Օ­գոս­տոս 29ին, բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Ար­ծո­ւիկ ­Մի­նա­սեան իր գրա­սե­նեա­կին մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու դես­պան ­Ռի­չըրտ ­Միլ­զի հետ:
Հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցան ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նա­տան տնտե­սա­կան եւ ա­ռեւտ­րա­կան, բնա­պահ­պա­նա­կան հար­ցե­րով պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, ­Հա­յաս­տա­նի բնա­պահ­պա­նու­թեան եւ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու հա­մա­պա­տաս­խան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը:
Ող­ջու­նե­լով հիւ­րե­րը՝ նա­խա­րար ­Մի­նա­սեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թեան ու դես­պա­նու­թեան՝ բնա­պահ­պա­նա­կան հար­ցե­րու լուծ­ման գոր­ծին շա­րու­նա­կա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան եւ մե­ծա­ծա­ւալ ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար:
Ար­ծո­ւիկ ­Մի­նա­սեան ներ­կա­յա­ցուց վեր­ջին շրջա­նին ան­տա­ռա­յին հրդեհ­նե­րուն հետ կա­պո­ւած ի­րա­վի­ճա­կը, անդ­րա­դար­ձաւ ձեռ­նար­կուող ու կան­խար­գե­լիչ ա­մէ­նօ­րեայ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն, ման­րա­մաս­նու­թեամբ ներ­կա­յա­ցուց նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս բա­րե­փո­խում­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման ըն­թաց­քը:
«­Մէկ ան­գամ եւս ար­ձա­նագ­րենք Ա.Մ.Ն. կա­ռա­վա­րու­թեան եւ Ա­մե­րի­կա­յի ողջ ժո­ղովր­դի ա­ջակ­ցու­թիւ­նը մեր երկ­րի բնա­պահ­պա­նու­թեան ո­լոր­տում:
Որ­պէս ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու, ես բարձր եմ գնա­հա­տում այն օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը, որ այս տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ցու­ցա­բե­րո­ւել է մեր երկ­րին:
Այդ ա­ջակ­ցու­թեան շնոր­հիւ է, որ մենք բազ­մա­թիւ ուղ­ղու­թիւն­նե­րով ու­նենք ա­ռա­ջըն­թաց:
­Պա­րոն դես­պա­նի հետ մեր նա­խորդ հան­դի­պում­նե­րում մենք բազ­միցս շեշ­տել ենք, որ մեր երկ­րի ա­ռաջ ծա­ռա­ցած մի շարք մար­տահ­րա­ւէր­ներ հէնց ուղ­ղա­կիօ­րէն կա­պո­ւած են շրջա­կայ մի­ջա­վայ­րի պաշտ­պա­նու­թեան հետ»,- նշեց նա­խա­րար ­Մի­նա­սեան: