­Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, յու­նա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Գ­րի­գոր ­Գուր­պա­նեա­նի, այ­ցե­լեց ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի «­Տա­րօ­նեան» միօ­րեայ վար­ժա­րա­նը։
Սր­բա­զան ­Հայ­րը ծա­նօ­թա­ցաւ ու­սուց­չու­հի­նե­րուն՝ տիկ­նայք Ար­մի­նէ Մ­խի­թա­րեա­նի եւ ­Սո­ֆիա Ա­միր­խա­նեա­նի, ո­րոնք զե­կու­ցե­ցին կրթա­կան ծրա­գի­րին ու աշ­խա­տան­քին մա­սին։ Ա­պա՝ Սր­բա­զան ­Հայ­րը եր­կար ժա­մա­նակ տրա­մադ­րեց ա­շա­կերտ­նե­րուն։ ­Ծա­նօ­թա­ցաւ ա­նոնց ա­նուն­նե­րուն, կա­տա­րեց հա­յե­րէն լե­զո­ւի, հա­յոց պատ­մու­թեան ու կրօն­քի վե­րա­բե­րեալ հար­ցում­ներ։
Ա­շա­կերտ­նե­րը Սր­բա­զան ­Հօր պա­տո­ւե­ցին մի քա­նի եր­գե­րով ու ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով։ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ա­ւար­տին մե­ծա­պէս գնա­հա­տեց ու­սուց­չու­հի­նե­րը եւ քա­ջա­լե­րեց ա­շա­կերտ­նե­րը, որ­պէս­զի լաւ սոր­վին ու պա­հեն ի­րենց մայ­րե­նի լե­զուն ու պատ­մու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ՝ յա­ճախ ե­կե­ղե­ցի այ­ցե­լեն։
Այ­նու­հե­տեւ, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30ին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեա­կին մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լիս հաս­տա­տո­ւած հայ­րե­նա­կից­նե­րու հետ։
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին հա­յոր­դի­ներ զրու­ցե­ցին ի­րենց ա­ռօ­րեայ կեան­քի պայ­ման­նե­րուն եւ ա­ռա­ւե­լա­բար դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին։ ­Կարգ մը հար­ցե­րու կա­պակ­ցու­թեամբ ա­նոնք խնդրե­ցին Սր­բա­զան ­Հօր խոր­հուրդն ու ա­ջակ­ցու­թիւ­նը։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, լսե­լէ ետք ա­նոնց, իր կար­գին փո­խան­ցեց իր կար­ծի­քը եւ խոս­տա­ցաւ, հո­գե­ւոր հո­վի­ւին ու ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին հետ միաս­նա­բար ու ըստ կա­րել­ւոյն օգ­տա­կար հան­դի­սա­նալ ա­նոնց կա­րիք­նե­րուն։
Իսկ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, Սր­բա­զան ­Հայրն ու Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան ժո­ղով գու­մա­րե­ցին Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին հետ։
­Հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Գ­րի­գոր ­Գուր­պա­նեան զե­կոյց տո­ւին աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ քա­ղա­քի հա­յու­թեան մա­սին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ժո­ղո­վա­կա­նու­թեան բա­ցատ­րեց գա­ղու­թի կա­ռու­ցա­յին վի­ճա­կը եւ ա­մէն մէկ մարմ­նի պար­տա­կա­նու­թիւ­նը կամ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը։ Պրն. ­Չո­լա­քեան իր կար­գին զե­կու­ցեց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն ու ծրա­գիր­նե­րուն մա­սին։ Ետ­քը միաս­նա­բար քննար­կո­ւե­ցան գա­ղու­թի ի­րա­վի­ճակն ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը։
Ա­ւար­տին, ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան, պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետն ու ան­դամ­ներ օ­դա­կա­յան մեկ­նե­ցան ու դի­մա­ւո­րե­ցին Հ.Հ. դես­պան պրն. ­Ֆա­թէյ ­Ջար­չող­լեա­նը։ Ետ­քը ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը իր հիւ­րե­րը պա­տո­ւեց պաշ­տօ­նա­կան ճա­շով։
­Յա­ջորդ օ­րը, ­Կի­րա­կի՝ 21 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5ին, ­Միջ-­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ մէջ գու­մա­րեց իր նիս­տը, նա­խա­գա­հու­թեամբ թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի։ ­Ժո­ղո­վին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին նաեւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ան­դամ տիկ. ­Զա­պէլ Այ­վա­զեան։
­Ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ հայ­կա­կան հինգ գա­ղութ­նե­րու հո­գե­ւոր ու կրթա­կան աշ­խա­տանք­ներն ու կարգ մը դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը։ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը իր կար­գին տե­ղեակ պա­հեց ժո­ղո­վա­կան­նե­րը գա­ղու­թա­յին ընդ­հա­նուր աշ­խա­տանք­նե­րուն ու հար­ցե­րուն մա­սին։

ԹՂԹԱԿԻՑ