Ատր­պէյ­ճա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կայ­քէ­ջով հրա­պա­րա­կո­ւած է տխրահռչակ «սեւ ցու­ցակ»ի թար­մա­ցո­ւած տար­բե­րա­կը, որ նե­րա­ռած է Ար­ցախ այ­ցե­լած հա­րիւ­րա­ւոր օ­տա­րերկ­րեայ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ա­նուն­ներ,- կը տե­ղե­կաց­նէ «tert.am»: Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփ­րես»՝ ­Մա­յի­սի 8ին թար­մա­ցո­ւած 50 էջ­նոց ցու­ցա­կին մէջ նե­րա­ռո­ւած է 668 ան­ձի վե­րա­բե­րեալ տե­ղե­կու­թիւն: ­Յատ­կան­շա­կան է, որ 2017 թուա­կա­նի ցու­ցա­կը հա­մալ­րո­ւած է 4 տաս­նեակ ա­նուն­նե­րով, ո­րոնք վեր­ջին ա­միս­նե­րուն Ար­ցա­խի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու հան­րա­քո­ւէին դի­տորդ­ներն ու Բ­լո­գեր­նե­րի (blogers) ­Կոն­ֆե­րան­սի (հա­մա­գու­մա­րի) մաս­նա­կից­ներն են: Ա­ւե­լին, չնա­յած խայ­տա­ռակ ար­տա­յանձն­մանն ու ձեր­բա­կա­լու­թեա­նը՝ ցու­ցա­կին մէջ դե­ռեւս 21րդ ­հո­րի­զո­նա­կա­նը կը զբա­ղեց­նէ բլո­գեր Ա­լեք­սանդր ­Լապ­շի­նը: Ըստ պե­տու­թիւն­նե­րու բաշ­խուա­ծու­թեան՝ Ատր­պէյ­ճա­նի «սեւ ցու­ցակ»ին մէջ ա­մե­նա­շա­տը նե­րա­ռո­ւած են ­Ռու­սաս­տա­նի ­Դաշ­նու­թեան քա­ղա­քա­ցի­ներ (այդ շար­քին՝ բազ­մա­կի քա­ղա­քա­ցիու­թիւն ու­նե­ցող­ներ)՝ 162 անձ, այ­նու­հե­տեւ ­Գեր­մա­նիա­յի՝ 61, Ի­տա­լիա­յի՝ 47, Ա.Մ.Ն.ի՝ 44, Ֆ­րան­սա­յի՝ 40 քա­ղա­քա­ցի­ներ: