ռոյց­նե­րու մէջ: Ու­ժա­նիւ­թի անվ­տան­գու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի նա­խա­գահն է (WEFForum), Ա­րե­ւելք-Ա­րեւ­մուտք հիմ­նար­կի (EWI) փոխ­նա­խա­գա­հը, Եւ­րոատ­լան­տեան Անվ­տան­գու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեան յանձ­նա­ժո­ղո­վի հա­մա­նա­խա­գա­հը (Ու­ժա­նիւ­թի անվտան­գու­թեան նա­խա­գահ), Բ­րի­տա­նա­հայ­կա­կան հա­մա­կու­սակ­ցա­կան խորհր­դա­րա­նա­կան խում­բի հիմ­նա­դիր նա­խա­գա­հը, ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Ա­ռաջ­նոր­դու­թեան Հիմ­նադ­րա­մի (GLF) խոր­հուր­դի ան­դա­մը, ­Հար­վըր­տի հա­մալ­սա­րա­նի ­Քէ­նե­տիի կա­ռա­վար­ման դպրո­ցի խոր­հուր­դի ան­դա­մը, ­Շի­քա­կո­յի հա­մալ­սա­րա­նի հան­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու ­Հար­րի­սի դպրո­ցի խոր­հուր­դի ան­դա­մը, ­Ջոն Ս­միթ hիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու է, ­Մի­ջազ­գա­յին Տնտե­սա­կան Դաշ­նու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նոր­դու­թեան խոր­հուր­դի ան­դամ, պա­տո­ւա­ւոր ա­ւագ հե­տա­զօ­տող ու­սո­ղու­թեան գի­տու­թիւն­նե­րու դպրո­ցին, ­Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու Ազ­գա­յին Ա­կա­դե­միա­յի պա­տո­ւոյ դոկ­տոր է։
­Պար­գե­ւատ­րո­ւած է «­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Մեծ» պար­գեւ ­Նո­րին Սր­բու­թիւն ­Յով­հան­նէս ­Պօ­ղոս Երկ­րորդ պա­պէն, «­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» շքանշան Ա­մե­նայն ­Հա­յոց կա­թո­ղի­կոս ­Նո­րին Սր­բու­թիւն ­Գա­րե­գին Երկ­րոր­դէն:
­Հե­ղի­նակ է բազ­մա­թիւ ա­կա­դե­միա­կան յօ­դո­ւած­նե­րու եւ հրա­պա­րա­կում­նե­րու տե­սա­կան բնա­գի­տու­թեան, աստ­ղա­բնագիտութեան, հա­մա­կարգ­չա­յին ծրագ­րա­ւոր­ման, քա­ղա­քա­գի­տու­թեան եւ ան­ցու­մա­յին տնտե­սու­թեան ո­լորտ­նե­րու մէջ: Ու­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պա­նի դի­ւա­նա­գի­տա­կան աս­տի­ճան: Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վը ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան չոր­րորդ նա­խա­գա­հը պի­տի ընտ­րէ ­Մարտ 2ին: ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րեց Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նը