­­Թուր­քիան կը շա­րու­նա­կէ հա­կա­սու­թիւն­նե­րու ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը, Ա­րե­ւե­լեան ­­Մի­ջերկ­րա­կա­նի մէջ ծայր ա­ռած տագ­նա­պի սրու­մի ֆո­նին մէջ։ ­­Նոյն պա­հուն, երբ երկ­րի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Մեւ­լութ ­­Չա­ւու­շօղ­լու բո­լոր կող­մե­րուն լուր կը ղրկէ, որ պաշ­տօ­նա­կան Ա­թէն­քը ե­թէ պատ­րաստ է երկ­խօ­սու­թեան եր­թա­լու, Ան­գա­րան ալ պատ­րաստ է այդ ը­նե­լու, այս ան­գամ ­­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղան կը շա­րու­նա­կէ սպառ­նա­լիք­նե­րու իր ծա­նօթ ո­ճը, նոյ­նիսկ ար­հա­մա­րա­կան խօս­քեր ար­տա­սա­նե­լով ­­Յու­նաս­տա­նի դէմ։ ­­Թուրք նա­խա­գա­հը, իր ու­նե­ցած ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րուն մէջ, ի մի­ջի այ­լոց խօսք ը­րաւ «ստուեր­նե­րու խա­ղի» մա­սին եւ շեշ­տեց թէ առ­նո­ւազն զա­ւեշ­տա­կան է այլ եր­կիր­նե­րու հա­մար՝ ­­Յու­նաս­տա­նը գոր­ծա­ծել որ­պէս խայծ, որ բա­ցա­յայ­տօ­րէն ան­կա­րող եր­կիր մըն է ­­Թուր­քիոյ նման տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին ու հա­մաշ­խար­հա­յին կա­րե­ւոր ու­ժի մը դէմ։
­­Նոյն յան­կեր­գը շա­րու­նա­կեց նաեւ նա­խա­րար ­Չա­ւու­շօղ­լու, որ հա­կա­ռակ երկ­խօ­սու­թեան հա­մար կա­տա­րած իր նշու­մին, ան­բաս­տա­նեց ­­Յու­նաս­տա­նը, մաս­նա­ւո­րա­պէս նշում ը­նե­լով ­­Քաս­թե­լո­րի­զօ կղզիին եւ հոն տե­ղա­կա­յո­ւած յու­նա­կան պա­հա­կա­գուն­դե­րուն համար։ «­­Մե­զի ը­սին, որ զօր­քե­րու փո­փո­խու­թիւն է ե­ղա­ծը ­­Քաս­թե­լո­րի­զո­յի մէջ։ ­­Յու­նաս­տան ի­րա­ւունք ու­նի ու­ժեր պա­հել ներ­քին ա­պա­հո­վու­թեան հա­մար։ ­­Սա­կայն, այդ ալ իր չա­փը ու­նի։ Ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, վեր­ջին շրջա­նին, ­­Յու­նաս­տան ա­ռած ըլ­լա­լով Եւ­րո­պա­կան ­­Միու­թեան հա­ւա­նու­թիւ­նը, գրգռիչ քայ­լեր կ­՚ը­նէ Է­գէա­կա­նի եւ ­­Մի­ջերկ­րա­նա­նի տա­րած­քին եւ կը խախ­տէ մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քը։ Ն­ման քայ­լեր վնաս պի­տի բե­րեն ­­Յու­նաս­տա­նին։
Եր­կի­րը կա­րող չէ իր իսկ հար­ցե­րը լու­ծել, սա­կայն գրգռիչ քայ­լե­րու կը դի­մէ։ ­­Շատ վտան­գա­ւոր ըն­թացք մըն է, որ­մէ ­­Յու­նաս­տան մեծ վնա­սով դուրս պի­տի ել­լէ», ը­սած է ­­Չա­ւու­շօղ­լու։

Էր­տո­ղան իր զօ­րա­վար­նե­րէն պա­հան­ջած է խոր­տա­կել
յու­նա­կան ռազ­մա­նաւ մը կամ վար առ­նել օ­դա­նաւ մը

«­­Յու­նա­կան նաւ մը ընկղ­մե­ցէ՛ք, կամ օ­դա­նաւ մը վար ա­ռէ՛ք», ը­սած կ­­՚ըլ­լայ ­­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղան։ Այս լու­րը կը հա­ղոր­դէ գեր­մա­նա­կան «Welt» թեր­թը։ ­­Թեր­թին մէջ լոյս տե­սած յօ­դո­ւա­ծին հա­մա­ձայն, որ յղում կ­­՚ը­նէ թրքա­կան զի­նո­ւո­րա­կան աղ­բիւր­նե­րէ, քա­նի մը օր ա­ռաջ ­­Թուր­քիոյ նա­խա­գա­հը պա­հան­ջած է իր զօ­րա­վար­նե­րէն յու­նա­կան ռազ­մա­նա­ւի մը ընկղ­մու­մը մարդ­կա­յին նո­ւա­զա­գոյն կո­րուստ­նե­րով։ «Welt» կը նշէ, թէ թուրք զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րը հա­կազ­դած ե­ղած կ­­՚ըլ­լան այս պա­հան­ջին, որ­մէ ետք նա­խա­գահ Էր­տո­ղան ա­ռա­ջար­կած է վար առ­նել յու­նա­կան ռազ­մա­կան օ­դա­նաւ մը այն­պի­սի կեր­պով, որ յոյն օ­դա­չուն կա­րո­ղա­նայ ա­զա­տիլ։
­­Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն, թրքա­կան ջղագրգ­ռու­թիւ­նը հա­սած է իր գա­գաթ­նա­կէ­տին։ ­­Թուր­քիա ա­մէն կեր­պով կը փոր­ձէ չե­զո­քաց­նել յու­նա­կան զի­նեալ ու­ժե­րու բարձր տրա­մադ­րու­թիւ­նը եւ կո­րո­վը։ Թր­քա­կան կող­մը չէ կ­րցած ըն­դու­նիլ, թէ յու­նա­կան «­­Լիմ­նոս» ռազ­մա­նա­ւը մեծ վնաս­ներ հաս­ցուց թրքա­կան նա­ւա­տոր­մի­ղի պար­ծան­քը հան­դի­սա­ցող «­­Քե­մալ ­­Ռէյս» ռազ­մա­նա­ւին։ Ան­կէ ետք, թրքա­կան հա­կաօ­դա­յին ու­ժը չկա­րո­ղա­ցաւ նշմա­րել յու­նա­կան 8 ռազ­մա­կան օ­դա­նա­ւեր, ո­րոնք ­­Կիպ­րոս հա­սան ռազ­մա­փոր­ձի մաս­նակ­ցե­լու հա­մար, իսկ վեր­ջին օ­րե­րուն ­­Յու­նաս­տան իր զի­նո­ւո­րա­կան ներ­կա­յու­թիւ­նը ու­ժե­ղա­ցուց ­­Քաս­թե­լո­րի­զօ սահ­մա­նա­մերձ կղզիին վրայ։

«­­Յոյն-թրքա­կան տագ­նա­պը ՆԱԹՕ-ի պատ­մու­թեան մէջ
ա­մե­նա­մեծ տագ­նապ­նե­րէն մէկն է», կը գրէ «Le Monde» թեր­թը

Ֆ­րան­սա­կան թեր­թը կը նշէ, որ ­­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի կե­ցո­ւած­քը լրջօ­րէն կը մտա­հո­գէ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րը։ «Թր­քա­կան գրգռու­թիւն­նե­րը դժո­ւար կա­ցու­թեան մատ­նած են ար­դէն տկար ՆԱԹՕ-ն», կը գրէ թեր­թը։ ­­Յօ­դո­ւա­ծը կը նշէ, թէ դի­ւա­նա­գի­տա­կան կարգ մը աղ­բիւր­ներ, ո­րոնք խօ­սած են թեր­թին, կը յայտ­նեն, թէ «ՆԱԹՕ-ի կեդ­րո­նը կը շա­րու­նա­կէ պաշ­տօ­նա­պէս տե­ղե­կաց­նել իր ան­դամ եր­կիր­նե­րը, թէ տա­կա­ւին կա­րե­լի է վե­րաց­նել ­­Յու­նաս­տա­նի եւ ­­Թուր­քիոյ մի­ջեւ ծայր ա­ռած մեծ տագ­նա­պը»։
Այս շրջա­գի­ծէն ներս, թեր­թը լրջօ­րէն կը քննա­դա­տէ ՆԱԹՕ-ի մար­տա­վա­րու­թիւ­նը եւ կազ­մա­կեր­պու­թեան կող­մէ ցոյց տրո­ւած մեղմ կե­ցո­ւած­քը ­­Թուր­քիոյ հան­դէպ, որ ըստ ֆրան­սա­կան թեր­թին, փաս­տօ­րէն կը խա­ղայ ­­Ռու­սիոյ խա­ղը, քա­նի որ վեր­ջի­նը կ­­՚ու­զէ տես­նել ա­րեւմ­տեան զի­նակ­ցու­թեան ա­պա­կա­յու­նա­ցու­մը։
­­Կը նշո­ւի նաեւ, որ մօտ ան­ցեա­լին, Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ Է­մա­նո­ւէլ ­­Մաք­րոն ա­նո­ւա­նած է ՆԱԹՕ-ն­ որ­պէս «մե­ռեալ ու­ղեղ», մաս­նա­ւո­րա­պէս Ֆ­րան­սա­յի եւ ­­Թուր­քիոյ նա­ւա­տոր­մի­ղի մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցած պա­տա­հար­նե­րուն լոյ­սին տակ, ­­Մի­ջերկ­րա­կա­նի մէջ։