­Շա­բաթ՝ 13 ­Նո­յեմ­բեր 2021-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի, այ­ցե­լե­ցին ­Քա­լա­մա­թա։ Օ­րո­ւան յայ­տա­գի­րը նա­խա­պէս կազ­մա­կեր­պո­ւած էր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րով ու Ս. պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեամբ։
­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կին յա­ռա­ջա­ցու­ցած դժո­ւա­րին կա­ցու­թեան պատ­ճա­ռով, ո­րոշ ժա­մա­նակ մը պար­տադ­րա­բար դադ­րած էին տեղ­ւոյն հայ­կա­կան գա­ղու­թին այ­ցե­լու­թիւն­ներն ու պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ ­Միւս կող­մէ սա­կայն Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչն ու շրջա­նի հո­գե­ւոր պա­տաս­խա­նա­տուն, հե­ռա­ձայ­նա­յին կա­պով ընդ միշտ հե­տաքրք­րո­ւե­ցան նախ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու ա­ռող­ջա­պա­հա­կան վի­ճա­կով ինչ­պէս նաեւ շրջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րով։ ­Քա­լա­մա­թա­յի մէջ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր դի­մա­ւո­րե­ցին ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Սո­ֆիա ­Յա­րու­թիւ­նեան եւ ան­դամ տիկ. Ար­փի­նէ ­Յա­կո­բեան։
­Ժա­մը 11։30-ին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայրն ու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը այ­ցե­լե­ցին ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պետ պրն. Ա­թա­նա­սիոս ­Վա­սի­լո­բու­լո­սին։ Սրբա­զան ­Հայ­րը նախ ան­ձամբ շնոր­հա­ւո­րեց պրն. քա­ղա­քա­պե­տի ընտ­րու­թիւ­նը ա­պա ներ­կա­յա­ցուց ­Քա­լա­մա­թա­յի հայ­կա­կան գա­ղու­թի հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ ­Շեշ­տե­լով հայ­կա­կան գա­ղու­թի կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը ­Քա­լա­մա­թա­յի հա­մայ­նա­կան կեան­քէն ներս, Սր­բա­զան հայ­րը դի­մեց պրն. քա­ղա­քա­պե­տին որ­պէս­զի յար­մար սրահ մը տրա­մադ­րէ տեղ­ւոյն հա­յու­թեան։ ­Սոյն սրա­հը պի­տի օգ­տա­գոր­ծո­ւի որ­պէս հա­ւա­քա­վայր, գրա­սե­նեակ եւ ա­պա­գա­յին միօ­րեայ հայ­կա­կան վար­ժա­րան։ Պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան իր կար­գին ամ­փոփ զե­կոյց մը տո­ւաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մու­թեան ու գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին։ Ա­պա յու­նա­հայ գա­ղու­թին ա­նու­նով, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց պրն. քա­ղա­քա­պե­տին, Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կա­տա­րած նիւ­թա­բա­րո­յա­կան գնա­հա­տե­լի ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար։
Պրն. ­Վա­սի­լո­բու­լոս իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց սոյն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան նկատ­մամբ։ Ան գնա­հա­տան­քով ար­տա­յայ­տո­ւե­ցաւ ­Քա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թեան մա­սին եւ յայտ­նեց, թէ հայ զառ­միկ­ներ ու­նի ար­դէն։ ­Խօս­քի ա­ւար­տին վստա­հե­ցուց, որ ըն­դա­ռա­ջե­լով մեր փա­փա­քին, մօ­տիկ ա­պա­գա­յին հայ­կա­կան գա­ղու­թին պի­տի տրա­մադ­րէ յար­մար սրահ մը։ Այ­ցե­լու­թեան ա­ւար­տին, պա­տո­ւի­րա­կու­թի­նը պրն. քա­ղա­քա­պե­տին յանձ­նեց հայ­կա­կան ըն­տիր ըմ­պե­լի։ Պրն. քա­ղա­քա­պե­տը յանձ­նեց ­Քա­լա­մա­թա­յի պատ­մու­թեան գիր­գը եւ 1821-ի ­Յու­նաս­տա­նի ապս­տամ­բու­թեան ու յաղ­թա­նա­կի մե­տա­լէն օ­րի­նակ մը։ Ա­պա Սր­բա­զան հայրն ու ներ­կա­նե­րը խառն հան­դի­պում մը ու­նե­ցան ­Քա­լա­մա­թա­յի թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հիին ու ան­դա­մին հետ։ ­Միաս­նա­բար քննար­կե­ցին շրջա­նի հա­յու­թեան հաա­ւա­քա­կան կեան­քի աշ­խու­ժաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։
­Կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1։00-ին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայրն ու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը այ­ցե­լե­ցին ­Գա­լա­մա­թա­յի Տ. Խ­րի­սոս­թո­մոս ­Մետ­րա­պո­լի­տին։ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ­Մետ­րա­պո­լի­տի ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար ա­պա յու­նա­հայ գա­ղու­թի ա­նու­նով շնոր­հա­ւո­րեց ­Մետ­րա­պո­լի­տի ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ Ան ան­գամ մը եւս մե­ծա­պէս գնա­հա­տեց, ­Քա­լա­մա­թա­յի մեր գա­ղու­թին հան­դէպ ­Մետ­րա­պո­լի­տի ցու­ցա­բե­րած հե­տաքրք­րու­թիւնն ու օգ­տա­կա­րու­թիւ­նը։ Ինչ­պէս նաեւ յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց, Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին ­Մետ­րա­պո­լի­տի կա­տա­րած նիւ­թա­բա­րո­յա­կան գնա­հա­տե­լի ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար։
Տ. Խ­րի­սոս­թո­մոս ­Մետ­րա­պո­լի­տը իր կար­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր ու պա­տո­ւի­րա­կու­թեան այ­ցե­լու­թեան եւ բա­րե­մաղ­թու­թեանց հա­մար։ Ան ան­գամ մը եւս շեշ­տեց, թէ ­Քա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թիւ­նը կը նկա­տէ իր հա­րա­զատ­նե­րը եւ միշտ պատ­րաստ է ո­րե­ւէ կա­րի­քի օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լու։ Ա­պա Սր­բա­զան հայրն ու ­Մետ­րա­պո­լի­տը զրու­ցե­ցին ե­կե­ղե­ցա­կան ու այլ նիւ­թե­րու շուրջ։ Այ­ցե­լու­թեան ա­ւար­տին, Սր­բա­զան ­Հայ­րը ­Մետ­րա­պո­լի­տին յանձ­նեց հայ­կա­կան ըն­տիր ըմ­պե­լի մը։ Իսկ ­Մետ­րա­պո­լի­տը յանձ­նեց իր հե­ղի­նա­կու­թեամբ նոր հրա­տա­րա­կո­ւած գիր­քը։ ­Նոյն օ­րը կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5։00-ին, տեղ­ւոյն «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղե­ցիէն ներս կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. պա­տա­րագ, Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի մա­տուց­մամբ։
­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան հան­դէս ե­կաւ օ­րո­ւան քա­րո­զով։ Ս. Ա­ւե­տա­րա­նի հա­տո­ւա­ծէն մեկ­նե­լով, նշա­նա­բա­նը ը­րած էր «Ով է մե­ծը» հար­ցու­մը։ Ա­պա Սր­բա­զան ­Հայ­րը բա­ցատ­րեց մեծ բա­ռի կա­պակ­ցու­թեամբ քրիս­տո­նէա­կան վար­դա­պե­տու­թեան յստակ բա-ցատ­րու­թիւ­նը եւ մար­դոց սխալ ըմբռ­նու­մը կամ մեկ­նա­բա­նու­թիւ­նը։ Ան շեշ­տեց, թէ մար­դու մե­ծու­թիւ­նը իր պաշ­տօ­նին, հան­գա­ման­քին կամ դիր­քին մէ­ջը չէ։ ­Մե­ծու­թիւ­նը միւ­սին իշ­խե­լու կամ հրա­մա­յե­լու պա­րա­գայ չէ։ ­Մե­ծու­թիւ­նը ծա­ռա­յու­թեան գա­ղա­փա­րին մէջն է։ Եւ այս մէ­կը կա­րե­լի է տես­նել Ք­րիս­տո­սի օ­րի­նա­կով։ Ան երկ­նա­յին զօ­րու-թեամբ օժ­տո­ւած ա­ռա­քո­ւե­ցաւ աշ­խարհ, մար­դուն օգ­տա­կար դառ­նա­լու հա­մար։ Ք­րիս­տոս ծա­ռա­յեց մար­դոց եւ այդ­պի­սով մեծ­ցաւ մար­դոց աչ­քե­րուն մէջ։
Ս. պա­տա­րա­գէն ետք, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայրն ու Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան Ա­տե­նա­պե­տը հան­դի­պում մը ու­նե­ցան ներ­կայ հա­յոր-դի­նե­րուն հետ։ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ան­գամ մը եւս շեշ­տեց ­Գա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ այդ ծի­րէն ներս Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ու Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ցու­ցա­բե­րած հե­տաքրք­րու­թիւնն ու աշ­խա­տան­քը։ Ան թե­լադ­րեց ու քա­ջա­լե­րեց զի­րենք կա­պո­ւած մնա­լու ե­կե­ղե­ցիին ու ի­րենց հայ­կա­կան ինք­նու­թեան եւ միա­կամ եւ հա­մա­խոր­հուրդ յա-ռա­ջաց­նեն ի­րենց ազ­գօ­գուտ աշ­խա­տանք­նե­րը։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը շեշ­տեց, թէ Տ. Խ­րի­սոս­թո­մոս ­Մետ­րա­պո­լի­տին եւ ան­ցեա­լի ու ներ­կա­յի քա­ղա­քա­պետ­նե­րուն ցու­ցա­բե­րած յար­գան­քին ու ա­ջակ­ցու­թեան դի­մաց մենք միշտ հա­մա­ռա­տու պէտք է ըլ­լանք։ Ուս­տի ­Քա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թիւ­նը, խօս­քէն ան­դին, իր հա­ւա­քա­կան աշ­խա­տան­քով ու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով շնոր­հա­կալ պի­տի ըլ­լայ ա­նոնց եւ ար­ժե­ւո­րած պի­տի ըլ­լայ ա­նոնց բա­րի տրա­մադ­րու­թիւ­նը։
ԹՂԹԱԿԻՑ