Եր­կու­շաբ­թի, 20 ­Յու­նիս 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին, ­Նի­քէա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ տեղ­ւոյն սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ դա­սա­խօ­սա­կան ձեռ­նարկ, ­Փոքր Ա­սիոյ ա­հա­ւոր ա­ղէ­տէն ետք ­Նի­քէա շրջա­նը հաս­տա­տո­ւած յոյն եւ հայ գաղ­թա­կան­նե­րուն նո­ւի­րո­ւած։ Ըն­դա­ռա­ջե­լով հրա­ւէ­րին, սոյն ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան ու ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Սեր­գօ Ա­րա­պեան։
Օ­րո­ւան խօ­սող­նե­րէն էր տիկ. ­Գո­ւին ­Մի­նա­սեա­նը, որ ներ­կա­յա­ցուց ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տէն ետք ­Նի­քէա շրջա­նը հաս­տա­տո­ւած հա­յու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ մեծ ջան­քե­րով կա­ռու­ցո­ւած Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցին, «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րանն ու գոր­ծօն միու­թիւն­նե­րը։
­Դա­սա­խօ­սու­թիւ­նը կ’ընդգր­կէր նաեւ այ­ցե­լու­թիւն Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցի եւ այլ վայ­րեր։ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ձեռ­նար­կին մաս­նակ­ցող­նե­րուն (մօտ 70 հո­գի) դի­մա­ւո­րեց Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան։
­Տիկ. ­Գո­ւին ­Մի­նա­սեան նախ ներ­կա­յա­ցուց ե­կե­ղեց­ւոյ կա­ռուց­ման պատ­մա­կա­նը ա­պա Տ. ­Պա­րէտ քա­հա­նայ հայ­րը բա­ցատ­րու­թիւն տո­ւաւ ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­քին մա­սե­րուն ու ա­րա­րո­ղու­թեանց մա­սին։ Ետ­քը ներ­կա­նե­րուն կող­մէ կա­տա­րո­ւե­ցան ո­րոշ հար­ցում­ներ։ Ա­ւար­տին ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին մէջ, տիկ. ­Մի­նա­սեան բա­ցատ­րու­թիւն տո­ւաւ նաեւ զե­տե­ղո­ւած խաչ­քա­րին ու ­Կո­մի­տա­սի ար­ձա­նին մա­սին։ ­Կազ­մա­կեր­պիչ մար­մի­նը քա­հա­նայ հօր շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լէ ետք մեկ­նե­ցան։ Ս­րահ վե­րա­դար­ձէն ետք, դա­սա­խօ­սու­թեան ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր։

ԹՂԹԱԿԻՑ