­Պուլ­կա­րիոյ ա­մէ­նէն մեծ տպա­քա­նա­կով օ­րա­թեր­թը նկա­տո­ւող «Թ­րուտ»ի կայ­քին մէջ, 2 ­Յու­լի­սին, հրա­պա­րա­կո­ւած է աղմ­կա­յա­րոյց հե­տաքն­նու­թիւն մը, որ խօ­սուն փաս­տե­րու եւ գաղտ­նա­զեր­ծո­ւած փաս­տա­թուղ­թե­րու հի­ման վրայ կը բա­ցա­յայ­տէ ատր­պէյ­ճա­նա­կան պե­տա­կան օ­ղակ­նե­րու ուղ­ղա­կի ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թիւ­նը՝ աշ­խար­հի տար­բեր վայ­րե­րու մէջ գոր­ծող իս­լամ ծայ­րա­յե­ղա­կան­նե­րու ա­հա­բեկ­չա­կան խում­բե­րու զին­ման մէջ:
Ըստ «Ար­մէնփ­րես»ի` յօ­դո­ւա­ծա­գիր ­Տի­լեա­նա ­Կայ­դան­ճիե­ւա­յի հե­տաքն­նա­կան նիւ­թին մէջ, անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւած է յատ­կա­պէս Ատր­պէյ­ճա­նի «­Սիլք Ո­ւէյ Էր­լայնզ» պե­տա­կան ըն­կե­րու­թեան կող­մէ դի­ւա­նա­գի­տա­կան բեռ­նե­րու ա­նո­ւան տակ քո­ղար­կու­մով ­Սու­րիա, Ի­րաք, Աֆ­ղա­նիս­տան, ­Փա­քիս­տան եւ ­Քոն­կօ զէն­քի ա­նօ­րի­նա­կան եւ լայ­նա­ծա­ւալ ար­տած­ման ու վա­ճառ­քին:
­Յօ­դո­ւա­ծը հրա­պա­րա­կո­ւած է, երբ պուլ­կա­րա­ցի կայ­քա­հէն­նե­րու «Ա­նո­նի­մըս ­Պուլ­կա­րիա» խում­բը կոտ­րած է ­Սո­ֆիա­յի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նա­տան ցան­ցը եւ փաս­տա­թուղ­թե­րը դար­ձու­ցած հան­րա­մատ­չե­լի: ­Յօ­դո­ւա­ծա­գի­րը կը նշէ, որ վեր­ջին ե­րեք տա­րի­նե­րուն ատր­պէյ­ճա­նա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը քո­ղար­կո­ւած է դի­ւա­նա­գի­տա­կան ծխա­ծած­կոյ­թով` աշ­խար­հի տար­բեր թէժ կէ­տեր տաս­նեակ թո­նե­րով զէնք եւ զի­նամ­թերք ու­ղար­կե­լու հա­մար: Այդ զի­նա­տե­սակ­նե­րուն մեծ մա­սը օգ­տա­գոր­ծո­ւած է ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու կող­մէ: ­Յօ­դո­ւա­ծա­գի­րը կը նշէ նաեւ, որ Ատր­պէյ­ճա­նի տե­ղա­փո­խած զէն­քե­րուն մէկ մա­սը կրնայ օգ­տա­գոր­ծո­ւած ըլ­լալ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի մէջ: ­Խօ­սուն փաս­տե­րով կ­՛ա­պա­ցու­ցո­ւի, որ 2016ին Ազր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ կա­տա­րո­ւած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը՝ հայ­կա­կան կող­մին սպի­տակ ֆոս­ֆոր օգ­տա­գոր­ծե­լուն մա­սին, կեղ­ծիք է:
Իբր թէ Ատր­պէյ­ճա­նէն զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րու կող­մէ գտնո­ւած նռնա­կը, ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ, ե­ղած է ա­նօ­րի­նա­կա­նօ­րէն տե­ղա­փո­խո­ւող զէն­քե­րու խմբա­քա­նա­կէն: Օգ­տա­գոր­ծո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հաս­ցէն` պե­տա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է ա­նօ­րի­նա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն, որ անհ­նար պի­տի ըլ­լար ա­ռանց ­Պա­քո­ւի բարձ­րա­գոյն իշ­խա­նու­թեան ար­տօ­նու­թեան ու գի­տու­թեան: ­Հա­սա­նե­լի դար­ձած փաս­տա­թուղ­թե­րը կը վկա­յեն, որ Ատր­պէյ­ճան նմա­նօ­րի­նակ գոր­ծե­լաոճ որ­դեգ­րած է ո՛չ միայն ­Պուլ­կա­րիոյ, այ­լեւ շարք մը եր­կիր­նե­րու պա­րա­գա­յին, ուր գոր­ծող դես­պա­նա­տուն­նե­րը Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն հա­մա­պա­տաս­խան կար­գադ­րու­թիւն­ներ ստա­ցած են:
­Տե­ղի ու­նե­ցա­ծը ո՛չ միայն մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի, այլ նաեւ` Օ­դա­յին փո­խադ­րա­մի­ջո­ցի մի­ջազ­գա­յին ըն­կե­րու­թեան (IATA) չա­փա­նիշ­նե­րուն ա­ղա­ղա­կող խախ­տում է, ո­րուն հա­մար բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­ներ (ըստ յօ­դո­ւա­ծա­գի­րին` ­Պուլ­կա­րիա, ­Սեր­պիա, ­Ռու­մա­նիա, ­Չե­խիա, ­Հուն­գա­րիա, Ս­լո­վա­քիա, ­Լե­հաս­տան, ­Թուր­քիա, ­Գեր­մա­նիա, Բ­րի­տա­նիա, ­Յու­նաս­տան եւ այլն) աչք փա­կած են: Ատր­պէյ­ճա­նա­կան եր­թու­ղի­նե­րու ըն­կե­րու­թեան կա­րե­ւոր յա­ճա­խորդ­նե­րէն ու ա­ռեւտ­րա­կան «դի­ւա­նա­գի­տա­կան զէն­քի տե­ղա­փոխ­ման» ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րէն օգ­տո­ւած են նաեւ ա­մե­րի­կեան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, ո­րոնք զէնք կը մա­տա­կա­րա­րեն ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու զի­նո­ւած ու­ժե­րու տար­բեր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րուն: Ըստ գնում­նե­րու դաշ­նա­յին հա­մա­կար­գի տո­ւեալ­նե­րուն՝ վեր­ջին ե­րեք տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ա­մե­րի­կեան շարք մը ըն­կե­րու­թիւն­ներ ստա­ցած են մէկ մի­լիառ տո­լար` զէն­քի ար­տադ­րու­թեան ու ար­տած­ման հա­մար եւ ա­նոնք բո­լո­րը օգ­տո­ւած են «­Սիլք Ո­ւէյ Էր­լայնզ» ըն­կե­րու­թեան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րէն: Ըն­կե­րու­թեան օ­դա­նա­ւե­րու գեր-ծան­րա­բեռ­նո­ւա­ծու­թեան կամ ան­հա­սա­նե­լիու­թեան պա­րա­գա­յին, օգ­տա­գոր­ծո­ւած են Ատր­պէյ­ճա­նի բա­նա­կին ինք­նա­թիռ­նե­րը, սա­կայն նշո­ւած զէն­քէն ոչ մէ­կը հա­սած է Ատր­պէյ­ճան, ինչ որ կը փաս­տէ զէն­քի ա­նօ­րի­նա­կան ա­ռեւ­տու­րին մէջ պե­տու­թեան ան­մի­ջա­կան ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թիւ­նը:
