­Սար­դա­րա­պա­տի հե­րո­սա­մար­տով
ան­մա­հա­ցած մար­տիկ­նե­րու ու­ղիով
Առ­ցանց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն նո­ւի­րո­ւած՝
­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 102ա­մեա­կին

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝
­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան
պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի
եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի

­Հինգ­շաբ­թի՝ 28 ­Մա­յիս 2020, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին

­Յայ­տա­գիր

­Նա­խա­գահ՝ ընկ. Ա­րամ ­Գո­լա­նեան

Ող­ջոյ­նի խօսք՝ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ
լիա­զօր դես­պան պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան

Օ­րո­ւայ պատ­գամ ՝ ընկ. ­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեան

Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան խօսք՝
ընկ. ­Սա­մո­ւէլ ­Սա­մո­ւէ­լեան

Ողջոյնի խօսք Ազգային իշխանութեանց կողմէ՝
­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մա­կալ
Ա­ռաջ­նորդ գերշ. ­Տ. Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան

­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր

­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խումբ՝
խմբա­վա­րու­թեամբ ընկ. Մկր­տիչ Գ­րի­գո­րեա­նի

Աս­մունք՝ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեան

Երգ — ­Նո­ւագ՝ ընկ. ­Թա­մար ­Պար­սա­մեան, ընկ. Ե­րո­ւանդ ­Մա­նու­կեան  եւ  ընկ. Ան­դօ ­Նա­ճա­րեան

­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­յի­րի», «­Նա­նօր» եւ «­Մա­րա­լօ» պա­րա­խում­բեր՝
պա­րու­սու­ցու­թեամբ՝ ընկ. Էտ­կար Է­կեա­նի

­Տօ­նա­կա­տա­րու­թեան կա­րե­լի է հե­տե­ւիլ Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի
յանձ­նա­խում­բի եւ «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի կայ­քէ­ջէն,

www.ancg.gr www.azator.gr

Youtube / Armenian National Committee-Greece
ինչպէս նաեւ դիմատետրի յղումներէն
Facebook/ ARF Greece / Azat Or Armenian Daily Newspaper-Greece / Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας