Ար­ձա­գանգ` ­Գո­քի­նիոյ հայ կեան­քէն

Ա­մա­նո­րեայ եւ Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րուն առ­թիւ, այս տա­րի եւս եր­գե­ցիկ խում­բե­րը ա­ւե­տե­ցին Ծ­նուն­դը մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն։ Այս­պէս, Հ.Կ.­Խա­չի, «­Հա­մազ­գա­յին»ի, Հ.Մ.Ը.­Մի եւ Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան մաս­նա­ճիւղ­նե­րու ան­դամ­նե­րը՝ միա­ցեալ խում­բեր կազ­մած, այ­ցե­լե­ցին մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն տու­նե­րը, ­Գո­քի­նիոյ եւ շրջա­կայ­քի մէջ, ինչ­պէս նաեւ հիւ­սի­սա­յին ա­րո­ւար­ձան­նե­րուն մէջ ապ­րող հա­յե­րուն, եւ «­Խոր­հուրդ ­Մեծ» շա­րա­կա­նի եր­գե­ցո­ղու­թեամբ, Ս. Ծնն­դեան խոր­հուր­դը փո­խան­ցե­ցին հայ­կա­կան տու­նե­րէն ներս։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րու հա­ւաք

­Շա­բաթ՝ 12 ­Յու­նո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը կա­տա­րեց նոր տա­րո­ւան ա­ռա­ջին հա­ւա­քը, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի մար­զա­դաշ­տին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ մեծ թի­ւով ծնող­նե­րու։ ­Ներ­կայ ե­ղան նաեւ սկաու­տա­կան շրջա­նա­յին խմբա­պե­տու­թեան եւ ծնո­ղա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը։
­Հա­ւա­քին սկիզ­բը, մաս­նա­ճիւ­ղի խմբա­պետ եղբ. ­Վի­գէն ­Մի­նա­սեան հրա­ւի­րեց ­Տէր ­Հայ­րը՝ օրհ­նե­լու եւ կա­տա­րե­լու հա­մար ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի բաշ­խու­մը։ ­Տէր ­Պա­րէտ շնոր­հա­ւո­րա­կան խօս­քով հան­դէս ե­կաւ եւ բո­լո­րին մաղ­թեց բա­րի տա­րի եւ բե­ղուն սկաու­տա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն՝ հա­յա­վա­յել եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան ո­գիէն ա­ռաջ­նոր­դո­ւած։ ­Յա­ջոր­դա­բար, խմբա­պե­տե­րու հրա­ւէ­րով՝ գայ­լիկ­նե­րու եւ սկաուտ­նե­րու խում­բե­րը կա­տա­րե­ցին խոստ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ ան­ցան հա­մա­պա­տաս­խան սկաու­տա­կան շար­քե­րէն ներս։ Ա­պա, քոյր ­Ռո­զի­նա ­Մար­տի­րո­սեան, յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թեամբ, ստա­ցաւ փոխ-խմբա­պե­տի պաշ­տօ­նը, առ ի գնա­հա­տանք իր կա­տա­րած բծախն­դիր եւ ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Հ.Կ.­Խա­չի ան­դա­մա­կան ժո­ղով

