Բա­րե­կեն­դա­նի տօ­նին ա­ռի­թով, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան ծնող­նե­րուն, ­Շա­բաթ՝ 9 ­Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00-1։30, ե­կե­ղեց­ւոյ հան­դի­պա­կաց կող­մը գտնո­ւող «Χ.Α.Ν.Θ.» մար­զա­կան կեդ­րո­նի զար­դա­րո­ւած մէկ սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­շա­կեր­տա­կան դի­մա­կա­հան­դէս, որ կա­րե­լի է ը­սել, թէ մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ պսա­կո­ւե­ցաւ՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով կազ­մա­կեր­պո­ւա­ծու­թիւնն ու ներ­կա­յու­թիւ­նը դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան ու ծնող­նե­րուն։
­Յայտ­նենք, որ ձեռ­նար­կին ներ­կայ էին Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­ներ, ծնող­ներ եւ ա­շա­կերտ­ներ, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի փոխ-ա­տե­նա­պետ՝ պրն. ­Մար­տիկ ­Մար­տի­կեան։
Ար­դա­րեւ, սրա­հէն ներս տի­րեց մեծ ու­րա­խու­թիւն, երբ ա­շա­կերտ­նե­րը ի­րենց ծնող­նե­րուն հետ դի­մա­կա­ւո­րո­ւած, միաս­նա­կան ո­գիով, պա­րե­րով, եր­գե­րով ու զա­նա­զան տե­սա­կի խա­ղե­րով՝ ճո­խա­ցու­ցին օ­րո­ւան գե­ղա­րուես­տա­կան ձեռ­նար­կը։ Բ­նա­կա­նա­բար, տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւն, որ պատ­րաս­տո­ւած էր դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մին, ա­շա­կեր­տու­թեան ծնող­նե­րուն եւ բո­լոր կա­մա­ւոր­նե­րուն կող­մէ։
­Յատ­կա­պէս ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար ա­մէ­նէն ու­րախ պա­հը այն էր, որ յա­տուկ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ վար­ձո­ւած էին՝ որ­պէս ծաղ­րա­ծու­ներ եւ խա­մա­ճիկ­ներ, ա­շա­կերտ­նե­րուն ե­րես­նե­րը նկա­րե­լու եւ գծե­լու հա­մար, ինչ­պէս նաեւ դաս­տիա­րակ­չա­կան խա­ղե­րով զո­ւար­ճաց­նե­լու զա­նոնք։
Ա­ւար­տին, առ­նո­ւե­ցաւ յի­շա­տա­կի պատ­մա­կան խմբան­կար մը եւ ներ­կա­նե­րը գո­հու­նակ սրտով մեկ­նե­ցան ի­րենց տու­նե­րը։