Եր­կու­շաբ­թի՝ 6 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3։00­ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան Ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նի, փոխ Ա­տե­նա­պետ տոքթ. Ս­տե­փան ­Փա­փա­զեա­նի, ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Նա­զար Ա­ւա­գեա­նի, Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ եւ Ա­թէն­քի հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժ. Տ. Հ­րայր Աւ. Քհնյ. ­Նի­կո­լեա­նի եւ ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. նո­րան­շա­նակ դես­պան պրն. ­Տիգ­րան Մկրտ­չեա­նին։
Պրն. դես­պա­նը իր գրա­սե­նեա­կէն ներս ջեր­մօ­րէն ըն­դու­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայրն ու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը։
­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան յա­նուն յու­նա­հայ գա­ղու­թին, բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց պրն. դես­պա­նին եւ ա­պա յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց պե­տա­կան իր կա­րե­ւոր պաշ­տօ­նին մէջ, նա մա­նա­ւանդ քա­ղա­քա­կան այս տագ­նա­պա­լի ժա­մա­նա­կաշրջա­նին։ Ա­պա, ան ամ­փոփ զե­կոյց մը տո­ւաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կա­ռու­ցա­յին աշ­խա­տանք­նե­րուն ու ի­րա­վի­ճա­կին մա­սին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը յայտ­նեց նաեւ, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի ող­ջոյն­ներն ու բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը։ ­Հաս­տա­տե­լով՝ թէ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը, իր թե­մե­րով միշտ նե­ցուկ կը կանգ­նի հայ­րե­նի պե­տու­թեան, ի սէր մեր ժո­ղո­վուր­դին ու ի փառս հայ­րեն­քին։ Պրն. ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան իր կար­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր ու պա­տո­ւի­րա­կու­թեան այ­ցե­լու­թեան, ինչ­պէս նաեւ գոր­ծակ­ցու­թեան բարձր տրա­մադ­րու­թեան հա­մար։ Ան փա­փաք յայտ­նեց, փո­խա­դարձ կա­պե­րը ընդ­միշտ գոր­ծու­նէու­թեան մէջ պա­հել եւ փո­խան­ցեց կարգ մը ծրա­գիր­ներ, ո­րոնք ա­պա­գա­յին կրնան ի­րա­գոր­ծո­ւիլ դես­պա­նու­թեան ու Ազգ. Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։
Ա­պա, ներ­կա­նե­րը զրու­ցե­ցին ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի, ինչ­պէս նաեւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի զա­նա­զան հար­ցե­րու շուրջ։

­Դի­ւան Ազգ. Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի