Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը կը տե­սակ­ցի ­Գա­լա­մա­րիա շրջա­նի մետ­րո­պո­լի­տին հետ

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, իր ­Թե­սա­ղո­նի­կէ կե­ցու­թեան յա­ջորդ օ­րը՝ Ուր­բաթ, 4 ­Փետ­րո­ւար 2022-ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30-ին, նա­խա­պէս ժա­մադ­րո­ւա­ծու­թեամբ, տե­սակ­ցե­ցաւ ­Նէա Ք­րի­նիի եւ ­Գա­լա­մա­րիա­յի մետ­րո­պո­լիտ՝ ­Յուս­տի­նոս ­Պար­տա­քաս Սր­բա­զա­նին հետ։ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեանն ու ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ՝ պրն. ­Մար­տիկ ­Մար­տի­կեա­նը։
Եր­կու հո­գե­ւոր հայ­րե­րը զի­րար ող­ջու­նե­լէ ու շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քեր փո­խան­ցե­լէ ետք, խօ­սե­ցան մշտա­կան կեր­պով շա­րու­նա­կե­լու ա­մուր պա­հել հայ եւ յոյն ե­կե­ղե­ցի­նե­րու սերտ, բա­րե­կա­մա­կան ու եղ­բայ­րա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ տե­սակ­ցու­թիւ­նը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ ա­ռա­ւել եւս ճանչ­նա­լու եր­կու շրջան­նե­րու գա­ղութ­նե­րու կեան­քին, ա­ռա­քե­լու­թեան, ծա­ռա­յու­թեան ու տա­րած գոր­ծու­նէու­թեանց։
­Յայտ­նենք, որ թե­միս ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը, երբ ա­ւե­լի քան 30 տա­րի­ներ ա­ռաջ ծա­ռա­յած էր ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ որ­պէս հո­գե­ւոր հո­վիւ, նոյն շրջա­նին մետ­րո­պո­լիտ ­Յուս­տի­նո­սը եւս կը ծա­ռա­յէր շրջա­նէն ներս որ­պէս հո­գե­ւոր հո­վիւ։ Այս մէ­կը ե­կաւ փաս­տե­լու եւ ամ­բող­ջաց­նե­լու այն սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք կը շա­րու­նա­կո­ւին մին­չեւ օրս եր­կու ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մի­ջեւ։ ­Տե­սակ­ցու­թեան ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցան յու­շա­նո­ւէր­նե­րու փո­խա­նա­կում եւ առ­նո­ւե­ցան յի­շա­տա­կե­լի պատ­կեր­ներ։

Թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը ներ­կայ կը գտնո­ւի
ա­րո­ւես­տի հմա­յիչ ցու­ցա­հան­դէ­սի մը

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Τελλόγλειο» թան­գա­րա­նին, Ուր­բաթ, 4 ­Փետ­րո­ւար 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, տեղ­ւոյն սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­րո­ւես­տի հմա­յիչ ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ՝ գերշ. տ. ­Գե­ղամ ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ գերպ. տ. Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեան, քա­ղա­քա­կան եւ կրօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, հայ եւ յոյն ա­րո­ւես­տա­գէտ­ներ, ա­րո­ւես­տա­սէր­ներ եւ մշա­կու­թա­սէր­ներ։
­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ թան­գա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. Ա­լեք­սանտ­րա ­Վու­թի­րա, բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով եւ իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նե­լով ներ­կա­նե­րուն, ո­րոնք քա­ջա­լեր կը հան­դի­սա­նան ա­րո­ւես­տը մեր հա­սա­րա­կու­թեան ա­ռա­ւել եւս ճանչց­նե­լու։ ­Տիկ. ­Վու­թի­րա ներ­կա­յա­ցուց եր­կու հան­րա­ծա­նօթ ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րը՝ պրն. Ե­դո­ւարդ ­Սա­գա­յեանն ու ա­նոր կո­ղա­կից՝ տիկ. Ան­նա-­Մա­րիա ­Ցա­գա­լին։
Եր­կու ա­րո­ւես­տա­գէտ­ներն ալ խօսք առ­նե­լով ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց գոր­ծե­րը եւ ի­րենց գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին ներ­կա­նե­րու քա­ջա­լե­րան­քին եւ ի մաս­նա­ւո­րի ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր եւ ա­նոր պա­տո­ւի­րա­կու­թեան, ո­րոնք պա­տո­ւե­ցին եւ յար­գե­ցին ի­րենց ա­րո­ւես­տի աշ­խա­տան­քը։ Պրն. ­Սա­գա­յեան իր խօս­քին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ իր հայ­կա­կան ծագ­ման մա­սին։
Ա­ւար­տին, ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը իր բարձր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց եր­կու ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րուն՝ ի­րենց կա­տա­րած հմա­յիչ աշ­խա­տան­քին եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց։
­Ցու­ցա­հան­դէ­սը պի­տի տե­ւէ 4 ­Փետ­րո­ւա­րէն մին­չեւ 17 Ապ­րիլ 2022։
­Յայտ­նենք նաեւ, որ վե­րո­յի­շեալ ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ այլ ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րու խումբ մը, տա­րա­ծիչ­ներն են «Kalfayan Galleries»ին։

Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը կը հան­դի­պի ­
Նէա­փո­լի եւ Ս­թավ­րու­փո­լի շրջան­նե­րու մետ­րո­պո­լի­տին հետ

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, իր ­Թե­սա­ղո­նի­կէ կե­ցու­թեան ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 9 ­Փետ­րո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, նա­խա­պէս ժա­մադ­րո­ւա­ծու­թեամբ, հան­դի­պե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Նէա­փո­լի եւ Ս­թավ­րու­փո­լի շրջան­նե­րու մետ­րո­պո­լիտ՝ գերշ. տ. ­Վառ­նա­վաս ­Թի­րիս սրբա­զա­նին հետ։
Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր կ’ըն­կե­րակ­ցէր նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեան։
Եր­կու հո­գե­ւոր հայ­րե­րը զի­րար ող­ջու­նե­լէ, շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քեր ու ծա­նօ­թա­նա­լէ ետք, խօ­սե­ցան հայ եւ յոյն ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ա­մուր ու եղ­բայ­րա­կան յա­րա­բե­րու­թեան, միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան ու միջ-կրօ­նա­կան նախ­կին եւ ներ­կայ հան­դի­պում­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ զի­րար փո­խա­նա­կե­ցին շրջան­նե­րու գա­ղութ­նե­րու կեան­քին, ա­ռա­քե­լու­թեան, ծա­ռա­յու­թեան ու տա­րած գոր­ծու­նէու­թեանց։ ­Տե­ղի ու­նե­ցան յու­շա­նո­ւէր­նե­րու փո­խա­նա­կում եւ առ­նո­ւե­ցան յի­շա­տա­կե­լի պատ­կեր­ներ։ ­Յատ­կան­շա­կան է, որ յոյն մետ­րո­պո­լի­տը ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր նո­ւի­րեց գե­ղե­ցիկ եւ շքեղ պա­նա­կէ մը՝ որ­պէս սի­րոյ ար­տա­յայ­տու­թիւն։
­Հան­դիպ­ման ա­ւար­տին, ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը տեղ­ւոյն ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ոս­կեայ մա­տեա­նին մէջ ար­ձա­նագ­րեց իր բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներն ու սրտի գո­հու­նա­կու­թիւ­նը վե­րո­յի­շեալ այ­ցե­լու­թե­նէն մղո­ւած։

