­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ քար­տու­ղար Արծ­րուն ­Յով­հան­նի­սեան ­Դի­մա­տետ­րի իր է­ջին վրայ գրած է, որ 30 ­Դեկ­տեմ­բե­րի գի­շե­րը տե­ղի ու­նե­ցած է օր մը ա­ռաջ ատր­պէյ­ճա­նա­կան սադ­րան­քի տրա­մա­բա­նա­կան զար­գա­ցու­մը. հայ­կա­կան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը պատ­ժիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ կա­տա­րած են եւ, ա­նոնց իբ­րեւ հե­տե­ւանք, թշնա­մին ու­նե­ցած է 4 կո­րուստ եւս:
Ան յի­շե­ցու­ցած է, որ 29 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Տա­ւու­շի մար­զի ­Չի­նա­րի գիւ­ղէն հա­րաւ-ա­րե­ւելք տե­ղա­կա­յո­ւած հայ­կա­կան դիր­քե­րուն ուղ­ղու­թեամբ կա­տա­րո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան հե­տա­խու­զա­կան-թա­փանց­ման փոր­ձին հե­տե­ւան­քով թշնա­մին ու­նե­ցած է 7 մահ: «­Փաս­տա­ցի` հա­կա­ռա­կոր­դի ար­կա­ծախնդ­րու­թեան պատ­ճա­ռով եր­կու օ­րո­ւան ըն­թաց­քին մա­հա­ցած է ա­ւե­լի քան տաս­նեակ մը ատր­պէյ­ճան­ցի զի­նո­ւո­րա­կան»,- յայտ­նած է Ա. ­Յով­հան­նի­սեան` շեշ­տե­լով, որ «­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը քա­նի մը ան­գամ հաս­տա­տած է, թէ իր տրա­մադ­րու­թեան տակ ու­նի ան­հեր­քե­լի ա­պա­ցոյց­ներ` ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մի մեծ կո­րուստ­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ»:
30 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պե­րու վար­չու­թիւ­նը եւս հրա­պա­րա­կած էր հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը` յայտ­նե­լով, որ 29 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ­Տա­ւու­շի սահ­մա­նա­գօ­տիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մար­տե­րէն ետք, հայ­կա­կան զի­նո­ւած ու­ժե­րու մար­տա­կան յե­նա­կէտ­նե­րէն մէ­կուն մօտ յայտ­նա­բե­րո­ւած է ատր­պէյ­ճան­ցի զի­նո­ւո­րի հա­մազ­գես­տով մա­հա­ցու վէր­քեր ստա­ցած ան­ձի մը դին, ո­րուն ինք­նու­թիւ­նը պար­զե­լու ուղ­ղու­թեամբ կը կա­տա­րո­ւին հա­մա­պա­տաս­խան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ: ­Յի­շեց­նենք, որ Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը 29 ­Դեկ­տեմ­բե­րին հա­ղոր­դած էր, թէ «ան­հետ կոր­սո­ւած է» ատրպէյ­ճան­ցի զի­նո­ւոր ­Ղուր­պա­նով ­Չին­կիզ ­Սալ­ման Օղ­լուն: