Կ­լեն­տէյ­լի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ­Դեկ­տեմ­բեր 13ին միա­ձայ­նու­թամբ վա­ւե­րա­ցուց քա­ղա­քի ­Կեդ­րո­նա­կան Զ­բօ­սա­վայ­րի ծրա­գի­րը, ո­րուն մէկ մաս­նիկն է քա­ղա­քա­մէ­ջը կա­ռու­ցո­ւե­լիք Ա­մե­րի­կա­հա­յու­թեան ­Թան­գա­րա­նին ծրա­գի­րը։
­Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի անձ­նա­կազ­մը եւ «SWA» ձե­ւա­ւո­րում­նե­րու հիմ­նար­կը սոյն ծրա­գի­րի նա­խա­գի­ծին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցած էին ­Դեկ­տեմ­բեր 5ի ժո­ղո­վին՝ շեշ­տե­լով քա­ղա­քի կեդ­րո­նը ա­րուեստ­նե­րով եւ ժա­ման­ցի զա­նա­զան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով հա­րուստ ու կա­նա­չա­պատ տա­րածք մը ու­նե­նա­լու կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ բաղ­ձա­լիու­թիւ­նը։ Ա­մե­րի­կա­հա­յու­թեան ­Թան­գա­րա­նին կող­քին, այս տա­րած­քին մէջ պի­տի ըլ­լան նաեւ քա­ղա­քի ­Կեդ­րո­նա­կան Գ­րա­դա­րա­նը եւ տա­րեց­նե­րու կեդ­րո­նը, ինչ­պէս նաեւ՝ ե­րե­խա­նե­րու յա­տուկ վայ­րով մը «ան­տա­ռա­յին» կա­նա­չա­պատ զբօ­սա­վայր մը եւ քա­լե­լու ա­րա­հետ­ներ, ո­րոնք պի­տի միա­նան Պ­րենտ պո­ղո­տա­յին վրայ գտնո­ւող «Ա­մե­րի­քա­նա»յին։ «­Մեր քա­ղա­քը մե­ծա­պէս պի­տի շա­հի այս ծրա­գի­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մով, ո­րուն շնոր­հիւ քա­ղա­քա­ցիա­կան, ըն­կե­րա­յին կեան­քը պի­տի աշ­խու­ժա­նայ, ինչ­պէս նաեւ տա­րեց­նե­րու յա­տուկ սպա­սար­կու­թիւն­նե­րը պի­տի ընդ­լայ­նին»,- կ­՛ը­սէ Ա­մե­րի­կա­հա­յու­թեան ­Թան­գա­րա­նի ծրա­գի­րի գոր­ծա­դիր մար­մի­նի ա­տե­նա­պետ ­Պերճ ­Կա­րա­պե­տեան, իսկ ծրա­գի­րի ճար­տա­րա­պետ Ա­րամ Ա­լա­ճա­ճեան քա­ղա­քի ա­պա­գան հարս­տաց­նող քայլ մը կը հա­մա­րէ այս ո­րո­շու­մը։
Կ­լեն­տէյ­լի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը, այս ո­րո­շու­մէն ետք, ծրա­գի­րին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը հան­րու­թեան պի­տի ներ­կա­յաց­նէ ­Յու­նո­ւա­րին եւ կ­՛ակն­կա­լո­ւի, որ թան­գա­րա­նի հո­ղա­տա­րած­քին շուրջ հա­մա­ձայ­նա­գիր եւ կա­ռուց­ման հա­մար ար­տօ­նա­գիր­ներ ա­պա­հո­վե­լու աշ­խա­տանք­նե­րը պի­տի ամ­բող­ջա­նան Ապ­րի­լին։ Ա­մե­րի­կա­հա­յու­թեան ­Թան­գա­րա­նին գլխա­ւոր նպա­տակն է ա­մե­րի­կա­հա­յու­թեան փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ու­րիշ­նե­րու հետ բաժ­նե­լու ճամ­բով փո­խա­դարձ ըմբռ­նու­մը քա­ջա­լե­րել եւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ցե­ղա­յին ու մշա­կու­թա­յին բազ­մա­զա­նու­թիւ­նը լու­սար­ձա­կի տակ առ­նել: