Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան «­Թո­ւի­թըր»-ի պաշ­տօ­նա­կան է­ջին վրայ լոյս տե­սաւ նկար եւ լուր մը, ո­րու հա­մա­ձայն ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիաս բա­րի եր­թի հան­դի­պում ու­նե­ցած է Յու­նաս­տա­նի մէջ մին­չեւ վեր­ջերս գոր­ծող Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ա­նար Հու­սէյ­նո­վի հետ։
Ո­րոշ ժա­մա­նա­կէ մը ի վեր ծա­նօթ լու­րը, թէ ատր­պէյ­ճան­ցի դես­պա­նի պաշ­տօ­նա­վա­րու­թիւ­նը հա­սած է իր ա­ւար­տին, նաեւ պաշ­տօ­նա­պէս հաս­տա­տո­ւե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի Ա.Գ. նախարարութեան կող­մէ վե­րոն­շեալ լու­րի հրա­պա­րա­կու­մով։
Ա­նար Հու­սէյ­նով, իր պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին, իր ներ­կա­յա­ցու­ցած երկ­րի պե­տա­կան հա­յա­տեաց քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ըլ­լա­լով, հա­կա­հայ քա­րոզ­չու­թիւն կա­տա­րեց Յու­նաս­տա­նի մէջ, նպա­տակ ու­նե­նա­լով ազ­դել հան­րա­յին կար­ծի­քին վրայ։ Յայտ­նի էին իր ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը, հար­ցազ­րոյց­նե­րը եւ վճա­րո­վի յօ­դո­ւած­նե­րը զա­նա­զան մի­ջոց­նե­րու մէջ, ո­րոնք յատ­կա­պէս ար­ցա­խեան 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մի լոյ­սին տակ եւ ան­կէ յե­տոյ փոր­ձե­ցին հայ­կա­կան կող­մը ներ­կա­յաց­նել որ­պէս յար­ձա­կո­ղա­պաշտ ու ցե­ղաս­պան։ Ըն­թեր­ցող­նե­րը կը յի­շեն, թէ իր պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան օ­րե­րուն եւս Թե­սա­ղո­նի­կէի հան­րա­կառ­քե­րուն եւ կան­գառ­նե­րուն վրայ ե­րեւ­ցան Շու­շին ատր­պէյ­ճա­նա­կան քա­ղաք ներ­կա­յաց­նող որ­մազդ­ներ, ո­րոնք վար առ­նո­ւե­ցան հայ­կա­կան կող­մի ան­մի­ջա­կան հա­կազ­դե­ցու­թեան շնոր­հիւ։ Հու­սէյ­նո­վի ստա­բա­րոյ եւ հա­յա­տեաց գրու­թիւն­նե­րուն դէմ յա­ճախ ազ­դու պա­տաս­խան­ներ տրո­ւե­ցան Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նին եւ Հ.Յ.Դ. Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ, որ­պէս­զի յու­նա­կան հան­րա­յին կար­ծի­քը չտա­րո­ւի ատրպէյ­ճա­նա­կան կեղ­ծիք­նե­րէն եւ վե­րա­կանգ­նի պատ­մա­կան ու քա­ղա­քա­կան ճշմար­տու­թիւ­նը Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կան ա­րարք­նե­րուն դի­մաց։