­Յա­րութ ­Սա­սու­նեան — «­Քա­լի­ֆոր­նիա ­Քու­րիըր»

16 ­Մա­յիս 2017ին, ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի Ս­պի­տակ Տան  նա­խա­գահ Թ­րամ­փի հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ, Էր­տո­ղա­նի թիկ­նա­պահ­նե­րը ա­ռանց դրդա­պատ­ճա­ռի յար­ձա­կե­ցան եւ դա­ժա­նօ­րէն ծե­ծե­ցին քիւրտ եւ հայ ցու­ցա­րար­ներ, ո­րոնք հա­ւա­քո­ւած էին Ո­ւա­շինկ­թը­նի մօտ ­Թուր­քիոյ դես­պա­նի նստա­վայ­րին դի­մաց: ­Ցու­ցա­րար­նե­րէն ինն լուրջ վէր­քեր ստա­ցան…  Ինչ­պէս կը յայտ­նէ «Ո­ւա­շինկ­թը­նեան» (Washingtonian) ամ­սա­գի­րը՝ «­Յու­նիս 14ին կա­յա­ցած մա­մու­լի ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի ոս­տի­կա­նա­պետ ­Փի­թըր ­Նիւ­շէմ ը­սաւ.- «իմ ոս­տի­կա­նա­կան գոր­ծու­նէու­թեան 28 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին հա­զո­ւա­դէ­պօ­րէն տե­սած եմ այն, ինչ որ տե­սայ ­Շե­րի­տա­նի շրջա­նը»: ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տը ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը՝ ձայ­նե­րու 397-0 յա­րա­բե­րակ­ցու­թեամբ՝ կոչ ը­նե­լով «մե­ղա­ւոր­նե­րը պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան են­թար­կե­լու եւ մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կե­լու՝ նմա­նա­տիպ մի­ջա­դէ­պնե­րը ա­պա­գա­յին կան­խե­լու ուղ­ղու­թեամբ»: Ան­ցեալ տա­րո­ւան ­Յու­լի­սին դաշ­նակ­ցա­յին մեծ դա­տա­կան կազ­մը մե­ղադ­րանք յա­ռա­ջա­ցուց Էր­տո­ղա­նի պա­հա­կա­գուն­դի 19 ան­դամ­նե­րուն դէմ, ո­րոնց մեծ մա­սը դի­ւա­նա­գի­տա­կան ​​ան­ձեռնմ­խե­լիու­թիւն ու­նէր: Իբ­րեւ հե­տե­ւանք՝ ա­նոնք չէին կրնար ձեր­բա­կա­լո­ւիլ, ա­պա ա­նոնց թոյ­լատ­րո­ւե­ցաւ վե­րա­դառ­նալ ­Թուր­քիա: Եր­կու թուրք ա­մե­րի­կա­ցի­ներ ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցան եւ հե­տա­գա­յին դա­տա­պար­տո­ւե­ցան մէկ տա­րի եւ մէկ օր բան­տար­կու­թեան: Այս մի­ջա­դէ­պէն քա­նի մը ա­միս անց Էր­տո­ղա­նի թիկ­նա­պահ­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թեան դէմ մե­ղադ­րանք­նե­րը ջնջո­ւե­ցան՝ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու պե­տա­կան քար­տու­ղար ­Ռեքս ­Թի­լըր­սը­նի ­Թուր­քիա կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան նա­խօ­րէին:  ­Բա­րե­բախ­տա­բար, Ո­ւա­շինկ­թը­նէն խումբ մը ա­մե­րի­կա­ցի փաս­տա­բան­ներ, ո­րոնք այն­քան բար­կա­ցած էին Էր­տո­ղա­նի թիկ­նա­պահ­նե­րուն ի­րա­գոր­ծած յար­ձա­կում­նե­րուն ի տես եւ յե­տոյ ա­նոնց ­Թուր­քիա փա­խուս­տին պատ­ճա­ռով, որ ան­ցեալ շա­բաթ ո­րո­շե­ցին դատ բա­նալ թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան, եր­կու թուրք ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րուն եւ ե­րեք թուրք գա­նա­տա­ցի­նե­րուն դէմ՝ «մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի ոտ­նա­հար­ման, ա­տե­լու­թեան յան­ցանք­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ յար­ձակ­ման, ծե­ծի եւ կեղծ կա­լա­նա­ւոր­ման մե­ղադ­րան­քով»: ­Մա­յիս 3ին ա­մե­րի­կեան փաս­տա­բա­նա­կան այլ ըն­կե­րու­թիւն մը հինգ ցու­ցա­րար­նե­րու կող­մէ ա­ռան­ձինն հայց ներ­կա­յա­ցուց ընդ­դէմ ­Թուր­քիոյ:  «Ո­ւա­շինկ­թը­նեան» հա­ղոր­դեց.