­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան 2016 թո­ւա­կա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հա­շուետ­ւու­թեան քննար­կում­նե­րու ա­ւար­տին՝ հար­ցում-պա­տաս­խա­նի բաժ­նին յայ­տա­րա­րած է, որ Ար­ցա­խի խնդրին շուրջ ոչ մէկ փաս­տա­թուղթ կրնայ ստո­րագ­րո­ւիլ՝ ա­ռանց Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մաս­նակ­ցու­թեան:
«Ողջ պա­տաս­խա­նատ­ւու­թեամբ եմ ա­սում՝ բո­լոր աշ­խա­տան­քա­յին փաս­տաթղ­թե­րում, ո­րոնք պահ­ւում են ­Վիեն­նա­յում Ե.Ա.Հ.Կ. գլխա­ւոր գրա­սե­նեա­կում, ինչ որ ա­ռա­ջար­կո­ւել է ե­ռա­նա­խա­գահ­նե­րի կող­մից եւ ինչ որ բա­նակ­ցո­ւել ու տեղ է գտել այդ փաս­տաթղ­թե­րում, բո­լո­րի մէջ ա­սո­ւած է, որ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը պէտք է մաս­նակ­ցեն խա­ղա­ղու­թեան բուն պայ­մա­նագ­րի մշակ­մա­նը եւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րին՝ ­Հա­յաս­տա­նի, Ադր­բե­ջա­նի եւ ե­ռա­նա­խա­գա­հող երկր­նե­րի միջ­նոր­դու­թեամբ։
­«Սա յստակ է, ա­ռանց դրա ո­րե­ւէ պայ­մա­նա­գիր չի կնքո­ւի, անհ­նար է ա­ռանց ­Ղա­րա­բա­ղի ո­րե­ւէ հա­մա­ձայ­նու­թեան գալ»,- ա­ւել­ցու­ցած է ան:
­Նալ­բան­դեան նաեւ յայտ­նած է, թէ հա­ւա­նա­կան է, որ ­Յու­լի­սին ինք հան­դի­պում ու­նե­նայ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին հետ:
Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ­նա­խա­գահ ­Վահ­րամ ­Բա­լա­յեան, մեկ­նա­բա­նե­լով ­Նալ­բան­դեա­նի այս յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը՝ ը­սած է, թէ ինք հա­մո­զո­ւած է, որ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը պի­տի դառ­նայ Ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի մաս:
«­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­ներն ա­ռա­ջին ան­գամ չէ, որ այդ մա­սին ա­սում են, միշտ էլ ա­սո­ւել է, որ ա­ռանց ­Ղա­րա­բա­ղի հա­մա­ձայ­նու­թեան ո­րե­ւէ փաս­տաթղ­թի տակ չի կա­րող ստո­րագ­րո­ւել։ ­Նալ­բան­դեա­նի այս յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը նոր բան չէ։ Իսկ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցում Լ.Ղ. մաս­նակ­ցու­թեան մա­սին ա­սեմ, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան հա­մար էլ այ­սօր տե­սա­նե­լի է, որ ա­ռանց ­Ղա­րա­բա­ղի մաս­նակ­ցու­թեան անհ­նար է հար­ցին լու­ծում տալ, ո­րով­հե­տեւ հա­կա­մար­տու­թեան կող­մե­րից մէ­կը ­Ղա­րա­բաղն է»-, ը­սած է ան: Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ-­նա­խա­գա­հը շեշ­տած է, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւ­նը վաղ թէ ուշ պի­տի ըն­դու­նի, որ ­Ղա­րա­բա­ղը հա­կա­մար­տող կողմ է: ­Բա­լա­յեան ա­ւել­ցու­ցած է, որ իր տե­սա­կէ­տը հիմ­նո­ւած է ­Մինս­քի խմ­բակի վեր­ջին ու նա­խա­վեր­ջին յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն վրայ, ո­րոնք հաս­ցէա­կան են:
«­Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւ­նը հաս­կա­ցել է, որ այդ­տեղ մարդ է ապ­րում եւ ա­ռա­ջին հեր­թին մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րը պէտք է պաշտ­պա­նո­ւեն։ ­Խօս­քը մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րի մա­սին է, մարդն ու­զում է իր հայ­րե­նի­քում ան­կախ ապ­րել, սա է, աշ­խար­հը, կար­ծում եմ, այս ճա­նա­պար­հով է գնում»,- ընդգ­ծած է ան: