­Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Կի­րա­կի՝ 29 Օ­գոս­տոս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ, ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նի կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­տա­ցեալ բազ­մու­թեան։ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեան։
­Նախ­քան Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր հայ­րա­կան պատ­գա­մին, հայր սուր­բը, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մեծ ըն­տա­նի­քին ա­նու­նով բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր, որ հա­կա­ռակ այս դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն, իր Ա­ռաջ­նոր­դա­կան հո­վո­ւա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս կ’այ­ցե­լէ ­Սե­լա­նիկ՝ մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հետ ըլ­լա­լու, լսե­լու, խօ­սե­լու, քա­ջա­լե­րե­լու եւ իր հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցե­լու։ ­Գերպ. հայր սուր­բը բա­րի կե­ցու­թիւն մաղ­թեց Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր եւ հրա­ւի­րեց որ իր ­Հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցէ մեր ժո­ղո­վուր­դին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը օ­րո­ւան ­Ճա­շու ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­տո­ւա­ծը խորհր­դա­ծե­լով խօ­սե­ցաւ հա­ւատ­քի արթ­նու­թեան մա­սին, մա­նա­ւանդ այս դժո­ւար օ­րե­րուն՝ փո­թո­րիկ­նե­րու ա­լե­կո­ծում­նե­րուն դէմ-յան­դի­ման գտնո­ւե­լով՝ մեր նա­ւե­րը խա­ղաղ նա­ւա­հան­գիստ հասց­նե­լով՝ ա­պա­ւի­նինք մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի զօ­րու­թեան։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ մեր ե­կե­ղեց­ւոյ սուր­բե­րուն եւ սրբու­հի­նե­րուն մա­սին, նկա­տի ու­նե­նա­լով օ­րո­ւան տօ­նը՝ Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ գօ­տին գտնե­լու կա­պակ­ցու­թեամբ։ ­Վեր ա­ռաւ Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի մայ­րա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թեան մա­սին եւ իր բա­րե­խօ­սա­կան միջ­նոր­դու­թիւ­նը առ ­Միա­ծին Որ­դի։
Սր­բա­զան հայ­րը անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ գո­յու­թեան, նպա­տա­կին ու մա­նա­ւանդ դե­րա­կա­տա­րու­թեան մա­սին եւ ե­կե­ղե­ցին ներ­կա­յա­ցուց որ­պէս մեր հա­ւատ­քի հա­ւա­քա­կան նա­ւը, մեր ­Նո­յեան ­Տա­պա­նը՝ ա­նոր մէջ սնո­ւե­լու, ան­կէ առ­նե­լու մեր հո­գե­ւոր դաս­տիա­րա­կու­թիւնն ու ա­նոր մի­ջո­ցաւ բաշ­խե­լու մեր ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դին։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը ե­ղաւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն հետ՝ լսե­լով, խօ­սե­լով, զրու­ցե­լով եւ իր հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւ­նը բաշ­խե­լով ա­նոնց, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւին, ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դին հետ տես­նո­ւե­լով՝ ու­զեց գիտ­նալ գա­ղու­թին վի­ճա­կը, յատ­կա­պէս ու մաս­նա­ւո­րա­բար այս դժո­ւար օ­րե­րուն եւ իր հայ­րա­կան թե­լադ­րու­թիւն­նե­րով քա­ջա­լե­րեց՝ նոյն ո­գիով շա­րու­նա­կե­լու մեր ե­կե­ղեց­ւոյ պայ­ծա­ռու­թեան ի խնդիր։
­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ի ե­րե­կո­յեան, իր Ա­ռաջ­նոր­դա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս, ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վի­ւին եւ Ազգ. վար­չու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ տիկ. ­Վե­րա Պ­լէ­ճեա­նի ժա­մա­նեց ­Սեր­րես քա­ղա­քի հայ կեդ­րո­նը եւ դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ քա­ղա­քի ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Վազ­գէն ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի, ինչ­պէս նաեւ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի եւ ­Տիկ­նանց մարմ­նի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ։ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ հա­մայն­քի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ, հե­տաքրք­րո­ւե­լով շրջա­նի տա­րած գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն եւ քա­ջա­լեր հան­դի­սա­նա­լով՝ իր հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցեց ­Սեր­րէ­սի հա­յոր­դի­նե­րուն։ Ան անդ­րա­դարձ մը կա­տա­րեց «­Քո­րո­նա» հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռած դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն ու տագ­նապ­նե­րուն եւ յոր­դո­րեց ա­ռա­ւել զգու­շու­թեամբ եւ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ շա­րու­նա­կե­լու՝ հե­տե­ւե­լով պե­տա­կան ո­րո­շում­նե­րուն։ Ա­ւար­տին, թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը իր բարձր գնա­հա­տանքն ու օրհ­նու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցեց ներ­կա­նե­րուն եւ յի­շա­տա­կե­լի նկա­րով մը պա­տո­ւեց ա­նոնց։ ­Նոյն օ­րը, այ­ցե­լու­նե­րը վե­րա­դար­ձան ­Թե­սա­ղո­նի­կէ եւ յա­ջորդն օրն իսկ, Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րը մեկ­նե­ցաւ Թ­րա­կիա։

ԹՂԹԱԿԻՑ