Ար­ժան­թի­նի Ազ­գա­յին ­Քոն­կեր­սի (խորհր­դա­րան) քննարկ­մանն ներ­կա­յա­ցո­ւած է ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու, ո­րոնց շար­քին ­­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան, ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նող օ­րի­նա­գի­ծը: Օ­րի­նա­գի­ծը ներ­կա­յա­ցու­ցած է պատ­գա­մա­ւոր ­­Նիլ­տա ­­Հար­րէն, որ նա­խա­պէս պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ե­ղած է: Այդ մա­սին յայ­տա­րա­րած է ին­քը՝ ­­Հար­րէն Prensa Armeniaին տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին:
Ըստ օ­րի­նա­գի­ծին՝ իւ­րա­քան­չիւ­րը, որ «հրա­պա­րա­կաւ կը ժխտէ, նո­ւա­զա­գոյ­նի կը հասց­նէ, կ­­՛ար­դա­րաց­նէ կամ հա­ւա­նու­թիւն կու տայ ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­րե­ւէ ձե­ւի կամ մարդ­կու­թեան դէմ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն», պի­տի դա­տա­պար­տո­ւի Ար­ժան­թի­նի Ք­րէա­կան օ­րի­նա­գի­ծի հա­մա­պա­տաս­խան յօ­դո­ւա­ծով:
«2006ին Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը ըն­դու­նած է 26,199 օ­րէն­քը ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին, ո­րուն զոհ գա­ցած է հայ ժո­ղո­վուր­դը: ­­Հե­տե­ւա­բար, պարզ է, որ ա­նի­կա ընդգր­կո­ւած է մեր ներ­կա­յա­ցո­ւած նա­խա­գի­ծին մէջ»,- ը­սած է ­Հար­րէն:
Անդ­րա­դառ­նա­լով ­­Թուր­քիոյ Ա.Գ. նա­խա­րար ­­Մեւ­լութ ­­Չա­ւու­շօղ­լո­ւի վեր­ջին այ­ցին Ար­ժան­թին` ան ը­սած է.- «­­Չեմ գի­տեր, թէ ինչ­պէս կրնայ ­­Թուր­քիան ար­ձա­գան­գել: ­­Բայց ես գի­տեմ, որ Ար­ժան­թի­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը ինք­նիշ­խան պե­տու­թիւն է, իսկ Ազ­գա­յին ­Քոն­կեր­սը կը ներ­կա­յաց­նէ ա­նոր լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը»:
­­Չա­ւու­շօղ­լո­ւի այ­ցը Ար­ժան­թին՝ ­­Թուր­քիոյ ա­մե­նա­բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նեա­յի այ­ցը վեր­ջին էր 20 տա­րո­ւան ըն­թաց­քին: Ա­տոր նպա­տա­կը, ըստ ­­Չա­ւու­շօղ­լո­ւի, «ա­ւե­լի սերտ կա­պեր հաս­տա­տելն էր բա­րե­կամ եր­կիր­նե­րու հետ` դի­մագ­րա­ւե­լու հա­մաշ­խար­հա­յին խնդիր­նե­րը»: ­­Հայ հա­մայն­քը դա­տա­պար­տած է ­­Չա­ւու­շօղ­լո­ւի այ­ցը` ընդգ­ծե­լով, որ ան կը ներ­կա­յաց­նէ պե­տու­թիւն մը, որ կը ժխտէ ­­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան փաս­տը եւ նաեւ կ­­՛ա­ջակ­ցի Ատր­պէյ­ճա­նին` ­­Հա­յաս­տա­նի ու ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղի դէմ պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն: