­Չո­րեք­շաբ­թի` 5 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, այ­ցե­լու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ւագ սե­րուն­դի սպա­սա­ւոր­նե­րէն՝ ­Ռու­բէն ­Գաս­պա­րեա­նի անձ­նա­կան տու­նը։
­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր կ’ըն­կե­րա­նա­յին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ ­Կա­րա­պետ ­Նա­տեան, ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ՝ Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան, փոխ-ա­տե­նա­պետ՝ ­Մար­տիկ ­Մար­տի­կեան եւ ան­դամ՝ ­Կա­րա­պետ ­Տուր­ղու­թեան։ ­Տան մէջ կը գտնո­ւէր նաեւ իր տի­կի­նը՝ Ա­լիս ­Գաս­պա­րեանն ու դուստ­րը՝ ­Մա­նի­շակ ­Մար­տի­կեան-­Գաս­պա­րեա­նը, որ նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի շրջա­նի ազգ. ե­րես­փո­խան է։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը իր գո­հու­նա­կու­թիւնն ու ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց երբ հան­դի­պե­ցաւ պրն. ­Ռու­բէն ­Գաս­պա­րեա­նին եւ ներ­կա­նե­րուն թարգ­ման հան­դի­սա­նա­լով՝ ա­ռող­ջու­թիւն մաղ­թեց ա­նոր, նկա­տի ու­նե­նա­լով յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քին։ ­Յայտ­նենք, որ ­Ռու­բէն մին­չեւ վեր­ջերս, հա­կա­ռակ իր յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քին, ներ­կայ կը գտնո­ւէր ե­կե­ղեց­ւոյ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ­նե­րուն եւ իր ծա­ռա­յա­կան ո­գիով կը շա­րու­նա­կէր սպա­սար­կել։