Ա­մե­րի­կեան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու ա­ռա­քում­նե­րը մեծ մա­սամբ կ­՛անց­նին ­Քա­յի­տա­յի մաս­նա­ճիւղ հան­դի­սա­ցող ­Նուս­րա­յին կամ կ­՛ու­ղար­կո­ւին Աֆ­ղա­նիս­տան: Ըն­կե­րու­թեան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րէն օգ­տո­ւող այլ պե­տու­թիւն­նե­րէն են ­Սէու­տա­կան Ա­րա­բիան եւ Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց­մէ ա­ռա­ջի­նը Ա­րե­ւե­լեան Եւ­րո­պա­յի մէջ ձեռք կը բե­րէ զի­նա­տե­սակ­ներ եւ զա­նոնք կ­՛ա­ռա­քէ Ափ­րի­կէի տար­բեր եր­կիր­ներ, նաեւ` ՏԱՀԵՇ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան:
­Բա­ցի 2015 ­Մարտ-­Մա­յիս ա­միս­նե­րուն ըն­կե­րու­թեան տե­ղա­փո­խած շուրջ 202 թոն սպի­տակ ֆոս­ֆո­րէն (­Սեր­պիա­յէն եւ ­Պուլ­կա­րիա­յէն, վերջ­նա­կան կան­գա­ռը` ­Քա­պուլ), ըն­կե­րու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան հե­տե­ւան­քով լուրջ զի­նա­տե­սակ­ներ յայտ­նո­ւած են ­Պուր­քի­նա ­Ֆա­սո­յի եւ «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան» զի­նեալ­նե­րու ձեռ­քին:
­Յատ­կան­շա­կան է, որ ըն­կե­րու­թիւ­նը ներգ­րա­ւո­ւած ե­ղած է հիւ­սի­սա­յին ­Սու­րիոյ տա­րած­քին գոր­ծող քիւր­տե­րը եւ ­Թուր­քիոյ դէմ պայ­քա­րող Քր­տա­կան Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը (PKK) զի­նե­լու գոր­ծին մէջ: ­Քիւր­տե­րուն նկատ­մամբ նման «բա­րե­հա­ճու­թիւն»ը, ըստ հե­ղի­նա­կին, կա­պո­ւած է այն հան­գա­ման­քին հետ, որ Ատր­պէյ­ճա­նի ա­ռաջ­նոր­դը ու­նի քրտա­կան ծա­գում: ­Հե­տաքն­նու­թեան բո­լոր կող­մե­րուն պար­զա­բա­նում­նե­րու հա­մար դի­մած լրագ­րո­ղը դեռ ո­րե­ւէ մեկ­նա­բա­նու­թիւն չէ ստա­ցած:

­Դա­ւիթ ­Բա­բա­յեան.- «Ան­գամ մը եւս ա­պա­ցու­ցո­ւե­ցաւ,
որ գործ ու­նինք ա­հա­բեկ­չական պե­տու­թեան հետ»

­Բո­լոր պե­տու­թիւն­նե­րը գի­տեն, որ Ատր­պէյ­ճան միշտ ալ ե­ղած է տա­րան­ցիկ տա­րածք` մի­ջազ­գա­յին ա­հա­բեկ­չու­թեան հա­մար: «Ար­մէնփ­րես»ի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին այս հաս­տա­տու­մը կա­տա­րեց Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մամ­լոյ բան­բեր ­Դա­ւիթ ­Բա­բա­յեան` մեկ­նա­բա­նե­լով ­Պուլ­կա­րիոյ «Թ­րուտ» թեր­թի կայ­քին մէջ հրա­պա­րա­կո­ւած հե­տաքն­նու­թիւ­նը: ­Բա­բա­յեա­նի հա­մա­ձայն՝ ա­սի­կա ցոյց կու տայ այն ի­րա­կան պատ­կե­րը, որ կը տի­րէ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ: «Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ կը բու­ժո­ւէին, օ­րի­նակ, չե­չէն եւ աֆ­ղան ա­հա­բե­կիչ­նե­րը, գորշ գայ­լե­րու, ՏԱՀԵ­Շի խմբա­ւո­րում­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը. այս փաս­տե­րը եւ հրա­պա­րա­կո­ւած նիւ­թե­րը ան­գամ մը եւս ա­պա­ցու­ցե­ցին, որ գործ ու­նինք ա­հա­բեկ­չա­կան պե­տու­թեան հետ»,- նշեց ­Դա­ւիթ ­Բա­բա­յեան: