Ամանորի տօնածառի լուսաւորում

0
51

­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը սի­րով կը հրա­ւի­րէ ձեզ, ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րո­գո­ւած ներք­նաս­րա­հին մէջ զար­դա­րո­ւած տօ­նա­ծա­ռին լու­սա­ւոր­ման ու­րախ ձեռ­նար­կին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. Եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք: Ս­կիզբ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի՝ ժա­մը 10:00-ին:
Այս առ­թիւ, ներ­կա­նե­րը պի­տի հիւ­րա­սի­րո­ւին սուր­ճով, ա­ղի եւ քաղցր բլիթ­նե­րով:
­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ.-
Ե­կէք միաս­նա­բար մեր ա­ղօթք­նե­րը բարձրաց­նենք առ Աս­տո­ւած, ա­պա ջեր­միկ հա­յա­շունչ եւ Աս­տո­ւա­ծա­հա­ճոյ մթնո­լոր­տի մէջ տօ­նա­ծա­ռին լու­սա­ւոր­ման ընդ­մէ­ջէն, հո­գե­պէս պատ­րաս­տո­ւինք յա­ջոր­դող տօ­նա­կան սուրբ օ­րե­րը դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար:

ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