­Յունաստանի Հայոց թեմի բարեջան Առաջնորդ Սրբազան հօր այցը Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցի

Կի­րա­կի, 25 Յու­նիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ Գերշ. Տ. Գե­ղամ Արք. Ս. Խա­չե­րեա­նին, կա­տա­րո­ղու­թեամբ շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վի­ւին՝ Հոգշ. Տ. Ե­ղիա Աբղ. Մալ­խա­սեա­նին, մաս­նակ­ցոււ­թեամբ՝ ե­կե­ղեց­ւոյս դպրաց դա­սին եւ ներ­կա­յու­թեամբ՝ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու հոծ բազ­մու­թեան:
Ս. եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գին ըն­թաց­քին, օ­րո­ւան քա­րոզն ու հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հայ­րը: Քա­րո­զին սկիզ­բը ան պար­զա­բա­նեց օ­րո­ւան Ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­տո­ւա­ծը, որ կ­‘ընդգր­կէր Օ­րէն­քի ու­սու­ցիչ­նե­րուն եւ Փա­րի­սե­ցի­նե­րուն Յի­սուս Ք­րիս­տո­սէն հրաշք խնդրե­լու դրո­ւա­գը, ինչ­պէս նաեւ՝ Յով­նան Մար­գա­րէին ե­րեք օր կէ­տին փո­րին մէջ մնա­լուն հրաշ­քը: Ան ը­սաւ. «­Հին Կ­տա­կա­րա­նի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, Աս­տո­ւած կ­‘ու­զէր հրեա­նե­րը դաս­տիա­րա­կել եւ հասկց­նել, որ Աս­տո­ւած բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն Աս­տո­ւածն է եւ ոչ միայն հրեա­նե­րուն եւ ա­նոնք պէտք է հասկ­նան, որ ու­րիշ ժո­ղո­վուրդ­ներ ալ կան, ո­րոնք պէտք է Աս­տու­ծոյ խօս­քը լսեն»:
Ա­պա Սր­բա­զան Հայ­րը անդ­րա­դար­ձաւ հիմ­նա­կան եւ կա­րե­ւոր կէ­տի մը մա­սին, որն է հա­ւատ­քը: Ան ը­սաւ. «­Յի­սուս Ք­րիս­տոս ըն­դա­ռա­ջեց հոն, ուր հա­ւատք տե­սաւ: Ա­մէն ան­գամ, որ հրաշք մը պի­տի գոր­ծէր եւ կամ բժշկու­թիւն մը պի­տի կա­տա­րէր այն մար­դոց, ո­րոնք կու գա­յին Իր մօտ եւ կը խնդրէին, որ զի­րենք բժշկէ, Յի­սուս Ք­րիս­տոս ա­նոնց հա­ւատ­քը տես­նե­լով այդ հրա­շա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը կը կա­տա­րէր»: Ա­պա շա­րու­նա­կեց ը­սե­լով. «Ինչ­պէս Գ­րի­գոր Նա­րե­կա­ցին կ­‘ը­սէ բո­լոր Սուր­բե­րուն բո­լոր ընտ­րեալ­նե­րուն ա­ռա­ջին ա­ռա­քի­նու­թիւ­նը հա­ւատքն է, ու­րեմն Յի­սուս Ք­րիս­տոս Օ­րէն­քի ու­սու­ցիչ­նե­րուն եւ Փա­րի­սե­ցի­նե­րուն ը­սաւ. քա­նի որ դուք ձեր լսած­ներն ու տե­սած­նե­րը չէք հա­ւա­տար նոր նշա­նի պէտք չկայ ձե­զի: Հե­տե­ւա­բար, Ա­ւե­տա­րա­նի ա­մէ­նէն կա­րե­ւոր պատ­գա­մը հա­ւատքն է. հա­ւա­տալ Աս­տու­ծոյ եւ Ա­նոր խօս­քե­րուն»:
Ս. եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հօր նա­խա­գա­հու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ դպրաց դա­սի ան­դամ­նե­րէն՝ Վահ­րատ Թէ­քօղ­լո­ւի հո­գիին հա­մար:

Թղթակից