­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­յին հան­րա­կառ­քին վրայ յայտ­նո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան «­Շու­շին Ատրպէյ­ճան է» գո­վազ­դին անդ­րա­դար­ձաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. նո­րան­շա­նակ դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան, «Ար­մէնփ­րես»-ի հետ ու­նե­ցած ցրոյ­ցի ըն­թաց­քին։ ­Դես­պա­նը նշեց, թէ քա­ղա­քա­կան բնոյթ կրող սադ­րիչ գո­վազ­դը վար առ­նո­ւե­ցաւ շնոր­հիւ դես­պա­նու­թեան եւ յու­նա­հայ կա­ռոյց­նե­րու, ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի միա­ցեալ ջան­քե­րուն, ո­րոնք յա­տուկ քայ­լե­րով դի­մե­ցին քա­ղա­քա­կան եւ տե­ղա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն։
Ան մաս­նա­ւո­րա­պէս ընդգ­ծեց, որ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ նմա­նօ­րի­նակ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ կա­րե­լի է սպա­սել ոչ միայն ­Յու­նաս­տա­նի մէջ, ուր ատր­պէյ­ճա­նա­կան փոքր հա­մայնք կայ, այ­լեւ այլ երկր­նե­րու մէջ եւս: «Ադր­բե­ջանն ուղ­ղա­կի փոր­ձում է նման սադ­րիչ քայ­լե­րով որ­պէս ի­րա­կա­նու­թիւն ներ­կա­յաց­նել ու յա­ւեր­ժաց­նել ու­ժի կի­րառ­ման հե­տե­ւան­քով ար­ձա­նագ­րո­ւած ար­դիւնք­նե­րը, մինչ­դեռ մենք յստակ գի­տենք, որ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի կար­գա­վի­ճա­կի հար­ցը բաց է մնում: Դ­րա մա­սին Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ բո­լոր երկր­ներն էլ խո­սել են: Ս­տաց­ւում է՝ Ադր­բե­ջա­նը նման մե­թոդ­նե­րով փոր­ձում է մե­կընդ­միշտ «ֆիկ­սել», թէ իբր ­Շու­շին ադր­բե­ջա­նա­կան է եւ չի կա­րող վե­րա­նա­յո­ւել ­Շու­շիի վե­րա­դարձ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի կազ­մում: ­Բայց ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բաղն ու­նի իր յստակ վար­չա­կան սահ­ման­նե­րը եւ ­Շու­շին, ինչ­պէս նաեւ ­Հադ­րու­թը միան­շա­նակ այդ սահ­ման­նե­րի մէջ են: ­Շու­շին եւ ­Հադ­րութն այս պա­հին գրա­ւո­ւած են: Ն­ման քայ­լե­րով Ադր­բե­ջա­նը փոր­ձում է տպա­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծել, թէ այդ հար­ցը փա­կո­ւած է: Ատր­պէյ­ճա­նը գնում է ընդ­դէմ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի տրա­մա­բա­նու­թեան: Այս քայ­լը ես դի­տար­կում եմ որ­պէս սադ­րանք՝ յատ­կա­պէս այն­պի­սի բա­րե­կա­մա­կան երկ­րում, ինչ­պի­սին ­Յու­նաս­տանն է, ո­րի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը մէկ ան­գամ չէ, որ հա­մե­րաշ­խու­թիւն են յայտ­նել Հ.Հ. դիր­քո­րո­շում­նե­րին հա­մա­հունչ: Ն­ման սադ­րիչ քայ­լով փոր­ձում են ինչ-որ լա­րո­ւա­ծու­թիւն մտցնել հայ-յու­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րում, ին­չը, բնա­կա­նա­բար, չի ստա­ցո­ւե­լու», եզ­րա­փա­կեց ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան: