Ատոմ Էկոյեան

Ատոմ Էկոյեանին շնորհուած է Գանատայի Ազգային շքանշանի բարձրագոյն տիտղոսը

0
11206

­Գա­նա­տա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը` ի դէմս զօ­րա­վար-նա­հան­գա­պետ ­Տէյ­վիտ ­Ճոնս­թը­նի, ­Փետ­րո­ւար 17-ին Ա­տոմ Է­կո­յեա­նին շնոր­հած է ­Գա­նա­տա­յի Ազ­գա­յին Շ­քան­շա­նի բարձ­րա­գոյն տիտ­ղո­սը` երկ­րի մշա­կոյ­թի մէջ կա­տա­րած ներդ­րու­մին հա­մար:
Այս մա­սին ֆէյս­պու­քի իր է­ջին մէջ հա­ղոր­դած է Ար­սի­նէ ­Խան­ջեան:
«Ա­տոմ Է­կո­յեա­նը նո­ւի­րո­ւած է երկ­րի ե­րի­տա­սարդ տա­ղանդ­նե­րու եւ բազ­մա­զան մշա­կու­թա­յին դաշ­տի զար­գաց­ման: ­Մեր մշա­կու­թա­յին գան­ձե­րէն մէ­կը` իբ­րեւ  բե­մա­դիրչ ան ձեռք բե­րած է մի­ջազ­գա­յին համ­բաւ` միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ա­մուր կա­պո­ւած մնա­լով ­Գա­նա­տա­յի հետ: ­Հա­մայն­քի մե­կու­սաց­ման, մեր կեան­քին մէջ ար­հես­տա­գի­տու­թեան դե­րի թե­մա­նե­րը կեդ­րո­նա­կան  են ա­նոր գե­րա­զանց ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նէու­թեան մէջ: ­Նո­ւի­րե­լով իր ժա­մա­նա­կը եւ տա­ղան­դը` ան նաեւ կը դա­սա­ւան­դէ եւ կը հան­դի­սա­նայ մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­նե­րու եւ կի­նո­փա­ռա­տօն­նե­րու գոր­ծօն մաս­նա­կից եւ ժիւ­րի: Ան նաեւ տա­ղան­դա­ւոր վի­զո­ւալ ար­տիստ է եւ թատ­րո­նի ու օ­փե­րա­յի բե­մադ­րիչ»,- նշո­ւած է շքան­շա­նի յանձն­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ժա­մա­նակ: