Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք մեր նա­խորդ թի­ւե­րով, 1 ­Յու­լիս 2022-ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սրբա­լոյս ­Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան մե­ծա­շուք ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին ­Թե­մե­րու Ա­ռաջ­նորդ­ներն ու կա­թո­ղի­կո­սու­թեան միա­բա­նու­թիւ­նը։
Ըստ հայ ե­կե­ղեց­ւոյ կա­նոն­նե­րուն, ­Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քը կը կա­տա­րուի 7 տա­րին ան­գամ մը ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին կող­մէ՝ իր շուրջ ու­նե­նա­լով 12 ե­պիս­կո­պոս­ներ։
Այս ա­ռի­թով, ­Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան մեկ­նե­ցաւ ­Լի­բա­նան, իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լու հա­մար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։ Սր­բա­զա­նին կ­՚ըն­կե­րակ­ցին Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ եւ Թ­րա­կիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս ծ.վ. ­Սաղ­տը­ճեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ.վ. ­Փա­շա­յեան։
Այ­սօ­րո­ւան թի­ւով կը հրա­տա­րա­կենք յա­տուկ գրու­թիւն մը, որ կը ստո­րագ­րէ ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նոր­դը եւ հան­գա­մա­նօ­րէն կը բա­ցատ­րէ Ս. ­Միւ­ռո­նի պատ­րաս­տու­թեան ու օրհ­նու­թեան ըն­թացքն եւ ա­նոր կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը հայ ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար։