Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան՝ ըն­դա­ռա­ջե­լով Ա­թէն­քի մարզ­պե­տա­րա­նի եւ հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հու­թեան գրա­սե­նեա­կի հրա­ւէր­նե­րուն, Եր­կու­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի ­Յու­նաց ­Մայր ­Տա­ճա­րին մէջ ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռի­թով տե­ղի ու­նե­ցած գո­հա­բա­նա­կան ա­ղօթ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան։
Ա­պա՝ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ուղ­ղո­ւե­ցաւ նա­խա­գա­հա­կան պա­լատ եւ մաս­նա­կից դար­ձաւ հան­րա­պե­տու­թան նա­խա­գահ պրն. Բ­րո­քո­բիս ­Բավ­լո­բու­լո­սի կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած շնոր­հա­ւո­րան­քի ըն­դու­նե­լու­թեան։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, յա­նուն յու­նա­հայ գա­ղու­թին, շնոր­հա­ւո­րեց պրն. նա­խա­գա­հը, ­Յու­նաց Ար­քե­պիս­կո­պոսն ու վար­չա­պե­տը, յու­նա­կան կու­սակ­ցու­թեանց պե­տե­րը, նա­խա­րար­ներ, ե­րես­փո­խան­ներ, յոյն եւ օ­տար ե­կե­ղե­ցա­կան­ներ, ինչ­պէս նաեւ՝ ա­ռի­թը ու­նե­ցաւ շնոր­հա­ւո­րե­լու եւ զրու­ցե­լու պե­տա­կան ու զի­նո­ւո­րա­կան բարձ­րաս­տի­ճան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու հետ: