Ար­հես­տա­վարժ բռնցքա­մար­տի գեր-մի­ջին ծան­րու­թեան դա­սա­կար­գի աշ­խար­հի նախ­կին ա­խո­յեան Ար­թուր Աբ­րա­համ ­Յու­լիս 16ին ու­նե­ցաւ իր աս­պա­րէ­զի 50րդ ­մար­տը՝ յաղ­թե­լով «նաք-աութ»ով:

Պեր­լի­նի մէջ կա­յա­ցած մար­տի ըն­թաց­քին Աբ­րա­հա­մի մրցա­կիցն էր նոր­վե­կիա­ցի ­Թիմ ­Ռո­պին ­Լի­հուկ, որ պար­տո­ւե­ցաւ 8րդ ­ռաուն­տին:

Ա­ռա­ջին ռաուն­տին 36ա­մեայ Աբ­րա­համ ա­ւե­լի լաւ տեսք ու­նէր, իսկ երկ­րոր­դին՝ ա­ւե­լի աշ­խոյժ էր մրցա­կի­ցը:

Մար­տի սկիզ­բը, 23ա­մեայ նոր­վե­կիա­ցին ա­ռա­ւել մեծ թի­ւով հա­րո­ւած­ներ կա­տա­րեց, սա­կայն ա­նոնք չէին հաս­ներ ի­րենց նպա­տա­կին, իսկ Աբ­րա­համ ցու­ցա­բե­րեց վստահ պաշտ­պա­նու­թիւն: