Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Գ­րի­գոր ­Գուր­պա­նեա­նի եւ ան­դամ պրն. Ար­թիոմ ­Մա­նու­կեա­նի, այ­ցե­լեց տեղ­ւոյն Ան­թի­մոս ­Մետ­րա­պո­լի­տին, ե­պիս­կո­պո­սա­րա­նի գրա­սե­նեա­կին մէջ։
­Մետ­րա­պո­լի­տը, ինչ­պէս մօ­տիկ ան­ցեա­լին, ջեր­մօ­րէն ըն­դու­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը։
­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան յայտ­նեց, թէ քա­ղաք ժա­մա­նած է նա­խա­գա­հե­լու հա­մար Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նա­կա­տա­րու­թեան։ Ուս­տի՝ յար­գե­լով ե­կե­ղե­ցա­կան կարգն ու կա­նո­նը, ան յար­մար նկա­տած էր այ­ցե­լել ­Մետ­րա­պո­լի­տին եւ ան­ձամբ հրա­ւի­րել ­Կի­րա­կի օ­րո­ւան ­Պա­տա­րա­գին։
Ան­թի­մոս ­Մետ­րա­պո­լիտ գնա­հա­տեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը եւ կրօ­նա­կան նիւ­թե­րու շուրջ զրոյ­ցի ա­ւար­տին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց՝ Սր­բա­զան ­Հօր ու ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի հրա­ւէր­նե­րուն հա­մար։ Ան փո­խան­ցեց, թէ մեծ ու­րա­խու­թեամբ ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ­Պա­տա­րա­գին։
Ա­ւար­տին, ­Մետ­րա­պո­լի­տը յու­շա­նո­ւէր մը յանձ­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր, իսկ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ա­նոր յանձ­նեց յու­նա­րէ­նի թարգ­մա­նո­ւած հայ­կա­կան ­Պա­տա­րա­գի գրքոյ­կը։

ԹՂԹԱԿԻՑ