Ան­ցեալ օ­րե­րուն, Ա­թէն­քի Ա­թո­ռա­նիստ Ս. Գր. ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր ե­կե­ղե­ցին այ­ցե­լե­ցին, ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան «­Բա­րե­կա­մու­թիւն» պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը։
­Պե­տա­կան պա­րա­խում­բը հրա­ւի­րո­ւած եր, Աղ­րի­նիօ քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տէն, մի­ջազ­գա­յին ժո­ղովր­դա­յին պա­րե­րու փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 23-27 Օ­գոս­տո­սին վե­րո­յի­շեալ քա­ղա­քին մէջ։
­Պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­ցին ­Տէր ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ինչ­պէս նաեւ ներ­կայ գտնո­ւող ­Հո­գա­բար­ձու­թեան եւ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դամ­նե­րը։
­Կարճ ա­րա­րո­ղու­թե­նէ մը ետք Տ. հայ­րը անդ­րա­դար­ձաւ Ս. Գր. ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր ­Տա­ճա­րի պատ­մու­թեան եւ ա­պա հիւ­րե­րուն ներ­կա­յա­ցուց յու­նա­հայ գա­ղու­թի, հո­գե­ւոր եւ մշա­կու­թա­յին կեան­քը ու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։
­Փա­կե­լով իր խօս­քը Տ. հայ­րը բա­րի յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն, ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թեան հա­մար։
­Յա­ջոր­դեց ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած հիւ­րա­սի­րու­թիւն ե­կե­ցեց­ւոյ սրա­հը եւ ա­պա պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով ի պա­տիւ ի­րենց տրո­ւած ըն­դու­նե­լու­թեան, մեկ­նե­ցան կարճ շրջա­գա­յու­թեան մը հա­մար, այ­ցե­լե­լով Ա­թէն­քի տե­սար­ժան եւ պատ­մա­կան վայ­րե­րը:
­Քա­նի մը ժամ ետք, պա­րա­խում­բը մեկ­նե­ցաւ դէ­պի Աղ­րի­նիօ քա­ղա­քը եւ իր յա­ջող մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ տեղ­ւոյն մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նին։

Ս. ԳՐ. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈԻԹԻՒՆ