­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը այ­ցե­լե­լու ծի­րէն ներս, Ա­տի­կէի մարզ­պետ Եոր­ղոս ­Փա­թու­լիս այս ան­գամ գտնո­ւե­ցաւ ­Գո­քի­նիա, ուր ա­ռա­ջին հեր­թին այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Հ.Կ.­Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րան։ Ա­նոր ըն­կե­րակ­ցէին փոխ­մարզ­պետ Սթ. Ան­տո­նա­քու եւ իր խորհր­դա­կա­նը՝ ընկ. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան։
Դպ­րո­ցին մէջ ան դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նի, Հ.Յ.Դ. Կ.Կ.-ի ան­դամ ընկ. ­Սեր­գօ ­Ման­կո­յեա­նի, Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. վար­չու­թեան ան­դամ­ներ ընկ. Ազ­նիւ Ա­ճէ­մեա­նի եւ ­Մա­րի-­Ռոզ ­Գէոր­գեա­նի, ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. Ար­մե­նու­հի ­Սի­մո­նեա­նի, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի վար­չու­թեան ան­դամ եղբ. ­Վազ­գէն ­Սա­վու­լեա­նի, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի ընկ. ­Հայ­կա­նուշ ­Մի­նա­սեա­նին եւ Ուսումնական խորհուրդի ատենապետուհի ընկ. Լիզէթ Քիրազեանի կող­մէ։
­Մարզ­պե­տը ա­ռիթ ու­նե­ցաւ մուտք գոր­ծե­լու դա­սա­րան­նե­րէն ներս եւ զրոյց ու­նե­նա­լու ա­շա­կեր­տու­թեան հետ, ո­րոնք պա­տաս­խա­նե­ցին իր հար­ցում­նե­րուն եւ անդ­րա­դար­ձան ի­րենց դա­սա­ւան­դու­թեան նիւ­թե­րուն։ Տ­նօ­րէ­նու­հին ներ­կա­յա­ցուց վար­ժա­րա­նի յա­րա­կից մա­սե­րը եւ պար­զեց վար­ժա­րա­նի ա­ռա­քե­լու­թեան ու ա­նոր գրե­թէ մէկ­դա­րեայ պատ­մու­թեան հանգ­րո­ւան­նե­րը։ ­Մարզ­պե­տը իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց դպրո­ցին առն­չու­թեամբ, դրո­ւա­տե­լով յու­նա­հայ հա­մայն­քի եւ ա­նոր կա­ռոյց­նե­րու ջան­քե­րը հա­յե­ցի կրթու­թիւն ջամ­բե­լու հայ նոր սե­րուն­դին, պահ­պա­նե­լով լե­զուն, մշա­կոյ­թը եւ ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծը։ Ան եւս խօ­սե­ցաւ յոյն ժո­ղո­վուր­դի ցու­ցա­բե­րած ա­ջակ­ցու­թեան մա­սին ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծին մէջ, ա­պա նշեց, թէ իր ծրա­գիր­նե­րուն մէջ նե­րառ­նո­ւած է այ­ցե­լու­թիւն ­Հա­յաս­տան։ Ան նաեւ մարզ­պե­տու­թեան պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նեց սա­տա­րե­լու վար­ժա­րա­նի կա­րիք­նե­րուն։
­Յա­ջոր­դա­բար, մարզ­պե­տը եւ իր պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը այ­ցե­լե­ցին Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցի եւ դի­մա­ւո­րո­ւե­ցան հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ ­Սեր­գօ Ա­րա­պեա­նի եւ ատենադպրուհի Լուսի Հաննէեանի կող­մէ։ Սր­բա­զան հայ­րը անդ­րա­դար­ձաւ ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թեան ու հո­գե­ւոր կեան­քին։ ­Մարզ­պե­տի վեր­ջին այ­ցե­լու­թիւ­նը ե­ղաւ ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղե­ցի, ուր ա­ռի­թը ու­նե­ցաւ զրու­ցե­լու վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեա­նի հետ եւ ծա­նօ­թա­նա­լու հա­մայն­քի կեան­քին։