Ան­դա­մա­կան ժո­ղով՝ Գո­քի­նիոյ մէջ

0
1004

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Ապ­րիլ 30ին գու­մա­րեց հեր­թա­կան ան­դա­մա­կան ժո­ղով «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նէն ներս՝ «­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կը» օ­րա­կար­գով:
Ցու­ցադ­րե­ցինք «­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն 1918-2018. Ան­կա­խու­թեան ա­կունք­նե­րում» տե­սե­րի­զը, ո­րու ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նի պատ­մա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու տոքթ. Վա­հան Մել­քո­նեան եւ պատ­մա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու՝ Ա­րամ Նա­զա­րեան ներ­կա­յա­ցու­ցին Մա­յիս 28ի ան­կա­խու­թեան պատ­մա­կան փաս­տերն ու դէպ­քե­րը:
Հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քէն ներս ե­ղած բազ­մա­թիւ պա­տե­րազմ­նե­րէն յե­տոյ ստեղ­ծո­ւե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը: 1918 թո­ւա­կա­նի Մա­յիս 28ի Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մարտ­նե­րէն՝ Սար­տա­րա­պա­տէն, Բաշ-Ա­պա­րա­նէն, Ղա­րա­քի­լի­սէէն ետք ծնունդ ա­ռաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը:
1918 թո­ւա­կա­նի Յու­լի­սին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին դրօշ ըն­դու­նո­ւե­ցաւ ե­ռա­գոյ­նը՝ կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն:

Ա­րիւ­նից ծնո­ւած ե­րիզ մի կար­միր,
Երկն­քից պո­կո­ւած ծո­վէն մի կա­պոյտ,
Հա­սուն ար­տե­րի շողն ա­րե­ւա­գոյն
Դ­րօշ՝ Ե­ռա­գոյն…

Ծա­ծա­նո­ւիր հպարտ՝ դա­րեր շա­րու­նակ,
Ա­զատ ու Ան­կախ մեր հայ­րե­նի­քում…

Մեր Ա­զատ, Ան­կախ հայ­րե­նի­քը, մեր ե­ռա­գոյ­նը իւ­րա­քան­չիւր հա­յու ապրե­լու նա­խա­պայ­մանն է, մեր հպար­տու­թիւնն է…

Վար­չու­թի­ւն