Հինգ­շաբ­թի, 2 ­Յու­լիս 2020ին ­Յու­նաս­տա­նի Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Միջ Օր­թո­տոքս ­Կեդ­րո­նը (Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος) կազ­մա­կեր­պեց զրոյց մը` «Ե­կե­ղե­ցա­կան եւ կրթա­կան հա­մայնք­նե­րը հա­մա­վա­րա­կի ըն­թաց­քին» նիւ­թով։ ­Սոյն ե­լոյ­թին նպա­տակն էր՝ ի­մա­նալ, թէ ինչ­պէս հա­մայնք­նե­րը դի­մագ­րա­ւե­ցին եւ գոր­ծե­ցին հա­մա­վա­րա­կի օ­րե­րուն, նաեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րու փո­խա­նա­կում, մաս­նա­ւո­րա­բար՝ Ս. ­Զատ­կո­ւայ տօ­նա­կան օ­րե­րու ըն­թաց­քին կա­տա­րո­ւած գոր­ծու­նէու­թե­նէն։
Զ­րոյ­ցին մաս­նակ­ցե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, Ա­թէն­քի ­Րա­բու­նի ­Կապ­րիէլ ­Նէղ­րին, Թ­րա­կիոյ իս­լա­մա­կան կրօն­քի կղե­րաու­սու­ցիչ­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ ­Ռախ­մի ­Պա­սիա, Ա­թի­քօ հի­ւան­դա­նո­ցի տնօ­րէ­նու­հի եւ վա­րա­կում­նե­րու բժիշկ տոքթ. ­Տի­միթ­րա ­Քա­վա­թա, Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի մարդ­կանց ի­րա­ւունք­նե­րու բա­ժի­նի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. Է­լէ­նի ­Ցէ­ցէ­քու եւ ­Թէր­մո­փի­լես շրջա­նի մետ­րո­պո­լիտ ու ­Միջ Օր­թո­տոքս ­Կեդ­րո­նի տնօ­րէն Իոան­նիս ե­պիս­կո­պո­սը։
Զ­րոյ­ցը վա­րեց ­Միջ Օր­թո­տոքս ­Կեդ­րո­նի գի­տա­կան գոր­ծա­կից ­Սեր­ղիոս ­Վաի­լաս։ Ե­լոյ­թը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ հա­մա­ցան­ցի վրայ «zoom» հար­թա­կի մի­ջո­ցաւ։