Հ.Գ.Խ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քը, իր տնօ­րէ­նու­թեամբ, ու­սուց­չա­կան կազ­մով, ա­շա­կերտ­նե­րով եւ ծնող­նե­րով 2019-20 եւ 2020-21 տա­րեշրջան­նե­րու ա­ւար­տին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ «­Քո­րո­նա» հա­մա­ճա­րա­կի ստեղ­ծած ա­հա­ւոր վի­ճա­կին եւ միա­ժա­մա­նակ հե­տե­ւե­լով պե­տա­կան ո­րո­շում­նե­րուն, չկա­րո­ղա­ցաւ վե­րո­յի­շեալ 2 տա­րեշր­ջան­նե­րուն ­Յու­նիս ամ­սո­ւան մէջ կա­տա­րել դպրո­ցի իր ա­մա­վեր­ջի հան­դէսն ու վկա­յա­կա­նաց բաշ­խու­մը։
­Սա­կայն եւ այն­պէս, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Գ.Խ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան, դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, ­Շա­բաթ՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021-ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։00-ին, «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ վե­րո­յի­շեալ 2 տա­րեշր­ջան­նե­րու ա­մա­վեր­ջի հան­դէսն ու վկա­յա­կա­նաց բաշ­խու­մը, ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ գերպ. տ. Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի, Հ.Գ.Խ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան, եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն, դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մին, ծնող­նե­րուն եւ ա­շա­կեր­տու­թեան։
­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի՝ տիկ. ­Զա­պէլ ­Գալ­ֆա­յեան, բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց եւ կան­խաւ շնոր­հա­ւո­րեց ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը, մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն եւ ա­ռա­ւել բարձր դիր­քե­րու ար­ժա­նա­ցում։
­Հուսկ, ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ի­րենց ու­սուց­չու­հի­նե­րու՝ տիկ. ­Լի­լիթ ­Վար­դա­նեա­նի եւ տիկ. ­Մա­րիամ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի մեծ ջան­քե­րով ու ա­ւար­տա­կա­նի վա­յել կեր­պով ար­տա­սա­նե­ցին ո­տա­նա­ւոր­ներ եւ եր­գե­ցին եր­գեր՝ ա­ռա­ւել եւս ճո­խաց­նե­լով օ­րո­ւան պա­հը։ ­Յու­զիչ պահ մը ու­րո­ւագ­ծո­ւե­ցաւ ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին, երբ ու­սուց­չու­հի­նե­րուն կող­մէ տե­սաե­րի­զի ա­նակն­կալ մը ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ ա­շա­կերտ­նե­րուն, երբ ի­րենց նա­խան­ցեալ տա­րի­նե­րուն, շա՜տ ա­ւե­լի բնա­կան պայ­ման­նե­րու տակ, դպրո­ցին մէջ ի­րենց հին օ­րե­րու յու­շե­րը ապ­րե­լով յու­զո­ւե­ցան եւ զի­րար ող­ջու­նե­լով մաղ­թե­ցին շու­տով վե­րա­դառ­նա­լու բնա­կան պայ­ման­նե­րուն։
Իր սրտի խօս­քը ու­նե­ցաւ նաեւ Հ.Գ.Խ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Կիւ­լա ­Գա­սա­պեան, շնոր­հա­ւո­րե­լով դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քը եւ ծնող­նե­րուն յոր­դո­րե­լով՝ շա­րու­նա­կե­լու ի­րենց օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը դպրո­ցի վե­րել­քին հա­մար։
Ա­ւար­տին, գերպ. հայր սուր­բին, Հ.Գ.Խ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հիին, դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հիին եւ ի­րենց ու­սուց­չու­հի­նե­րու ձեռ­քով ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ստա­ցան ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը։
­Գերպ. հայր սուր­բը եզ­րա­փա­կե­լով օ­րո­ւան ձեռ­նար­կը, նախ յա­նուն ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ գերշ. տ. ­Գե­ղամ ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նի բո­լոր միու­թիւն­նե­րուն եւ անձ­նա­պէս շնոր­հա­ւո­րեց դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քը եւ յատ­կա­պէս ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւնն ու ու­սուց­չու­հի­նե­րը, ո­րոնք կա­րո­ղա­ցան ար­ժա­նա­վա­յել կեր­պով յա­ջողց­նել սոյն ձեռ­նար­կը։ Իր խօս­քին մէջ, գերպ. հայր սուր­բը խօս­քը ուղ­ղե­լով ծնող­նե­րուն եւ ա­շա­կերտ­նե­րուն, ը­սաւ. «Եր­բե՛ք մի՛ մոռ­նաք ձեր մայ­րե­նի լե­զուն, հպա՛ր­տօ­րէն խօ­սե­ցէք մեր պատ­մու­թեան մա­սին, մի՛ զլա­նաք ձեր զա­ւակ­նե­րը հայ­կա­կան օ­ճախ­ներ՝ դպրոց, ա­կումբ, ազ­գա­յին կեդ­րոն­ներ, ե­կե­ղե­ցի, յա­ճա­խեց­նե­լու ու մա­նա­ւանդ ե­րախ­տա­պա՛րտ ե­ղէք այս դպրո­ցին, որ ձե­զի ան­շա­հախնդ­րօ­րէն տո­ւաւ ազ­գա­յին նկա­րա­գիր, հո­գե­ւոր ու հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն, ­Հայ լե­զու ու մշա­կոյթ, որ­պէս­զի դուք ալ ձեր կար­գին, օր մը, զա­նոնք փո­խան­ցէք ձեր նման­նե­րուն»։
­Տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ւար­տա­կա­նի դա­սա­րա­նի կար­կան­դա­կի հա­տու­մը եւ ձեռ­նար­կը իր ա­ւար­տին հա­սաւ գերպ. հայր սուր­բին «պահ­պա­նիչ…» ա­ղօթ­քով։

ԹՂԹԱԿԻՑ