­Կի­րա­կի՝ 18 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, խումբ մը պոլ­սա­հա­յեր (65 հո­գի), նա­խօ­րօք ծրագ­րու­մով՝ այ­ցե­լե­ցին Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ցի եւ մաս­նա­կից դար­ձան ­Պա­տա­րա­գին։ ­Պէտք է յա­տուկ կեր­պով նշել, թէ իւ­րա­քան­չիւր պոլ­սա­հայ, որ գոր­ծով կամ ար­ձա­կուր­դով կը ժա­մա­նէ Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լիս քա­ղա­քը, ան­պայ­ման կ­’այ­ցե­լէ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի ու մոմ մը կը վա­ռէ։
Այ­ցե­լու­նե­րուն մէջ կը գտնո­ւէին ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու ու­սու­ցիչ­ներ, ե­կե­ղե­ցի­նե­րու դպրաց դա­սե­րու ան­դամ­ներ, խմբա­վար ու սար­կա­ւագ, երգ­չա­խում­բե­րու ան­դամ­ներ, բժիշկ­ներ ե­ւայլն։ ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան։ ­Խո­րա­նին վրայ սպա­սար­կեց ­Գա­րե­գին Սրկ. ­Պար­սա­մեան, իսկ պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րե­ցին հիւր դպիր­նե­րը։ Ա­ւար­տին ­Պա­րէտ ­Քա­հա­նայ ­Հայ­րը խօսք առ­նե­լով նախ հիւ­րե­րուն փո­խան­ցեց յու­նա­հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի ող­ջոյն­ներն ու գնա­հա­տան­քը։ Ա­պա՝ ը­սաւ, թէ աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն հա­յե­րը ի­րա­րու միաց­նող ու­ժե­րը թի­ւով ե­րեք են։ Ա­ղօթ­քը, մայ­րե­նի լե­զուն եւ հայ­կա­կան ազ­գա­յին ո­գին։ Այդ իսկ պատ­ճա­ռով հա­յը ուր ալ եր­թայ՝ հա­յու աչ­քեր կ­՚ու­զէ տես­նել, հա­յու ձայն կ­՚ու­զէ լսել եւ հա­յու շուն­չով կը փա­փա­քի ջեր­մա­նալ։ ­Քա­հա­նայ ­Հայ­րը օ­րո­ւան պատ­գա­մը փո­խան­ցե­լէ ետք, գնա­հա­տեց հա­յոր­դի­նե­րու նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը եւ մաղ­թեց ա­նոնց բա­րի վե­րա­դարձ ու յա­ջո­ղու­թիւն։
Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը կազ­մա­կեր­պեց հիւ­րա­սի­րու­թիւն մը, ո­րու ըն­թաց­քին ո­մանք եր­գե­ցին ու աս­մուն­քե­ցին, ա­ռա­ւել եւս քաղց­րաց­նե­լով հայ­կա­կան մթնո­լոր­տը։

ԹՂԹԱԿԻՑ