ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՎԱՆՔ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 26 Օ­գոս­տոս 2020-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6.00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէ «Վ­լա­թա­տոն» վան­քի վա­նա­հօր՝ ­Նի­քի­ֆո­րոս ե­պիս­կո­պո­սի հրա­ւէ­րին, այ­ցե­լեց հա­մա­նուն վան­քը։ ­Մուտ­քին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր դի­մա­ւո­րե­ցին վա­նա­կան հայ­րեր։ ­Վան­քի ըն­դու­նա­րա­նէն ներս վա­նա­հօր հետ միա­սին եղ­բայ­րա­կան մթնո­լոր­տի մտեր­միկ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց հրա­ւէ­րին եւ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար, վեր­յի­շե­լով, թէ ա­ւե­լի քան ե­րե­սուն տա­րի­ներ ա­ռաջ իբ­րեւ ­Թե­սա­ղո­նիէի հա­յոց հո­գե­ւոր հո­վիւ կ­՚այ­ցե­լէր «Վ­լա­թա­տոն» վան­քը, նախ­կին վա­նա­հայր եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­րիս­տո­տե­լեան» հա­մալ­սա­րա­նի Աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան ճիւ­ղի վաս­տա­կա­ւոր դա­սա­խօս, նո­րոգ հան­գու­ցեալ ­Ռո­տո­փու­լո­սի օ­րե­րուն, որ­մէ նաեւ տպա­ւո­րո­ւած յի­շա­տակ­ներ ու­նի հո­գե­ւոր հո­վո­ւու­թեան տա­րի­նե­րուն եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նո­ղու­թեան ժա­մա­նակ։ ­Հան­դի­պու­մը ա­ռիթ ե­ղաւ նաեւ խօ­սե­լու ներ­կայ ժա­մա­նա­կի հա­մաշ­խար­հա­յին նոր տագ­նա­պին ստեղ­ծած ան­նա­խըն­թաց պայ­ման­նե­րուն մէջ ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջեւ ցցո­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն եւ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րուն ու մա­նա­ւանդ վա­նա­կան­նե­րու բե­րե­լիք նպաս­տին` հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու կեան­քին մէջ հո­գե­ւոր արթ­նու­թեան եւ ար­ժէք­նե­րուն պահ­պան­ման առն­չու­թեամբ։ Այ­ցե­լու­թեան առ­թիւ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը վա­նա­հօր հայ­կա­կան խաչ­քա­րի փոքր նմոյշ մը նո­ւի­րեց, բա­ցատ­րե­լով հայ ե­կե­ղե­ւոյ մշա­կոյ­թին մէջ դա­րե­րու նրբա­հիւս մշա­կում եւ զար­գա­ցում ու­նե­ցած եւ ­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ իւ­րա­յա­տուկ դար­ձած խաչ­քա­րի սկզբունք­նե­րը եւ հո­գե­ւոր ի­մաս­տը։ ­Վա­նա­հայ­րը ու­րա­խու­թիւն յայտ­նե­լով Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր այս բա­րե­պա­տեհ այ­ցե­լու­թեան հա­մար, իր կար­գին նո­ւի­րեց «Վ­լա­թա­տո»ն ­վան­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն նշա­նա­ւոր սրբան­կար­նե­րու մա­սին գե­ղա­տիպ հա­տո­րը։
­Վա­նա­կան­նե­րու թա­փօ­րով, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը, վա­նա­հօր հետ միա­սին, ներ­կայ ե­ղաւ վան­քի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թեան եւ «Ա­յիոս ­Ֆա­նու­րիոս»-ի տօ­նախմբու­թեան նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թեան։ ­Ժա­մեր­գու­թե­նէն ետք, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայրն, վա­նա­հօր եւ վա­նա­կան­նե­րու հետ միա­սին, վան­քի շրջա­փա­կին մէջ ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին հետ ճա­շա­կե­ցին ժա­մեր­գու­թեան ըն­թաց­քին օրհ­նո­ւած սուր­բին տօ­նի յա­տուկ հա­ցը։ Ե­րե­կո­յեան, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը վա­նա­հօր ընթ­րի­քի հիւ­րը ե­ղաւ։

ՍԵՐԵՍԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը հո­վո­ւա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Սե­րե­սի հայ հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րուն` տեղ­ւոյն «Ս. ­Սար­գիս» մատ­րան սրա­հէն ներս։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր կ­՚ը­կե­րա­նար Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հե­ռա­նիստ ան­դամ տի­կին ­Վե­րա Պ­լէ­ճեան։ ­Սե­րե­սի ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Վազ­գէն ­Յա­րու­թիւ­նեան բո­լոր ներ­կա­նե­րուն ա­նու­նով ու­րա­խու­թեամբ ող­ջու­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր յա­տուկ այ­ցե­լու­թիւ­նը, մա­նա­ւանդ թա­գա­վա­րա­կի ստեղ­ծած պայ­ման­նե­րու պա­րա­գա­նե­րուն մէջ եւ մե­ծա­պէս գո­հու­նակ եւ ար­ժե­ւո­րո­ւած ըլ­լա­լու զգա­ցում­նե­րը փո­խան­ցեց, նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Սր­բա­զան հայ­րը տօ­նա­կան ըն­թա­ցիկ ա­ռիթ­նե­րէ ան­կախ, ­Սե­րե­սի հա­մայն­քով հե­տաքրք­րո­ւե­լու եւ հան­դի­պե­լու նպա­տա­կով է որ կ­՚այ­ցե­լէ։ Պրն. ­Յա­րու­թիւ­նեան անդ­րա­դար­ձաւ այս ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցին, ինչ­պէս բո­լոր շրջան­նե­րը, նաեւ ­Սե­րե­սի հա­յու­թեան հա­մայն­քա­յին կեան­քին կաշ­կան­դո­ւած ըլ­լա­լուն մա­սին, այ­դու­հան­դերձ, թէեւ ոչ յա­ճախ, բայց յար­մար ա­ռիթ­նե­րով դար­ձեալ սրա­հէն ներս կը հա­ւա­քուին եւ կը ջա­նան ի­րա­րու հետ ըլ­լալ եւ հան­դի­պիլ։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս տա­րի կը լրա­նայ ­Սե­րե­սի հայ հա­մայն­քի կազ­մու­թեան քսա­նա­մեա­կը, մաղ­թեց որ յա­ռա­ջի­կայ յար­մար ա­ռի­թին կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ քսա­նա­մեա­կին ա­ռի­թով պատ­րաս­տո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նեը եւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ կա­տա­րել։
Ա­ռաջ­նորդ Սրբրա­զա­նը հայ­րը իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց այդ հան­դի­պու­մին հա­մար, նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս տա­րի պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով կա­րե­լի չե­ղաւ ­Սե­րե­սի «Ս. ­Սար­գիս» մատ­րան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը կա­տա­րել ու ա­մէն տա­րո­ւան պէս հան­դի­սա­ւո­րոա­պէս տօ­նել ­Սե­րե­սի հա­յու­թեան հետ։ ­Սա­կայն, ա­մառ­նա­յին ա­զատ ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցէն օգ­տո­ւե­լով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յու­թեան հետ Ա­ռաջ­նոր­դի հո­վո­ւա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջա­գի­ծէն ներս ան­պայ­ման նաեւ անհ­րա­ժեշտ հա­մա­րեց հան­դի­պիլ ­Սե­րե­սի հա­յու­թեան հետ։ Գ­նա­հա­տան­քով անդ­րա­դար­ձաւ որ ­Սե­րե­սի ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տին՝ պրն. ­Վազ­գէն ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ՝ խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն եւ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ տի­կին­նե­րուն հետ, ինչ­պէս նաեւ շա­բա­թօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չու­հիին հետ, հա­ւա­քա­կան աշ­խա­տան­քի սկզբուն­քով կա­րե­լիու­թեանց ըն­ձե­ռած չա­փով կը կազ­մա­կեր­պեն ­Սե­րե­սի հա­մայն­քի կեան­քը։ Անդ­րա­դառ­նա­լով ­Լի­բա­նա­նի հա­յու­թեան դի­մագրա­ւած ծանր պայ­ման­նե­րու յաղ­թա­հար­ման հա­մա­հայ­կա­կան ա­ջակ­ցու­թեան ջան­քե­րուն, գնա­հա­տան­քով անդ­րա­դար­ձաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բե­րե­լիք նիւ­թա­կան նպաս­տին ­Սե­րես հա­մայն­քի մաս­նակ­ցու­թեան` հա­կա­ռակ իր հա­մեստ պայ­ման­նե­րուն։
­Նաեւ, իր սրտի խօս­քը փո­խան­ցեց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հե­ռա­նիստ ան­դամ՝ տի­կին ­Վե­րա Պ­լէ­ճեան, որ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ազ­գա­յին մար­մին­նե­րուն մէջ տա­րի­նե­րու իր վաս­տա­կա­շատ գոր­ծու­նէու­թեան բե­րու­մով, վեր­ջին քսան տա­րի­նե­րուն շա­րու­նակ մօ­տէն հե­տաքրք­րո­ւած ու զբա­ղած է ­Սե­րե­սի հա­մայն­քի աշ­խա­տանք­նե­րով։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր վե­րո­յի­շեալ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը հա­մընկ­նե­ցան Օ­գոս­տոս ամ­սուն ըն­ձե­ռած կա­րե­լիու­թիւն­նե­րուն՝ հո­վո­ւա­կան այ­ցե­լե­լու­թեամբ հան­դի­պե­լու եւ այ­ցե­լե­լու ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մայն­քի ծխա­կան­նե­րուն։
ԹՂԹԱԿԻՑ