Ս. պատարագ ­Թեսաղոնիկէի մէջ

­Նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Կի­րա­կի, 6 ­Փետ­րո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ, ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նի Ազգ. կա­ռոյց­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­ցեալ հոծ բազ­մու­թեան։ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեան եւ ս. սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին ե­կե­ղեց­ւոյս սպա­սա­ւոր­նե­րը։
Օ­րո­ւան հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը։ Ան ա­ռա­ջին հեր­թին, սրտի մեծ գո­հու­նա­կու­թեամբ փառք ա­ռա­քեց առ Աս­տո­ւած եւ իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց, որ ան­գամ մը եւս կը գտնուի ­Թեսաղոնիկէի մէջ եւ մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հետ ա­ղօ­թա­կից կը դառ­նայ։ Ա­պա ան ման­րա­մասն կեր­պով պատ­մա­կա­նը կա­տա­րեց ա­ռա­ջա­ւո­րաց պահ­քի հաս­կա­ցո­ղու­թեան, ի­մաս­տին ու նշա­նա­կու­թեան։ Իր պատ­գա­մի ա­ւար­տին, ան յայտ­նեց, որ կը գտնո­ւի ­Թեսաղոնիկէ ո՛չ միայն մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հետ ա­ղօ­թա­կից ըլ­լա­լու, այլ նաեւ այլ ա­ռա­քե­լու­թեամբ եւ ծա­ռա­յու­թեամբ՝ Ս­փիւռ­քի տա­րած­քին մէջ գտնո­ւող եր­կու մեծ գա­ղութ­նե­րու՝ ­Լի­բա­նա­նի եւ ­Սու­րիոյ հա­յու­թեան դի­մագ­րա­ւած դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն դէմ-յան­դի­ման գտնո­ւե­լով, որ­պէս ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թեմ, առ ի գոր­ծադ­րու­թիւն ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Վե­հա­փառ հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ­նե­րու եւ Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թեանց ուղ­ղած կո­չին¸ մեր նիւ­թա­կան մաս­նակ­ցու­թեամբ զօ­րա­վիգ կանգ­նե­լու եւ օ­ժան­դա­կե­լու հա­մա­հայ­կա­կան այս մեծ ա­ռա­քե­լու­թեան։ Ան յայտ­նեց, ը­սե­լով. «­Լի­բա­նա­նի եւ ­Սու­րիոյ գա­ղութ­նե­րու մեր սփիւռ­քեան ի­րա­կա­նու­թեան մէջ սիրտն ու ա­րիւն տո­ւողն են. սա­կայն, այ­սօր, դժբախ­տա­բար, կը գտնո­ւին մեծ դժուա­րու­թեանց մէջ։ հարկ է որ միաս­նա­բար, թի­կունք կանգ­նինք եր­կու գա­ղութ­նե­րու ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, Ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րուն եւ հաս­տա­տու­թեանց¸ որ­պէս­զի շա­րու­նա­կեն ա­ռողջ ո­գիով, անն­կուն կամ­քով ու հա­ւատ­քով, մնան ա­մուր, հաս­տատ ու կան­գուն»։ ­Յայտ­նենք նաեւ, որ ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը, ­Լի­բա­նա­նի եւ ­Սու­րիոյ հա­յու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ այ­ցե­լեց նաեւ ­Սե­լա­նի­կի մէջ գտնո­ւող մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն տու­նե­րը եւ իր հայ­րա­կան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներն ու օրհ­նու­թիւ­նը բաշ­խե­լով հան­դերձ՝ խօ­սե­ցաւ ­Լի­բա­նա­նէն եւ ­Սու­րիա­յէն ներս գտնո­ւող բո­լոր դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին։ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր այ­ցե­լու­թե­նէն ներշն­չո­ւած, մեծ թի­ւով ազ­գա­յին­ներ ի­րենց նո­ւի­րա­տո­ւու­թեամբ զօ­րա­վիգ կանգ­նե­ցան սոյն յոյժ ա­ռա­քե­լու­թեան։ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի շրջա­նի այ­ցե­լու­թեան ա­ւար­տին¸ իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց¸ որ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յու­թիւ­նը, ան­կա­րե­լին կա­րե­լի դարձ­նե­լով ձեռք-ձեռ­քի եւ սիրտ-սիր­տի ամ­բող­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ նիւ­թա­պէս օ­ժան­դա­կե­լու այս եր­կու կա­րե­ւոր գա­ղութ­նե­րուն ի նպաստ հա­մա­հայ­կա­կան ար­շա­ւին։

ԹՂԹԱԿԻՑ