­Շա­բաթ՝ 12 ­Յու­նո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նի «­Սա­րա­ճեան-­Զա­քա­րեան» զոյգ սրահ­նե­րը լե­ցո­ւած էին Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մու­հի­նե­րով, ո­րոնք միաս­նա­բար հա­ւա­քո­ւե­ցան ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի բաշ­խու­մը կա­տա­րե­լու հա­մար։ ­Ներ­կայ ե­ղան ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը եւ Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդր. ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ուՀ.Կ.­Խա­չի Շրջ. ­Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը։
Ե­լոյ­թին սկիզ­բը, խորհր­դա­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ, բո­լոր ան­դամ­նե­րը յոտն­կայս եր­գե­ցին «­Խոր­հուրդ ­Մեծ» շա­րա­կա­նը։ ­Մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Նո­յե­մի Ե­զե­կիէ­լեան կա­տա­րեց ե­րե­կո­յի բա­ցու­մը եւ բո­լոր ան­դա­մու­հի­նե­րուն ու ա­նոնց ըն­տա­նիք­նե­րուն բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ տո­ւաւ։ ­Յա­ջոր­դա­բար, ­Պա­րէտ ­Քա­հա­նայ ­Հայ­րը օրհ­նեց եւ բաշ­խեց ա­մա­նո­րեայ գա­թան։ ­Տէր ­Հայ­րը նաեւ ա­ռի­թը ու­նե­ցաւ հա­կիրճ կեր­պով բա­ցատ­րե­լու ­Նոր ­Տա­րո­ւան եւ Ս. Ծ­նուն­դի խոր­հուր­դը, մաս­նա­ւո­րա­բար հայ­կա­կան ա­ւան­դու­թեանց եւ սո­վո­րու­թիւն­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ։
Ա­պա՝ բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ ընկ. ­Լի­զա Ա­ւա­գեան, որ ա­մե­նայն ման­րա­մաս­նու­թեամբ ներ­կա­յա­ցուց Հ.Օ.Մ.ի ա­ռա­քե­լու­թեան եւ գոր­ծու­նէու­թեան գլխա­ւոր բա­ժին­նե­րը, տա­լով տե­ղե­կու­թիւն­ներ ­Միու­թեան հա­մա­տա­րած աշ­խա­տան­քին մա­սին՝ հայ­րե­նի­քի եւ սփիւռ­քի մէջ։ Տ­րո­ւած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը շա­հե­կան էին, մաս­նա­ւո­րա­բար նոր ան­դա­մու­հի­նե­րուն հա­մար, ո­րոնք ա­ռի­թը ու­նե­ցան ի­մա­նա­լու միու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան մեծ գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին, աշ­խար­հի հայ­կա­կան բո­լոր գաղ­թօ­ճախ­նե­րէն ներս ու մաս­նա­ւո­րա­բար հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դի կրթա­կան, ըն­տա­նե­կան եւ ըն­կե­րա­յին բա­րօ­րու­թեան հա­մար։
Ե­րե­կոն վերջ գտաւ հիւ­րա­սի­րու­թեամբ եւ մտեր­միկ զրոյց­նե­րով։

­Գա­թա­յի բաշ­խում ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

­Կի­րա­կի՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. ­Պա­տա­րա­գէն ետք, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­մա­նո­րեայ կար­կան­դա­կի բաշխ­ման հա­ւա­քոյթ՝ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի եւ ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ։ ­Ներ­կայ ե­ղան մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վիւ ­Պա­րէտ ­Քա­հա­նայ ­Հայ­րը իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցեց բո­լոր ներ­կա­նե­րուն, մաղ­թեց բա­րի եւ բե­ղուն տա­րի մը հա­մայն հա­յու­թեան եւ, մաս­նա­ւո­րա­բար, շրջա­նին մէջ ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար։ ­Շեշ­տը դրաւ տօ­նա­կան օ­րե­րու եւ յատ­կա­պէս Ս. Ծնն­դեան խոր­հուր­դին վրայ, որ­պէս քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հի մե­ծա­գոյն տօ­նե­րէն մէ­կը, որ կը նշա­նա­ւո­րէ ­Տի­րոջ կող­մէ նոր կեան­քի եւ նոր սկիզ­բի մը պատ­գա­մը դէ­պի մարդ­կու­թիւն։ Ա­պա՝ ­Տէր ­Հայ­րը օրհ­նեց կար­կան­դա­կը, որ­մէ բախ­տա­ւո­րը ստա­ցաւ խորհր­դան­շա­կան նո­ւէր մը։ ­Յա­ջոր­դեց հիւ­րա­սի­րու­թիւն՝ պատ­րաս­տո­ւած ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ ան­դամ­նե­րուն կող­մէ։

ԹՂԹԱԿԻՑ