Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց Ի­լիոն, Ա­խար­նոն եւ ­Փեթ­րու­բո­լիի Ա­թե­նա­ղո­րաս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կ’ըն­կե­րա­նա­յին ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պետ Հ­րայր Աւ. Քհնյ. ­Նի­կո­լեան եւ ­Նէոս ­Քոզ­մո­սի (­Ֆիք­սի) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան։
Ա­թե­նա­ղո­րաս ­Մետ­րո­պո­լի­տի բա­րի գա­լուս­տի ջերմ խօս­քե­րէն ետք, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը ներ­կա­յա­ցուց ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր հո­գե­ւո­րա­կան ծա­ռա­յու­թիւ­նը՝ սկսե­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հովո­ւու­թեան եւ ­Լի­բա­նա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նոր­դու­թեան տա­րի­նե­րէն ու ներ­կա­յիս՝ որ­պէս ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ա­ռա­ջին հեր­թին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ­Մետ­րո­պո­լի­տին իր ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար՝ անդ­րա­դառ­նա­լով ­Յու­նաս­տա­նի թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ընտ­րո­ւե­լէն ի վեր այն բո­լոր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն՝ ե­կե­ղե­ցա­կան թէ պե­տա­կան անձ­նա­ւո­րու­թեանց, ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին հայ­կա­կան ծու­խեր ու­նե­ցող քա­ղաք­նե­րու մետ­րո­պո­լիտ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ այն շրջան­նե­րուն, ուր յու­նա­հա­յեր կը բնա­կին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ­Մետ­րո­պո­լի­տին՝ շրջա­նի հա­յու­թեան նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րած բա­րեա­ցա­կամ վե­րա­բեր­մուն­քին եւ գոր­ծակ­ցու­թեան բա­րի տրա­մադ­րու­թեան հա­մար։ Ե­կե­ղե­ցին եւ ըն­կե­րու­թիւ­նը յու­զող հար­ցե­րու կար­գի խօ­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին, կա­րե­ւոր անդ­րա­դարձ ե­ղաւ նոր սե­րուն­դի հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին կազ­մա­ւոր­ման, յատ­կա­պէս նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Ա­թե­նա­ղո­րաս Ե­պիս­կո­պո­սը ե­րի­տա­սար­դու­թեան հետ առն­չո­ւած ծրա­գիր­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը ստանձ­նած է։ ­Թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ­Մետ­րո­պո­լի­տին հայ­կա­կան խաչ­քա­րի փոք­րիկ նմա­նակ մը նո­ւի­րեց՝ բա­ցատ­րե­լով խաչ­քա­րի նրբա­րո­ւեստ ո­ճին ընդ­մէ­ջէն հայ ժո­ղո­վուր­դի քրիս­տո­նէա­կան հա­ւատ­քին ար­տա­ցո­լա­ցու­մը։ Ա­թե­նա­կո­րաս Ե­պիս­կո­պոս իր կար­գին ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր նո­ւի­րեց իր հե­ղի­նա­կած գիր­քը եւ շնոր­հա­կալ ըլ­լա­լով ե­ղած այ­ցե­լու­թեան ու տրո­ւած նո­ւէ­րին հա­մար, ան­գամ մը եւս բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր, ինչ­պէս նաեւ ա­ռաջ­նոր­դա­կան բա­րի ծա­ռա­յու­թիւն եւ ար­գա­սա­բեր գոր­ծու­նէու­թիւն՝ միշտ եղ­բայ­րա­կան մթնո­լոր­տի մէջ գոր­ծակ­ցու­թեան տրա­մադ­րու­թեամբ։