­Հինգ­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թեամբ տե­սակ­ցե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հի՝ ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու­յին հետ։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր պա­տո­ւի­րա­կու­թեան կ’ըն­կե­րա­նա­յին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ՝ Ար­թին Աբ­րա­հա­մեա­նը, Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի՝ ընկ. ­Կիւ­լա ­Գա­սա­պեան, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ ընկ. ­Տիգ­րան Պ­լէ­ճեան։
­Տե­սակ­ցու­թիւ­նը հա­մըն­կած էր ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տե­ղա­կան-ինք­նա­կա­ռա­վար­ման ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ընդ ո­րում, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայրն ու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը շնոր­հա­ւո­րե­ցին տիկ. ­Փա­տու­լի­տու­յին ընտ­րու­թիւ­նը եւ մաղ­թե­ցին յա­րա­տեւ վե­րելք, ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տանք, ոյժ, կո­րով եւ յա­ջո­ղու­թիւն։
­Տե­սակ­ցու­թեան ժա­մա­նակ քննար­կո­ւե­ցան զա­նա­զան տե­սա­կի նիւ­թեր, ո­րոնք կը վե­րա­բե­րէին ընդ­հան­րա­պէս ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քին, ­Խալ­քի­տի­քիի ա­մա­րա­նո­ցին եւ տիկ. ­Փա­թու­լի­տու ու­րա­խու­թեամբ լսե­լէ ետք Սր­բա­զան հօր եւ ներ­կա­նե­րուն փո­խան­ցում­նե­րը, տո­ւաւ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ եւ ուղ­ղու­թիւն­ներ հար­ցե­րու լուծ­ման շուրջ։
Ա­ւար­տին, առ­նո­ւե­ցաւ յի­շա­տա­կե­լի խմբան­կար։