Ուր­բաթ` 20 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան Ա­թէն­քէն եօթ­նօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ մը ժա­մա­նեց Թ­րա­կիա։ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նը ան դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ Ար­տա­ւազդ վրդ. ­Շա­րո­յեա­նի եւ շրջա­նի ազ­գա­յին­նե­րու կող­մէ, ա­պա մեկ­նե­ցաւ դէ­պի ­Գո­մո­թի­նի, ուր «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րեց կա­նո­նա­կան ա­ղօթք։

­Պա­տա­րագ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ եւ միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի բա­ցում

­Շա­բաթ՝ 21 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը, ներ­կայ ե­ղաւ ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տու­ցոաւծ ­Սուրբ եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ներ­կա­յու­թեամբ ­Գո­մո­թի­նիի ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­տե­նա­պե­տին եւ բո­լոր ան­դամ­նե­րուն, Երգ­չա­խում­բի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ղե­կա­վա­րու­թեամբ՝ ­Տիկ. ­Նել­լի Անդ­րէա­սեա­նի, Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հե­ռա­նիստ ան­դա­մու­հի՝ ընկ. ­Հեր­մի­նէ ­Գու­յում­ճեա­նի, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի։
­Նախ­քան Սր­բա­զան հօր քա­րո­զին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք։ Սր­բա­զան հայ­րը ող­ջու­նեց ներ­կա­նե­րը եւ հուսկ, անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յու­թեան եւ ա­նոնց ան­կախ մնա­լու կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին. Ի վեր­ջոյ շնոր­հա­ւո­րեց ա­նոնց ան­կա­խու­թեան տօ­նը։
Ա­պա, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9։30ին, ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մա­ցը գտնո­ւող ազ­գա­պատ­կան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի օրհ­նու­թիւն։ Ան­կէ ետք,Սր­բա­զան հօր գլխա­ւո­րու­թեամբ եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին ու թա­ղա­կա­նու­թեան ան­դամ­նե­րուն ներ­կա­յու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ սի­րոյ սե­ղա­ն։
Ա­ռի­թը յար­մար տես­նե­լով, Սր­բա­զան հայ­րը հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­կա­նու­թեան ան­դամ­նե­րուն հետ եւ իր հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւն­ներն ու թե­լադ­րու­թիւն­նե­րը կա­տա­րեց ա­նոնց։
Այ­ցե­լու­թիւն ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն եւ հան­դի­պում թա­ղա­կա­նու­թեան ան­դամ­նե­րուն հետ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 25 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00ին Օ­րես­թիա­տա­յի հիւ­րա­նո­ցի սրա­հէն ներս, հան­դի­պում տե­ղի ու­նե­ցաւ թա­ղա­կա­նու­թեան ան­դամ­նե­րուն հետ, նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր։ ­Հան­դի­պու­մի ըն­թաց­քին Սր­բա­զան հայ­րը եւ թա­ղա­կա­նու­թեան ան­դամ­նե­րը միաս­նա­բար ար­ծար­ծե­ցին կեն­սա­կան նիւ­թեր, ո­րոնք ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն առն­չու­թիւն ու­նին Օ­րես­թիա­տա­յի հա­ւա­տա­ցեալ մեծ ըն­տա­նի­քին հետ։ ­Հան­դի­պու­մէն ան­մի­ջա­պէս ետք, հիւ­րա­նո­ցի սրա­հէն ներս, գլխա­ւո­րու­թեամբ Սրբա­զան հօր եւ իր կող­քին ու­նե­նա­լով եր­կու պա­տաս­խա­նա­տու հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րը, տե­ղի ու­նե­ցաւ միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի մա­նուկ­նե­րու եւ ա­ղի օրհ­նու­թիւն։ ­Սոյն ե­րե­կոն ա­ռի­թը հան­դի­սա­ցաւ հօ­տի եւ հո­վի­ւի միա­տեղ­ման, զրու­ցե­լու եւ ներ­կա­յաց­նե­լու ի­րենց մտա­հո­գու­թիւն­ներն ու ա­ռա­ջարկ­նե­րը։

Այ­ցե­լու­թիւն­ներ Թ­րա­կիոյ շրջա­նի մետ­րո­պո­լի­տ­նե­րուն

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 25 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ. ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեա­նի եւ Ար­տա­ւազդ վրդ. ­Շա­րո­յեա­նի, միաս­նա­բար այ­ցե­լե­ցին Ա­լեք­սանտրու­պոլ­սոյ ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ ­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին լուկ­սար­ձա­կի տակ առ­նո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նէն ներս հա­յու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ ա­նոնց աշ­խուժ ներդ­րու­մը։ ­Վեր­ջա­պէս կեն­սա­կան հար­ցե­րու մա­սին զրոյ­ցի պահ մը ու­նե­նա­լէ ետք, քրիս­տո­նէա­կան սի­րոյ որ­պէս ար­տա­յայ­տու­թիւն, ­Մետ­րո­պո­լի­տը հրա­ւի­րեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լիս, յա­ռա­ջի­կայ ­Դեկ­տեմ­բե­րին ներ­կայ գտնո­ւե­լու եւ մաս­նակ­ցե­լու Ս. ­Նի­կո­ղա­յո­սի մեծ տօ­նին։
­Շա­բաթ՝ 23 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի ­Տա­մաս­քի­նոս ­Մետ­րո­պո­լի­տը ու­րա­խու­թեամբ ըն­դու­նեց ­Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ի­րեն կող­քին ու­նե­նա­լով Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս վրդ. ­Սաղ­տը­ճեա­նը, ինչ­պէս նաեւ «Ս. ­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը։ ­Սոյն հան­դիպ­ման Սր­բա­զան հայ­րը ա­ռի­թը ստեղ­ծե­լով, ար­տա­յայ­տեց իր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը շեշ­տը դնե­լով «Ս. ­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րոգ­ման հար­ցին։ Այդ հո­գե­ւոր եղ­բայ­րա­կան զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Սր­բա­զա­նը ը­սաւ, թէ այս ե­կե­ղե­ցին միայն հա­յե­րուն չի պատ­կա­նիր, այլ Աս­տու­ծոյ տու­նը ըլ­լա­լով բո­լոր քրիս­տո­նեա­նե­րուն, հե­տե­ւա­բար «Ս. ­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ հար­ցը բո­լո­րիս մտա­հո­գու­թիւնն է եւ ա­նոր շի­նու­թիւ­նը լուրջ աշ­խա­տանք կ­՚են­թադ­րէ։

Այ­ցե­լու­թիւն ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի հա­յու­թեան

­Նոյն օ­րը, Սր­բա­զան ­Հայրն ու ­Հայր ­Սուր­բը մեկ­նե­ցան ­Տի­տի­մո­թի­քօ եւ այն­տեղ «Ս. ­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րե­ցին Հս­կու­մի ժա­մեր­գու­թիւն, ներ­կա­յու­թեամբ ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի «Ս. ­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­տե­նա­պե­տին եւ ան­դամ­նե­րուն, Հ.Գ.Խ.ի ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն։
­Կի­րա­կի՝ 29 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան պա­տա­րա­գը սկիզբ ա­ռաւ, պա­տա­րա­գիչն էր Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը։ ­Քա­րո­զի ըն­թաց­քին, ա­ռա­ջին հեր­թին, Սր­բա­զան հայ­րը բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի ­Մետ­րո­պո­լի­տին ինչ­պէս նաեւ ող­ջու­նեց ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի եւ շրջա­կայ հա­ւա­տե­ցեալ­նե­րուն ներ­կա­յու­թիւ­նը։ Իր պատ­գա­մին ըն­թաց­քին ան շեշ­տը դրաւ հա­ւատ­քի կա­րե­ւո­րու­թեան եւ քրիս­տո­նէա­կան ար­ժէք­նե­րուն վրայ։ Գ­նա­հա­տե­լով ժո­ղո­վուր­դին մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ը­սաւ՝ երբ մեր հա­ւատ­քը ի գործ դնենք, այն­պէս ինչ­պէս «Ս. ­Գէորգ» հա­ւատ­քով ճզմեց վի­շա­պին գլու­խը. ­Նոյն­պէս ալ մենք մեր ու­նե­ցած հա­ւատ­քով մեր Երկ­նա­ւոր ­Հայ­րը ան­կա­րե­լին կա­րե­լի կը դարձ­նէ եւ մեզ կը զի­նէ այս աշ­խար­հի վի­շապ­նե­րուն դէմ։
­Վեր­ջա­պէս, շնոր­հա­ւո­րեց բո­լոր ­Գէորգ ա­նու­նը կրող հա­յոր­դի­նե­րը մաղ­թե­լով ա­նոնց եր­կար եւ հա­ւատ­քով լե­ցուն օ­րեր։
Ա­պա, ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նին ա­ռի­թով տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­շաճ ճաշ­կե­րոյթ, ներ­կա­յու­թեամբ ե­րեք շրջան­նե­րու (­Գո­մո­թի­նի, Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լիս եւ Ք­սան­թի) թա­ղա­կա­նու­թեանց ան­դամ­նե­րուն, միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ծնող­նե­րուն, բա­րե­կամ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին։
Սր­բա­զան հօր ներ­կա­յու­թիւ­նը Թ­րա­կիոյ հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րուն մօտ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծեց շրջան­նե­րու հա­յու­թեան, եւ ան իր հայ­րա­կան ներ­կա­յու­թեամբ տո­գո­րեց ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րը՝ ա­ռա­ւել խան­դով գոր­ծե­լու հա­մար ի նպաստ հա­մայն­քա­յին կեան­քի ծաղ­կու­մին։

Թղթակից