Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Թե­սա­ղո­նի­կէի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ Թե­սա­ղո­նի­կէի Մարզ­պե­տա­րա­նին ու ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­կան Խոր­հուր­դին, Ա­ւագ Չո­րեք­շաբ­թի օր՝ 24 Ապ­րիլ 2019ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ապ­րի­լեան մեր Ս. Նա­հա­տակ­նե­րու ե­կե­ղե­ցա­կան պաշ­տօ­նա­կան Բա­րե­խօ­սա­կան կար­գի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, գլխա­ւո­րու­թեամբ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. Փա­շա­յեա­նի, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սար­կա­ւագ­նե­րուն, կի­սա­սար­կա­ւագ­նե­րուն, ու­րա­րա­կիր­նե­րուն եւ դպիր­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նի մէջ գոր­ծող ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու, միու­թեանց ան­դամ­նե­րու եւ հա­ւա­տա­ցեալ հոծ բազ­մու­թեան։ Ն­շենք, որ ներ­կայ էին նաեւ մեծ թի­ւով պե­տա­կան, զի­նո­ւո­րա­կան եւ քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, ինչ­պէս նաեւ հո­գե­ւոր հայ­րեր։ Ն­շենք, որ ե­կե­ղեց­ւոյ կեդ­րո­նը զե­տե­ղո­ւած էր Ապ­րի­լեան Ս. Նա­հա­տակ­նե­րու նո­ւի­րո­ւած փայ­տեայ շար­ժող յու­շար­ձա­նը, Ապ­րի­լեան Նա­հա­տակ­նե­րու մա­սունք­նե­րով, ինչ­պէս նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­կան Խոր­հուր­դի եւ Տիկ­նաց Միու­թեան կող­մէ զար­դա­րո­ւած ծա­ղիկ­նե­րով։
Ե­կե­ղե­ցա­կան պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ե­լոյ­թը։ Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ շրջա­նի ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Ա­նա­հիտ Գա­րաօղ­լա­նեան։ Ապ­րի­լեան Ս. Նա­հա­տակ­նե­րու ո­գե­կոչ­ման առ­թիւ իր խօս­քը փո­խան­ցեց Թե­սա­ղո­նի­կէի մար­զա­յին շրջա­նի փոխ-մարզ­պե­տու­հի տիկ. Փա­րաս­քէ­վի Փա­թու­լի­տու։ Ե­կե­ղեց­ւոյ դուր­սը գտնո­ւող զի­նո­ւո­րա­կան շե­փո­րա­խում­բը հնչե­ցուց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած «Ա­նոնք ին­կան…» եր­գը, ինչ­պէս նաեւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Յու­նաս­տա­նի Ազ­գա­յին Քայ­լերգ­նե­րը։ Հե­տաքրք­րա­կան է եւ ու­րա­խա­լի ե­րե­ւոյթ, որ սոյն զի­նո­ւո­րա­կան շե­փո­րա­խում­բին մէջ կար նաեւ հայ զի­նո­ւոր մը, յան­ձին՝ Ար­սէն Կղ­մէ­սեա­նի։
Ա­պա՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ձեռ­նարկ։ Ա­ռա­ջին հեր­թին, Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րէն խումբ մը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ տիկ. Վի­քա Նա­զա­րեա­նի, ներ­կա­յա­ցուց «Ա­նոնք ին­կան…»ն­ ու Մաղ­թերգ Հայ­րա­պե­տա­կա­նը։ Յա­ջոր­դեց ե­րաժշ­տա­կան բարձ­րո­րակ ե­լոյթ, ուր հան­դէս ե­կան «­Թե­սա­ղո­նի­կէի նոր ե­րաժշ­տա­նոց»ի ու­սա­նող­ներ, ո­րոնց դա­սա­ւան­դած եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան պատ­րաս­տու­թիւ­նը տե­սած է գա­ղու­թիս ծխա­կան­նե­րէն եւ հան­րա­ծա­նօթ սոփ­րա­նօ տիկ. Սի­րա­նոյշ Չա­լը­քեան, դաշ­նա­կի նո­ւա­գակ­ցու­թեամբ տիկ. Նու­նէ Տօ­նի­կեա­նի։ Ա­ռա­ջին հեր­թին, ա­նոնց կող­մէ յու­նա­րէն լե­զո­ւով ար­տա­սա­նո­ւե­ցաւ Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նի ո­տա­նա­ւոր­նե­րէն, որ թարգ­մանուած էր Յո­վիկ Գա­սա­պեա­նի կող­մէ, ա­պա յա­ջոր­դա­բար՝ «­Տէր Ո­ղոր­մեա»ն, G.B. Pergolesyի «Stabat Mater» Solo duetը եւ վեր­ջա­պէս՝ «Ա­մէն»ը։
«­Թող մեր Նա­հա­տակ­նե­րուն թա­փած ան­մեղ ա­րիւ­նը եր­բե՛ք մո­ռա­ցու­թեան չտրո­ւի մեր ազ­գա­յին ինք­նա­գի­տակց­ման մէջ»։
«­Յի­շա­տակն ար­դա­րոցն օրհ­նու­թեամբ ե­ղի­ցի»։