- «Երբ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը չի կրնար կամ չի փա­փա­քիր ար­դա­րու­թիւն ձեռք բե­րել ­Շե­րի­տա­նի շրջա­նի խոշ­տան­գո­ւած­նե­րուն հա­մար, Ո­ւա­շինկ­թը­նի խումբ մը փաս­տա­բան­ներ ձեռ­նա­մուխ ե­ղած են այդ մէ­կը ը­նե­լու: ­Տակ­լըս Պ­րեկ­մըն պատ­կե­րա­ցում չէր ու­նե­ցած հա­սա­րա­կա­կան կար­գի խախտ­ման, ինչ­պէս նաեւ հրահր­ման մա­սին: ­Սա­կայն, այն ինչ որ տե­սաւ ե­րե­կո­յեան լու­րե­րով, սար­սա­փե­ցուց զինք. «Այս մար­դը [Էր­տո­ղա­նը] ե­կած է մեր եր­կի­րը, Ս­պի­տակ Տան մէջ խօ­սած է նա­խա­գա­հին հետ, ա­պա յե­տոյ իր մար­դաս­պան­նե­րը ու­ղար­կած՝ ա­րիւն­լո­ւայ ը­նե­լու ա­մե­րի­կա­ցի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, պար­զա­պէս ո­րով­հե­տեւ ա­նոնք ար­տա­յայ­տո­ւա՞ծ են»:
«Ո­ւա­շինկ­թը­նեան» ա­ւել­ցուց. «68ա­մեայ Պ­րեկ­մըն ­Պե­թես­տա­յի մէջ կը ղե­կա­վա­րէ քա­ղա­քա­ցիա­կան գոր­ծե­րով փաս­տա­բա­նա­կան ըն­կե­րու­թիւն մը: Ան ծնուն­դով ­Ֆի­լա­տել­ֆիոյ կող­մե­րէն է, 1970ա­կան­նե­րուն ի­րա­ւա­բա­նի վկա­յա­կան ստա­ցած է ­Ճորճ­թաու­նի հա­մալ­սա­րա­նէն, ա­պա հաս­տա­տո­ւած՝ հոն: Ան դա­սա­ւան­դած է այդ եւ ­Քո­լում­պիոյ հա­մալ­սա­րա­նի ի­րա­ւա­բա­նա­կան դպրո­ցին մէջ: 1960ա­կան­նե­րուն մաս­նակ­ցե­լով բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րուն, ան գի­տակ­ցած է, որ անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն կայ պաշտ­պա­նե­լու խօս­քի ա­զա­տու­թիւ­նը, իր խօս­քե­րով՝ «իշ­խա­նու­թեան չա­րա­շահ­ման» սպառ­նա­լիք­նե­րէն: Պ­րեկ­մըն հե­ռա­ձայ­նած է իր գոր­ծըն­կեր­նե­րէն մէ­կուն՝ Անտ­րէաս Ա­քա­րա­սի, որ կ­՛աշ­խա­տէր իբ­րեւ ի­րա­ւա­բան՝ Պ­րեկ­մըն, ­Պըր­պըրթ, ­Շո­ւարց եւ ­Կիլ­տա փաս­տա­բա­նա­կան ըն­կե­րու­թեան մէջ եւ հար­ցու­ցած՝ «­Տե­սա՞ծ էք, թէ ի՞նչ տե­ղի ու­նե­ցած է այ­սօր Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ»: Ա­քա­րաս միա­ցած էր Պ­րեկ­մը­նի ըն­կե­րու­թեան եօ­թը տա­րի աշ­խա­տե­լէ ետք իբ­րեւ ­Մե­րի­լէն­տի քոնկրե­սա­կան ­Ճան ­Սար­պա­նէ­սի օգ­նա­կան: Ան աշ­խա­տած էր ­Հա­րա­ւա­րե­ւե­լեան Եւ­րո­պա­յի եւ ­Մի­ջերկ­րա­կա­նեան եր­կիր­նե­րու հետ կա­պո­ւած շարք մը հար­ցե­րու գծով, միա­ժա­մա­նակ կա­պեր զար­գաց­նե­լով ­Թուր­քիոյ, ­Յու­նաս­տա­նի, ­Կիպ­րո­սի եւ Իս­րա­յէ­լի մէջ: Պ­րեկ­մըն ան­կէ խնդրած է ու­սում­նա­սի­րել, թէ կա­րե­լի՞ է ար­դեօք ի­րա­ւա­կան ո­րե­ւէ հա­տու­ցում ստա­նալ տու­ժած­նե­րուն հա­մար»:  Պ­րեկ­մըն ա­ւե­լի ուշ կապ հաս­տա­տեց Ո­ւա­շինկ­թը­նի եր­կա­րա­մեայ փաս­տա­բան Ս­թիւ ­Փըռլ­սի հետ: «Իմ մօտ ե­ղած դա­տա­կան գոր­ծը պէտք է հիմ­նո­ւած ըլ­լայ օ­տար երկ­րի ին­քիշ­խա­նու­թեան ան­ձեռնմ­խե­լիու­թեան օ­րէն­քի [FSIA] վրայ»,- ը­սաւ Պ­րեկ­մըն: «­Դուն այն մարդն ես, որ կրնայ այդ ը­նել»: ­Փեռլս եր­կար տա­րի­նե­րու յա­ջո­ղու­թեան փորձ ու­նի՝ Ող­ջա­կի­զու­մի գծով ­Գեր­մա­նիոյ դէմ դատ բա­նալ եւ հա­տու­ցում պա­հան­ջե­լով, այ­լեւ Ի­րա­նի եւ ­Լի­պիոյ՝ «ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու» վնաս­նե­րը վճա­րել տա­լու ա­ռու­մով»: «Ո­ւա­շինկ­թը­նեան» կը հա­ղոր­դէ.- «աշ­խա­տե­լով Պ­րեկ­մը­նի եւ Ա­քա­րա­սի հետ, ­Փեռլս կը պատ­րաս­տո­ւի հայց ներ­կա­յաց­նել ու հա­րիւ­րա­ւոր մի­լիոն­նե­րու վնա­սի վճար­ման հա­մար ­Թուր­քիոյ ­Հան­րա­պե­տու­թե­նէն: «Ո­րե­ւէ օ­տար երկ­րի պե­տու­թեան ղե­կա­վար, որ իր ա­պա­հո­վու­թեան ու­ժե­րը ա­զատ կը ձգէ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն դէմ, ո­րոնք ի­րենց օ­րի­նա­կան ի­րա­ւունք­նե­րը կ­՛ի­րա­կա­նաց­նեն ա­մե­րի­կեան հո­ղի վրայ, չեն օգ­տո­ւիր FSIA օ­րէն­քի պաշտ­պա­նու­թե­նէն»,- ը­սաւ ­Փեռլս: ­Միւս ի­րա­ւա­բան­նե­րը ա­նոր հետ հա­մա­ձայն են:
­Խում­բը՝ Ակ­նեշ­կա Ֆ­րիզ­մը­նի («­Քո­հէն ­Միլշ­տէյն») ղե­կա­վա­րու­թեամբ, հայց ներ­կա­յա­ցու­ցած է տու­ժո­ղի հե­տե­ւանք­նե­րու մա­սին յայ­տա­րա­րու­թեան հի­ման վրայ ներ­կա­յաց­նե­լով Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ յար­ձակ­ման 13 վի­րա­ւոր­նե­րը, նե­րա­ռեալ՝ ­Մու­րատ Եա­սան եւ ­Հի­վա Ա­րիան: Ի­րա­ւա­բա­նա­կան խում­բը ա­ւել­ցու­ցած է ­Մայ­քըլ ­Թի­կա­րը, որ յա­ջո­ղու­թեամբ դատ բա­ցած էր ­Չի­լիի դէմ՝ 1976 թո­ւա­կա­նին Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ Օր­լան­տօ ­Լե­թը­լիը­րը սպան­նե­լուն պատ­ճա­ռով՝ ինք­նա­շար­ժի մէջ տե­ղադ­րո­ւած ռում­բի պայ­թիւ­նէն…: ­Թի­կար ը­սաւ, որ Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի ի­րա­ւա­բա­նա­կան դպրո­ցի ու­սա­նող­նե­րը կը մէկ­տե­ղեն ­Թուր­քիոյ դէմ դա­տա­կան հայ­ցը: Ան վստահ է իր ու­ժե­րուն վրայ: «Այն ա­տեն այդ մէ­կը տե­ւեց 16 տա­րի, սա­կայն յա­ջո­ղե­ցանք  4 մի­լիոն տո­լար ստա­նալ ­Չի­լիէն» նշեց ան:  Պ­րեկ­մըն ը­սած է «Ո­ւա­շինկ­թը­նեան»ի.- «­Մէ­կէն մէ­կը պէտք է պատ­ժո­ւի: ­Մենք պատ­րաստ ենք ժա­մա­նակ եւ մի­ջոց­ներ ներդ­նե­լու ընդ­դէմ ֆա­շիս­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան, որ­պէս­զի պաշտ­պա­նենք մեր յա­ճա­խորդ­նե­րուն ի­րա­ւունք­նե­րը: Ա­սոր հա­մար կ­՛ար­ժէ ջանք գոր­ծադ­րել»: Ու­րիշ յօ­դո­ւա­ծով մը «Ո­ւա­շինկ­թըն ­Փոսթ» եզ­րա­կա­ցու­ցած է.- «ըստ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու օ­րէնսդ­րու­թեան՝ թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կրնայ հա­կա­ռա­կիլ, հա­մա­ձայ­նիլ կամ հրա­ժա­րիլ դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րու մէջ պաշտ­պա­նու­թե­նէ: Հ­րա­ժա­րե­լու պա­րա­գա­յին, դա­տա­ւո­րը կրնայ վճիռ ար­ձա­կել յօ­գուտ ցու­ցա­րար­նե­րու»: