­Ազգային Առաջնորդարանի դիւանը կը հաղորդէ Հինգ­շաբ­թի՝ 3 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պետ ­Յով­սէփ Թ. Ծ. Վրդ. ­Պէ­զա­զեա­նին:
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կ­’ըն­կե­րա­ցէին ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մին Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ՝ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պետ՝ Հ­րայր Աւ. Քհնյ. ­Նի­կո­լեան, ­Գո­քի­նիոյ եւ ­Ֆիք­սի ­հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ՝ Վահ­րիճ Վրդ. ­Ղա­րա­խա­նեան եւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան:
­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ս. «Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մուտ­քին՝ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը օրհ­նեց ա­ւան­դա­կան հացն ու ա­ղը, ա­պա շուր­ջար, խաչ ու գա­ւա­զան առ­նե­լով, «Հ­րա­շա­փառ»ի եր­գե­ցո­ղու­թեամբ մուտք գոր­ծեց ե­կե­ղե­ցի, ուր կարճ ա­ղօթ­քէ մը ետք հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցաւ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ:
­­Յով­սէփ Ծ. ­Վար­դա­պետ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր իր անդ­րա­նիկ այ­ցե­լու­թեան հա­մար եւ հա­կիրճ տե­ղե­կու­թիւն­ներ տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի կազ­մա­ւոր­ման եւ գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ, յատ­կա­պէս ­Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով ­Յու­նաս­տան հա­սած գաղ­թա­կան­նե­րուն օգ­նու­թեան եւ պատս­պար­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն մա­սին, ինչ­պէս նաեւ «­Քա­րի­թաս» մար­դա­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին: Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը իր կար­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար, քրիս­տո­նէա­կան սի­րոյ եւ եղ­բայ­րա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան շրջագ­ծի մէջ դնե­լով սոյն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը, մաղ­թե­լով հայ ­կա­թո­ղի­կէ ­ժո­ղովր­դա­պե­տին եւ հա­մայն­քին Աս­տո­ւա­ծա­հա­ճոյ բե­ղուն ծա­ռա­յու­թիւն­ներ: ­Հան­դի­պու­մի ա­ւար­տին ­­Յով­սէփ Ծ. ­Վար­դա­պետ յու­շա­նո­ւէ­րով մը պա­տո­ւեց ­Գե­ղամ Սր­բա­զան ­Հօր այ­ցե­լու­թիւ­նը: