­Պո­ւէ­նոս Այ­րէ­սի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը հրա­տա­րա­կած են հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ուր կը դա­տա­պար­տեն ­Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Մեւ­լուտ ­Չա­ւու­շօղ­լո­ւի այ­ցը Ար­ժան­թին:
­Հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ կ­՛ը­սուի.
«Ար­ժան­թի­նի հայ­կա­կան հա­մայն­քը, որ մե­ծաւ մա­սամբ կը բաղ­կա­նայ թրքա­կան պե­տու­թեան կող­մէ 1915-1923 թո­ւա­կան­նե­րուն կա­տա­րո­ւած ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րած գաղ­թա­կան­նե­րէ, կը մեր­ժէ եւ կը դա­տա­պար­տէ ­Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին այ­ցը Ար­ժան­թին: ­Չա­ւու­շօղ­լու ոչ միայն յան­ցա­գործ պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է, այ­լեւ՝ ­Թուր­քիոյ մեր­ժո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գոր­ծող բա­զո՛ւ­կը: Իբ­րեւ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար՝ ­Չա­ւու­շօղ­լու կը փոր­ձէ ա­հա­բե­կել բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք կը ճանչ­նան ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, կամ՝ նոյ­նիսկ կ­՛ակ­նար­կեն ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան: ­Յի­շենք ­Ռու­սիոյ, Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի ու ­Վա­տի­կա­նի դէպ­քե­րը, նաեւ՝ ­Գեր­մա­նիոյ ու Ա.Մ.Ն.ի 2016 թուա­կա­նի դէպ­քե­րը: ­Հա­մո­զո­ւած ենք, որ իր նպա­տա­կը, իբ­րեւ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար, խօս­քի ա­զա­տու­թեան գրաքննու­թեան մո­տե­լը (նա­խա­տիպ) ար­տա­հա­նելն է, այն մո­տե­լը, զոր կը վա­րէ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­չեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի վար­չա­կար­գը իր սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ: Այդ մա­սին կը վկա­յեն բազ­մա­թիւ ա­ռիթ­ներ, երբ թրքա­կան դի­ւա­նա­գի­տու­թիւ­նը, լո­պիին­կի մի­ջո­ցով, փոր­ձած է ար­գե­լա­փա­կել հայ ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ զօ­րակ­ցու­թեան բա­նա­ձե­ւե­րը՝ ամ­բողջ ­Հա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կա­յի մէջ:
­Կոչ կ­՛ուղ­ղենք Պ­րա­զի­լի, Ու­րու­կո­ւէ­յի եւ Ար­ժան­թի­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն՝ խու­սա­փե­լու թրքա­կան պե­տու­թեան ժխտո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ո­րե­ւէ մէկ ար­տա­յայ­տու­թեան հա­ւա­նու­թիւն տա­լէ: